• Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • Instagram

Granty na usługi doradcze dla przedsiębiorców z sektora MSP-OSI Dolina Baryczy

 

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ma zaszczyt poinformować, iż trwa nabór wniosków o przyznanie grantu w związku z realizacją projektu pt. „Granty na usługi doradcze dla przedsiębiorców z sektora MSP-OSI Dolina Baryczy w ramach RPO WD 2014-2020. Wnioski o przyznanie grantu w ramach zimowego naboru można składać do 7 marca 2019 roku. Wsparcie wypłacane jest w postaci grantu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a jego maks. wysokość wynosi 30 000,00 PLN.

 

Celem głównym projektu jest wsparcie rozwoju przedsiębiorstw z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i podniesienie ich pozycji konkurencyjnej poprzez udzielenie wsparcia w postaci grantów.

 

W ramach projektu pt. „Granty na usługi doradcze dla przedsiębiorców z sektora MSP-OSI Dolina Baryczy” możliwe jest wsparcie działań doradczych w następujących kierunkach (z wyłączeniem doradztwa przewidzianego do wsparcia w działaniu 1.2 RPO WD „Innowacyjne przedsiębiorstwa” oraz działaniu 1.4 RPO WD „Internacjonalizacja przedsiębiorstw”):

a) usługi w zakresie szeroko rozumianego wsparcia doradczego, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstwa, m.in. doradztwo dotyczące:

 • wsparcia początkowej fazy rozwoju firmy (np. opracowanie biznesplanu, strategii rozwoju  przedsiębiorstwa, monitorowanie biznesu);
 • uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej;
 • projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzana jakością i zarządzania środowiskowego;
 • wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych w przedsiębiorstwie;
 • specjalistycznych instrumentów zarządzania i mapowania ryzyk/ryzyka w organizacji oraz tworzenia strategii zarządzania ryzykiem;
 • wdrażania systemów ukierunkowanych na aspekty środowiskowe oraz odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstw;
 • doradztwa prawno-podatkowego związanego z rozwojem przedsiębiorstwa na rynku;

b) usługi w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw (również w początkowej fazie rozwoju), w tym przygotowanie dokumentów i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego źródła finansowania, pomoc w pozyskaniu inwestora, analiza potrzeb i identyfikacja źródeł finansowania projektu – z wyłączeniem dokumentacji związanej z aplikowaniem o środki Funduszy Europejskich.

 

Wnioski o przyznanie grantu, w ramach zimowego naboru, można składać na wzorze udostępnionym na stronie Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA: https://bit.ly/2DT8JxN do 7 marca 2019 roku. Zapraszamy również do śledzenia terminów kolejnych naborów: wiosennych, letnich i jesiennych.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne (OSI) Schemat 1.3 C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB.

Przedmiotem wsparcia w formie grantu jest usługa doradcza definiowana zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikro, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 jako usługa świadczona przez doradcę zewnętrznego, która nie ma charakteru ciągłego ani okresowego, nie jest też związana ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.

Wsparcie w ramach projektu udzielane będzie w formie:

 1. Doradztwa/wsparcia merytorycznego w zakresie dotyczącym np.: wstępnej oceny możliwości  dofinansowania usługi, wpisywania się MŚP i jego pomysłu/problemu w warunki konkursu, pomocy w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej (doradztwo bezpłatne).
 2. Udzielenia wsparcia w formie grantu na usługę doradczą (w formie refundacji).

Grantobiorcy - MSP w tym przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju, mające siedzibę (lub co najmniej zakład lub oddział) w granicach Obszaru Interwencji Doliny Baryczy przynajmniej od momentu podpisania umowy o powierzenie grantu.

 

W skład OSI Dolina Baryczy wchodzą gminy: wiejskie – Cieszków, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Jemielno, Krośnice, Niechlów, Wińsko, Zawonia, oraz miejsko-wiejskie – Bierutów, Brzeg Dolny, Góra, Milicz, Międzybórz, Prusice, Syców, Twardogóra, Wąsosz, Wołów i Żmigród.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Kwota dofinansowania projektu z UE: 1 819 004,54 zł.


Projekt realizowany jest w okresie 01.01.2018 r. - 31.12.2019 r. na całym obszarze OSI Dolina Baryczy.

Wykonawcami usług doradczych dofinansowanych w formie grantów muszą być Instytucje Otoczenia Biznesu.

Instytucje Otoczenia Biznesu – bez względu na formę prawną, podmioty prowadzące działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałające dla zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe, zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim. Posiadające bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy Państwa do kontaktu.

Biuro projektu:

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Karmelkowa 29, 52-437 Wrocław

tel. 71 348 30 17, e-mail: projekty@warr.pl

www.warr.pl

https://bit.ly/2LJxz6r

Biuro czynne:

pn.-pt. 07:30-15:30

WARR plakat A3-01.jpeg
 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera