• Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • Instagram

Gmina Prusice stawia na rozwój uczniów! - udział w projekcie UE

edukacja www.jpeg
 

Tytuł projektu: Gmina Prusice stawia na rozwój uczniów!

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

 

Projekt

„Gmina Prusice stawia na rozwój uczniów!”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w Europejskiego Fundusz Społecznego

Oś priorytetowa:

 10 Edukacja

Działania: 

10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Poddziałanie: 

10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkursy horyzontalne

Nr. Umowy

  RPDS.10.02.01-02-0097/18

Beneficjent

  Gmina Prusice

Okres realizacji

  1.10.2018 r. – 30.06.2020 r.


Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w terminie X.2018 –VI.2020r. poprzez realizacje dodatkowych zajęć edukacyjnych wśród 443 ucz (223k)., nabycie umiejętności i kompetencji u 60 nauczycieli ( 51K ) oraz doposażenie 4 pracowni przedmiotowych umożliwiających utworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, a także 130 ucz (53k) wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi po przez zakup doposażenia i realizacje zajęć edukacyjnych.


Wartość projektu – 1.135.884 zł


Zadania realizowane w projekcie:

1. Kształtowanie kompetencji kluczowych wśród uczniów SP w Piotrkowicach

Realizowane są:

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia rozwijające z języka angielskiego,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia rozwijające z matematyki,
 • warsztaty z innowacyjności i przedsiębiorczości „Droga do kariery". W ramach zajęć zaplanowano spotkania z lokalnymi pracodawcami oraz instytucjami rynku pracy np. PUP w Trzebnicy. Podczas zajęć uczniowie będą mieli okazje poznać lokalny rynek pracy, aktualne zapotrzebowanie i prognozy na konkretne zawody.
 • koło młodych naukowców – kompetencje przyrodnicze
 • zajęcia rozwijające z kreatywności "Kreatywni na co dzień"
 • koło zainteresowań- krytycznego myślenia-szachowe –SKOCZEK
 • zajęcia rozwijające TIK "Akademia małego informatyka".
 • Dodatkowo zajęcia poza szkołą: w Hydropolis we Wrocławiu", w Rudzie Żmigrodzkiej "Ścieżka Przyrodnicza", we wrocławskim ZOO, w „Centrum Nauki Kopernik” „Planetarium" ze zwiedzaniem stolicy


W ramach zadania planuje się również zakup pomocy:
- do zajęć z angielskiego
- do zajęć z kreatywności
- zajęć z kreatywności – szachy
- sprzęt TIK

 

2. Indywidualizacja pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych SP w Piotrkowicach

Realizowane są:
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
- zajęcia o charakterze terapeutycznym
- zajęcia specjalistyczne (gimnastyka korekcyjna)
- zajęcia specjalistyczne logopedyczne
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z kompetencji przyrodniczo-matematycznych.

W ramach zadania planuje się również zakup pomocy dydaktycznych.

 

3. Kształtowanie kompetencji kluczowych wśród uczniów SP Skokowa

W zajęciach weźmie udział 120 uczniów (60k) SP w Skokowej.

Realizowane są:

 • zajęcia rozwijające z matematyki „Matematyczny Omnibus”
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki
 • zajęcia rozwijające z kompetencji informatycznych
 • zajęcia rozwijające z inicjatywności i przedsiębiorczości
 • Dodatkowo zajęcia poza szkołą: ścieżka edukacyjna Ruda Żmigrodzka - rezerwat Olszyny Niezgodzkie, w Centrum Edukacji Ekologicznej Krośnice: warsztaty w laboratorium zajęć pozaszkolnych, w Centrum Edukacji Ekologicznej Krośnice: warsztaty terenowe, na Uniwersytecie Wrocławskim na wydziale nauk biologicznych: warsztaty i laboratorium, na wydziale chemicznym laboratorium, w Muzeum Przyrodniczym, w Jaskinia niedźwiedzia Kletno, w Humanitarium we Wrocławiu, w Centrum Nauki Kopernika w Warszawie.

W ramach zadania planuje się również zakup pomocy:
- Zakup sprzętu TIK:
- Zakup pomocy do zajęć z inicjatywności i przedsiębiorczości.

 

4. Indywidualizacja pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych SP Skokowa

W zajęciach weźmie udział 28 uczniów (14k) SP w Skokowej. Planuje się zrealizować:

 • zajęcia o charakterze terapeutycznym,
 • zajęcia specjalistyczne logopedyczne.

W ramach zadania planuje się również zakup pomocy dydaktycznych.

 

5. Kształtowanie kompetencji kluczowych wśród uczniów SP Prusice

W zajęciach weźmie udział 223 ucz. (110k) SP w Prusicach. Planuje się zrealizować:

 • zajęcia rozwijające uzdolnienia z kompetencji przyrod. "Mały obserwator"
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia z kompetencji mat. "Rozbiegane cyferki"
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia z przyrody "Szukamy i odkrywamy życie w kropli wody"
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki "Kreatywnie odkrywamy tajniki matematyki"
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia z fizyki "Odkrywamy prąd elektryczny na nowo"
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia z chemii "Kolorowa chemia w doświadczeniach"
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia z geografii "Prowadzimy obserwacje meteorologiczne"
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia z biologii
 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki, fizyki, chemii
 • Dodatkowo zajęcia poza szkołą:

Zajęcia pozaszkolne:

