• Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • Instagram

Młodociani

 

 DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA

PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

 

1. PODSTAWA PRAWNA

 • z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe, art. 122 ust.1 (Dz. U. z 2017, poz. 59, z późn. zm.),
 • Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014, poz. 232);
 • Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017,  poz.1644);
 • z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018, poz. 362);
 • Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010, Nr 53 poz. 311, z późn. zm.);
 • Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

 

2. ZASADY DOFINANSOWANIA

 1. z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) pracodawcom, zarówno osobom fizycznym jak i prawnym, którzy po 1 stycznia 2004 r. zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów  kształcenia, jeżeli:
 • lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 • pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
 1. przyznaje burmistrz, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełniania warunków określonych w pkt. 1.
 2. stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis(Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).
 3. kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

 

 3. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Prusice jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu z tytułu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

 

4. WYMAGANE DOKUMNETY

 1. potwierdzające posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę. Kwalifikacje, o których mowa, określone są w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 2. potwierdzające zatrudnienie osoby prowadzącej w imieniu pracodawcy szkolenie pracownika młodocianego;
 3. o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;
 4. potwierdzający datę zdania egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym (kopia dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu kończącego naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy albo oryginał zaświadczenia potwierdzającego zdanie tego egzaminu);
 5. świadectwa pracy młodocianego pracownika,
 6. – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika;
 7. zaświadczenia o pomocy de minimis, jaką pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie;
 8. informacji, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9)
 9. młodocianego pracownika w sprawie przetwarzania danych osobowych
 10. pracodawcy w sprawie przetwarzania danych osobowych

 

Załączone kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

UWAGA:

Wnioskodawca, który wyrejestrował działalność gospodarczą, będący osobą fizyczną nie podlega przepisom o pomocy publicznej, dlatego taki wnioskodawca nie musi dołączać do wniosku:

 • zaświadczeń o pomocy de minimis, otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

 

5. WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

 1. kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:
 • przypadku nauki zawodu - do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
 • przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia;
 1. umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy - przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.
 2. dofinansowania określone powyżej podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

6. BOWIĄZEK ZAWIADAMIANIA O ZAWARCIU UMOWY Z MŁODOCIANYM PRACOWNIKIEM

 1. z art. 36 ust.15 ustawy – Prawo oświatowe oraz § 3 a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014, poz. 232) pracodawcy są zobowiązani powiadomić burmistrza na terenie której młodociany pracownik mieszka, o zawarciu z nim umowy  w celu przygotowania zawodowego,  w terminie 14 dni, oraz informować burmistrza o zamianach w spełnianiu obowiązku nauki przez młodocianego pracownika, w terminie 14 dni od powstania tych zmian.
 2. W odniesieniu do młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Prusice zawiadomienie, w formie kopii umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego lub pisemnej informacji zawierającej: dane pracodawcy, dane młodocianego pracownika, formę i miejsce realizacji dokształcania teoretycznego przez młodocianego pracownika oraz okres, na jaki umowa została zawarta, należy przedłożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach ul. Rynek 1.

 

W przypadku wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia kilku młodocianych pracowników na każdego młodocianego pracownika należy złożyć odrębny wniosek z kompletem załączników.

Informacji i wyjaśnień w sprawie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników udziela się w Urzędzie Miasta i Gminy Prusice pok. nr 8, tel. 71 312 62 24 wew. 43

Dokumenty:

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (word, PDF)
  DOCzał. nr 1 wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego.doc
  PDFzał. nr 1 wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego.pdf
 2. Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis (word, PDF)
  DOCzał. nr 2 oświadczenie o pobieraniu pomocy de minimis.doc
  PDFzał. nr 2 oświadczenie o pobieraniu pomocy de minimis.pdf
 3. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (word, PDF)
  DOCzał. nr 3 oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.doc
  PDFzał. nr 3 oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.pdf
 4. Oświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania młodocianego pracownika (word, PDF)
  DOCzał. nr 4 oświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania pracownika młodocianego.doc
  PDFzał. nr 4 oświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania pracownika młodocianego.pdf
 5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (excel, PDF)
  PDFzał. nr 5 formularz informacji 2016.pdf
  XLSzał. nr 5 formularz informacji 2016.xls
 6. Zawiadomienie o zatrudnieniu młodocianego (word, PDF)
  DOCzał. nr 6 zawiadomienie o zatrudnieniu młodocianego pracownika.doc
  PDFzał. nr 6 zawiadomienie o zatrudnieniu młodocianego pracownika.pdf
 7. Oświadczenie pracownika młodocianego (word, PDF)
  DOCzał. nr 7 oświadczenie pracownika młodocianego.doc
  PDFzał. nr 7 oświadczenie pracownika młodocianego.pdf
 8. Oświadczenie pracodawcy (word, PDF)
  DOCzał. nr 8 oświadczenie pracodawcy.doc
  PDFzał. nr 8 oświadczenie pracodawcy.pdf
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prusice.