• Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • Instagram

Podatek leśny

Podatek leśny reguluje ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 374)

PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są:

lasy - grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

PODATNICY

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku leśnego są:

 • właściciel lasów,
 • posiadacz samoistny lasów,
 • użytkownik wieczysty lasów,
 • posiadacz lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie tytułu prawnego do lasu lub objęcie lasu w posiadanie. Obowiązek podatkowy w podatku leśnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Czynności i dokumenty 

Podatnicy podatku leśnego są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, sporządzone na formularzach według wzoru określonego uchwałą rady gminy:

 • informacje o lasach (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego,
 • deklaracje na podatek leśny (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Jeżeli las stanowi współwłasność (znajduje się w posiadaniu) osoby fizycznej oraz jednocześnie osoby prawnej, bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki) nie posiadającej osobowości prawnej - osoba fizyczna składa deklarację na podatek leśny oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku osobie fizycznej nie jest doręczana decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego.

Obowiązek składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatku leśnym (w tym na mocy uchwały rady gminy).

 

Stawki podatku leśnego 

 • od 1 ha - równowartość pieniężna 0,220 m³ drewna obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy,
 • dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych - 50% stawki określonej wyżej.

Rada gminy może, w drodze uchwały, obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy.

Zwolnienia

Zwalnia się od podatku leśnego:

 • lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat,
 • lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków,
 • użytki ekologiczne,
 • uczelnie,
 • publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie lasów zajętych na działalność oświatową,
 • instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk;
 • prowadzących zakłady pracy chronionej zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych lub zakłady aktywności zawodowej,
 • instytuty badawcze,
 • przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.

Terminy i sposoby płatności 

 1. osoby fizyczne - w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego;
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej - za poszczególne miesiące - do 15 dnia każdego miesiąca
 • przelewem na rachunek organu podatkowego lub kartą płatniczą; w przypadku osób fizycznych również w drodze inkasa.

Konto bankowe: 97 9583 1019 0200 1300 2002 0006

http://bip.prusice.pl/Article/id,331.html


NOWY DRUK PODATKU OD 1.07.2019 r.
PDFRozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny.pdf (621,47KB)

Nowe wzory deklaracji i informacji będą stosowane w tych sytuacjach, gdy obowiązek podatkowy w danym podatku powstał dopiero po 1 lipca 2019 r. Dla sytuacji, w których obowiązek podatkowy powstał przed tym dniem należy stosować  wzory informacji i deklaracji podatkowych Rady Miasta i Gminy Prusice.

 

Dokumenty:

Deklaracja na podatek leśny DL-1
DOCDL-1 Deklaracja na podatek leśny.doc (93,50KB)

Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1
DOCInformacja w sprawie podatku leśnego.doc (83,50KB)

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego2 INRL-1
DOCINRL-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego2.doc (152,00KB)

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera