• Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • Instagram

Młodociani

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

1. PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, art. 122 (Dz. U. z 2017, poz. 59).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014, poz. 232).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010, Nr 244, poz.1626).
 4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2007, Nr 59, poz. 404, z późn. zm.).
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010, Nr 53 poz. 311, z późn. zm.).
 6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

2. ZASADY DOFINANSOWANIA

 1. Zgodnie z art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:
 1. Pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 2. Młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
 1. Dofinansowanie przyznaje burmistrz, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełniania warunków określonych w pkt. 1.
 2. Dofinansowanie stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).
 3. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

3. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu z tytułu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

4. WYMAGANE DOKUMNETY

 1. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę. Kwalifikacje, o których mowa, określone są w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 2. dokumenty potwierdzające zatrudnienie osoby prowadzącej w imieniu pracodawcy szkolenie pracownika młodocianego;
 3. umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;
 4. dokument potwierdzający datę zdania egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym (kopia dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu kończącego naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy albo oryginał zaświadczenia potwierdzającego zdanie tego egzaminu);
 5. kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika;
 6. pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika;
 7. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jaką pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie;
 8. formularz informacji , zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53 , poz. 311, zmiana z dnia 24 października 2014 r., poz. 1543).

Załączone kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

UWAGA:

Wnioskodawca, który wyrejestrował działalność gospodarczą, będący osobą fizyczną nie podlega przepisom o pomocy publicznej, dlatego taki wnioskodawca nie musi dołączać do wniosku:

 1. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 2. formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

5. WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

 1. Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:
 1. w przypadku nauki zawodu – do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.
 1. Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do okresu kształcenia u danego pracodawcy. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.
 2. Kwoty dofinansowania określone powyżej podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

6. OBOWIĄZEK ZAWIADAMIANIA O ZAWARCIU UMOWY Z MŁODOCIANYM PRACOWNIKIEM

Zgodnie z §3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014, poz. 232) o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem, pracodawca zawiadamia burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.

 

Dokumenty:

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (word, PDF)
  DOCzal._nr_1_wniosek_o_dofinansowanie_kosztow_ksztalcenia_p.doc
  PDFzal._nr_1_wniosek_o_dofinansowanie_kosztow_ksztalcenia_p.pdf
 2. Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis (word, PDF)
  DOCzal._nr_2_oswiadczenie_o_pobieraniu_pomocy_de_minimis.doc
  PDFzal._nr_2_oswiadczenie_o_pobieraniu_pomocy_de_minimis.pdf
 3. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (word, PDF)
  DOCzal._nr_3_oswiadczenie_o_nieotrzymaniu_pomocy_de_minimis.doc
  PDFzal._nr_3_oswiadczenie_o_nieotrzymaniu_pomocy_de_minimis.pdf
 4. Oświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania młodocianego pracownika (word, PDF)
  DOCzal._nr_4_oswiadczenie_potwierdzajace_miejsce_zamieszkan.doc
  PDFzal._nr_4_oswiadczenie_potwierdzajace_miejsce_zamieszkan.pdf
 5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (PDF)
  PDFzal._nr_5_formularz_informacji_2016.pdf
 6. Zawiadomienie o zatrudnieniu młodocianego (word, PDF)
  DOCzal._nr_6_zawiadomienie_o_zatrudnieniu_mlodocianego_prac.doc
  PDFzal._nr_6_zawiadomienie_o_zatrudnieniu_mlodocianego_prac.pdf
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prusice.