• Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • Instagram

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Gmina Prusice dofinansowuje budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wnioski realizowane są do momentu wyczerpania się środków przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej. W przypadku większej ilości wniosków realizacja ich nastąpi w roku następnym.

Wniosek powinien zawierać:

 1. Geodezyjne oznaczenie nieruchomości, na której będzie zlokalizowana oczyszczalnia ścieków,
 2. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (własność, użytkowanie wieczyste nieruchomości),
 3. W przypadku współwłasności nieruchomości, na której ma być zlokalizowana oczyszczalnia, posiadanie pisemnej zgody wszystkich właścicieli nieruchomości na posadowienie, zainstalowanie, użytkowanie oczyszczalni na określonej działce.
 4. Oświadczenie o zamiarze przyłączenia przydomowej oczyszczalni do budynku mieszkalnego,
 5. Rodzaj montowanej oczyszczalni ścieków oraz wstępny koszt przedsięwzięcia,
 6. Odległość od granicy działki, najbliższych okien budynków mieszkalnych, studni z wodą pitną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690).
 7. W przypadku dotychczasowego korzystania nieruchomości ze zbiornika bezodpływowego, sposób likwidacji zbiornika.
 8. Datę rozpoczęcia i zakończenia inwestycji.

 

Do wniosku o przyznanie dofinansowania na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków należy załączyć:

 

 1. Kserokopię zgłoszenia przystąpienia do budowy złożonego w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy,
 2. Dokumentację techniczną oczyszczalni w tym schemat  oczyszczalni i certyfikat lub aprobatę techniczną, potwierdzającą zgodność z obowiązującymi normami.
 3. Mapę sytuacyjno – wysokościową z zaznaczonymi elementami oczyszczalni ścieków. Skala mapy pozwalająca na ocenę odległości od granicy działki oraz od innych obiektów.

 

Poniżej można pobrać zasady dofinansowania oraz wnioski zgodnie z Uchwałą Nr XLI/263/2017 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków z późniejszymi zmianami.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prusice.