• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

„Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim”

 

TYTUŁ PROJEKTU: „Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 

Oś Priorytetowa 3. Gospodarka Niskoemisyjna

Działanie nr 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych

Poddziałanie 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

NR PROJEKTU RPDS. 03.04.01-02-0008/16

NR UMOWY O DOFINANSOWANIE - RPDS. 03.04.01-02-0008/16-00 z 31.07.2017 roku

 

Lider Projektu: Gmina Prusice

prusice.png

 

 

Partnerzy Projektu:

Gmina Wołów, Gmina Milicz, Gmina Żmigród

loga.png

                        

 

 

 

Całkowita wartość projektu: 12 906 673,24 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 11 537 890,67 zł

Dofinansowanie (85 %) - 9 807 207,09 zł, w tym

- Gmina Prusice – 4 072 189,06 zł

- Gmina Wołów – 1 559 770,45 zł

- Gmina Milicz – 613 515,33 zł

- Gmina Żmigród – 3 561 732,25

Wkład własny (15%) – 1 730 683,58

Kwota wydatków niekwalifikowalnych – 1 368 782,57 zł

Kwota wkładu własnego całkowitego - 3 099 466,15 zł

 

Okres realizacji projektu: 03.01.2017 – 30.07.2018 roku

 

Główny cel projektu: zapewnienie niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności

na terenie powiatu trzebnickiego, milickiego i wołowskiego

 

Celem przedsięwzięcia jest redukcji emisji CO2, poprawa mobilności miejskiej i tym samym ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrach miast, co w przyszłości przełoży się również na ograniczenie hałasu i komfort życia społeczności lokalnej. 

 

 

Krótki opis projektu:

 

W ramach planowanego projektu wyznaczone zostały do realizacji następujące zadania:

  1. budowa ścieżek rowerowych w gminach:

- budowa ścieżki rowerowej w gminie Prusice

- budowa ścieżki rowerowej w gminie Milicz

- budowa ścieżki rowerowej w gminie Wołów

- budowa ścieżki rowerowej w gminie Żmigród

 

  1. zarządzanie projektem
  2. nadzór budowlany
  3.  opracowanie studium wykonalności projektu
  4.  działania promocyjne.

 

Projekt polega na budowie ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja w głównej mierze będzie przebiegać wzdłuż trasy dawnej kolei wąskotorowej przez powiat milicki i trzebnicki, a także wzdłuż zlikwidowanej linii kolejowej nr 311 obsługującej ruch na relacji Wołów-Malczyce przez Lubiąż, przebiegających przez powiat wołowski.

 

Inwestycja zostanie przeprowadzona na terenie czterech gmin, które przystąpiły do realizacji projektu partnerskiego. Partnerstwo zostało nawiązane pomiędzy gminami: Prusice – pełniące funkcję lidera, Żmigród, Milicz, Wołów.

 

Budowa ścieżek rowerowych to również szereg efektów społecznych i ekonomicznych. Efekty społeczne to przede wszystkim większa integracja lokalnej społeczności oraz promocja zdrowia i rozwój aktywnego trybu życia, zaś efekty ekonomiczne to przede wszystkim bezpośredni rozwój zaplecza noclegowego i gastronomicznego oraz podniesienie atrakcyjności dla nowych inwestycji.

 

Budowa ścieżek rowerowych pośrednio wpłynie na ochronę środowiska, gdyż mieszkańcy będą mieli alternatywny wybór dla jazdy samochodem.

 

loga ue.png

Projekt pt. „Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera