• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Gospodarka odpadami

  1. GOSPODARKA ODPADAMI

1. Zasady funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi określają akty prawa miejscowego podjęte na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)

  • Uchwała NR XXIII/136/15 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prusice (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 7 stycznia 2016 r. poz. 88), zmieniona uchwałą NRXXVII/171/16 z dnia 16 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 25 marca 2016 r. poz. 1614)

PDFUchwała w sprawie określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prusice..pdf
 

  • Uchwała NR XLVIII/298/13 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz.  Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2013 r. poz. 1461).

PDFUchwała w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości..pdf
 

  • Uchwała NR XLVIII/300/13 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty oraz ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności na terenie Gminy Prusice (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2013 r. poz. 1463), zmieniona uchwałą NR VII/42/15 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 20 marca 2015 r.(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2015 r. poz. 1347)

PDFUchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Prusice..pdf
 

  • Uchwała NRXXXV/223/16 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 21 września 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Prusice (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 28 września 2016 r. poz. 4360)

PDFUchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi..pdf
 

  • Uchwała NR XXXV/224/16 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 21 września 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Prusice (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 28 września 2016 r. poz. 4361)

PDFUchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji..pdf
 

  • Uchwała NR XX/123/15 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego 23 listopada 2015 r. poz. 4943)

PDFI_1_6Uchwała Szczegółowy sposób świadczenia usług.pdf

 

2.  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wzór deklaracji określony: Uchwałą NR XXXV/224/16 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 21 września 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Prusice (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 28 września 2016 r. poz. 4361)

PDFDeklaracja_2018.pdf
DOCDeklaracja_2018.doc
 

 

3. Rejestr działalności regulowanej.

Zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy z dnia  13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Na terenie Gminy Prusice wpis do rejestru posiadają następujące podmioty:

 

4. Zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 i 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Miasta i Gminy Prusice uchwałą NR LI/338/13 z dnia 27 marca 2013 r. określiła wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

 

5. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych.

 

6. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Prusice za rok 2018.

7. Dodatkowe informacje.

9. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2019 rok

PDFHarmonogram I-VI 2019.pdf

PDFHarmonogram VII-XII 2019.pdf

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prusice.