 1. Park Krajobrazowy "Doliny Baryczy" - szlakiem stawów milickich.
 2. Afrykarium - Wrocławskie ZOO
 3. Muzeum Przyrodniczego we Wrocławiu
 4. Ogrod Japoński we Wrocławiu
 5. Centrum Edukacji Ekologicznej – Żmigród
 6. Centrum Bioróżnorodności Ekologicznej – Milicz
 7. Centrum Edukacji Ekologicznej – Krośnice
 8. Ruda Żmigrodzka "Scieżka Przyrodnicza"
 9. Hydropolis Wrocław
 10. Obserwatorium astronomiczne – Wrocław
 11. Jurapark - Park nauki i rozrywki w Krasiejowie
 12. Góry Stołowe
 13. Poznajemy obiekty z listy światowego dziedzictwa na Dolnym Śląsku -Jawor, Świdnica, Wrocław
 14. Arboretum w Wojsławicach
 15. Warszawa - Centrum Nauki Kopernik (woj. mazowieckie).

W ramach zadania planuje się również zakup pomocy dydaktycznych.

 

6. Indywidualizacja pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych SP Prusice

W zajęciach weźmie udział 60 uczniów (25k) SP w Prusicach. Planuje się zrealizować:

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki "Potyczki matematyczne"
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z kompetencji przyrodniczych "Przyroda i jej przyjaciele…"

W ramach zadania planuje się również zakup pomocy dydaktycznych.

 

7. Tworzenie warunków do nauczania eksperymentalnego w SP w Piotrkowicach, SP w Prusicach

Zaplanowano utworzenie:

 • SP Piotrkowice: 1 pracownia matematyczna, 1 pracownia przyrodnicza.
   
 • SP Prusice: 1 pracownia matematyczna, 1 pracownia przyrodnicza - będą to międzyszkolne pracownie z których korzystać będą ucz. z SP w Skokowej. (SP w Skokowej w ramach projektu zaplanowano kształcenie i rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie przedmiotów przyrodniczo-matematycznych).

 

8. Doskonalenie nauczycieli SP Piotrkowice, SP Skokowa, SP Prusice

W ramach zadania w terminie 01.10.2018-30.06.2020 w SP w Skokowej, Prusicach i Piotrkowicach (gm. Prusice) zaplanowano wsparcia w procesie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli:

SP Piotrkowice: Studia podyplomowe: Doradztwo zawodowe z elementami coachingu -1 os.
SP Piotrkowice: Terapia pedagogiczna- 1 os.
SP Piotrkowice: Szkolenie: Studia podyplomowe: Integracja sensoryczna I stopnia-1 os.
SP Skokowa: Studia podyplomowe: Terapia pedagogiczna z arteterapią-1 os.
SP Skokowa: Warsztaty: technologie mobilne w edukacji (8h) -14 os.
SP Skokowa: Kurs: trener kreatywności (56h)-4 os.
SP Skokowa: Kurs: mnemotechniki w szkole (30h)-1 os.
SP Prusice: Szkolenie "Miej talent dla mego talentu". Jak wspomagać w rozwój ucznia zdolnego w grupie klasowej o zróżnicowanym potencjale (3h)-10 os.
SP Prusice: Szkolenie "Uczę się ja, uczy się mój mózg". Aspekty neurodydaktyczne w procesie nauki-(3h)-10 os.

Cykl szkoleń "Nauczyciel przyjazny uczniowi" dla 60 nauczycieli ze szkół Gminy Prusice dotyczących pracy nauczyciela z uczniami (6 bloków tematycznych).

 

W RAMACH PROJEKTU SFINANSUJEMY:

DOPOSAŻENIE PRACOWNI PRZEDMIOTOWYCH w celu stworzenia warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w tym: zakup sprzętu TIK, mikroskopów, programów multimedialnych, pomocy dydaktycznych podnoszących jakość i atrakcyjność zajęć,

REALIZACJĘ DODATKOWEJ OFERTY ZAJĘĆ rozwijających kompetencje kluczowe uczniów niezbędnych na rynku pracy (zajęcia z matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka obcego, informatyki, kompetencji społecznych, doradztwa edukacyjno-zawodowego, inicjatywności i przedsiębiorczości).

REALIZACJA PROCESU INDYWIDUALIZACJI PRACY z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, korekcyjno-kompensacyjne itp.) pozwalające na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów

WYJAZDY EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW, które pozwolą na stworzenie atrakcyjnych form nauczania, wprowadzenie wyższej skuteczności nauki poprzez praktyczne nabywanie wiedzy

PODNIESIENIE KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI poprzez udział w szkoleniach, kursach lub studiach podyplomowych w ramach podnoszenia jakości kształcenia.

 

PDFRegulamin uczestnictwa w projekcie.pdf (7,62MB)
PDFRegulamin rekrutacji nauczycieli do prowadzenia zajęć.pdf (4,89MB)

DOCXZałącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy dziecka.docx (86,82KB)
DOCXZałącznik nr 2 - Formularz zgłoszeniowy nauczyciela do projektu.docx (87,41KB)
DOCXZałącznik nr 3 - Oświadczenie uczestnika - ochrona danych osobowych.docx (82,24KB)
DOCXZałącznik nr 4 - Deklaracja uczesnictwa - uczeń.docx (81,12KB)
DOCXZałącznik nr 5 - Oświadczenie uczestnika - pozostałe.docx (81,66KB)
DOCXZałącznik nr 6 - Oświadczenie uczestnika o rezygnacji z udziału w projekcie.docx (80,52KB)

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera