• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

„Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim”

TYTUŁ PROJEKTU: „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim”
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 

Oś Priorytetowa 4. Środowisko i zasoby

Działanie nr 4.4 Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych

Poddziałanie 4.4.1 Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych – konkursy horyzontalne – nabór na OSI

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

NR PROJEKTU RPDS.04.04.01-02-0017/17

NR UMOWY O DOFINANSOWANIE - RPDS.04.04.01-02-0017/17-00 z 30.11.2017 roku

 

Lider Projektu: Gmina Prusice

prusice.png

 

 

Partnerzy Projektu:

Gmina Wołów Gmina Żmigród

loga2.png
                                            

 

 

Całkowita wartość projektu: 16 988 300,75 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 16 987 346,75 zł

Dofinansowanie (85 %) - 14 439 244,73 zł , w tym

Wkład własny (15%) – 2 549 056,02 zł

Okres realizacji projektu: 01.02.2017 – 03.12.2018 roku

 

Główny cel projektu:

Celem głównym projektu wykorzystanie i udostępnianie lokalnych zasobów przyrodniczych na cele turystyczne, służące zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo na terenie powiatu trzebnickiego i wołowskiego. Cel będzie realizowany poprzez budowę tras rowerowych na terenie gminy Prusice, Żmigród oraz Wołów. Realizacja niniejszej inwestycji wpłynie na ochronę i udostępnienie zasobów przyrodniczych Doliny Baryczy poprzez budowę ścieżek rowerowych porządkujących ruch turystyczny w gminach: Prusice, Żmigród, Wołów. Zaplanowana inwestycja przewiduje budowę tras rowerowych o długości około 28,39 km. Inwestycja spotka się z zainteresowaniem licznej grupy odbiorców. Projekt skierowany jest do społeczności lokalnej powiatów trzebnickiego i wołowskiego, turystów, pasjonatów rowerowych oraz pasjonatów przyrody. Budowa przedmiotowych tras rowerowych przyniesie szereg efektów społecznych i ekonomicznych dla grup docelowych przedsięwzięcia. Efekt społeczny stanowić będzie większa integracja lokalnej społeczności oraz promocja zdrowia i rozwój aktywnego trybu życia.

Efektem ekonomicznym będzie z kolei bezpośredni rozwój zaplecza noclegowego i gastronomicznego oraz podniesienie atrakcyjności dla nowych inwestycji. Budowa ścieżek rowerowych wpłynie na ochronę środowiska, poprzez zmniejszenie presji na obszary cenne przyrodniczo.


Krótki opis projektu:

Przedmiotem inwestycji jest budowa tras rowerowych o łącznej długości około 28,39 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Planowane trasy rowerowe mają zapewnić ciągłość ruchu rowerowego w Gminach, umożliwiając rowerzystom dostęp do dróg publicznych, miejsc charakterystycznych i atrakcji turystycznych regionu przy jednoczesnej ochronie zasobów przyrodniczych i zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo znajdujące się na terenach tych trzech gmin.

 

Przedsięwzięcie ma charakter projektu partnerskiego. Inwestycja oprócz Wnioskodawcy: Gminy Prusice, obejmuje następujące gminy: Żmigród, Wołów.

 

W ramach projektu zaplanowano realizację następujących zadań:

1. Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – budowa kanalizacji deszczowej, budowa oświetlenia, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, oczyszczenie i odmulenie rowów, wjazdy/zjazdy indywidualne i publiczne na terenie Gmin: Prusice, Żmigród oraz Wołów;

2. Zarządzanie projektem;

3. Działania informacyjno-promocyjne;

4. Opracowanie studium wykonalności.

5. Nadzór robót budowlanych.

 

Realizacja niniejszej inwestycji wpłynie na ochronę i udostępnienie zasobów województwa dolnośląskiego poprzez budowę ścieżek rowerowych porządkujących ruch turystyczny. Efekty społeczne to przede wszystkim większa integracja lokalnej społeczności oraz promocja zdrowia i rozwój aktywnego trybu życia. 

 

 

loga ue.png

Projekt pt. „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera