• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Gospodarka odpadami

  1. GOSPODARKA ODPADAMI

1. Zasady funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi określają akty prawa miejscowego podjęte na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)

  • Uchwała NR XXV/151/20 Rady Miejskiej w Prusicach z dnia 05 sierpnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prusice (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 19 sierpnia 2020 r. poz. 4743), zmieniona uchwałą NR XXVII/160/20 z dnia 30 września 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 15 października 2020 r. poz. 5671)

PDFUchwała Rady Miejskiej w Prusicach w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prusice.pdf (258,36KB)
PDFUchwała z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prusice.pdf (172,05KB)

  • Uchwała NR XLVIII/298/13 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz.  Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2013 r. poz. 1461).

PDFUchwała w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości..pdf (193,93KB)
 

  • Uchwała NR XIX/121/20 Rady Miejskiej w Prusicach z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty oraz ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności na terenie Gminy Prusice (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2013 r. poz. 1463),

PDFUchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Prusice, ustalenia stawki takiej opłaty oraz częścio.pdf (203,13KB)
 

  • Uchwała NRXXXV/223/16 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 21 września 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Prusice (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 28 września 2016 r. poz. 4360)

PDFUchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi..pdf (0)
 

  • Uchwała NR XIX/122/20 Rady Miejskiej w Prusicach z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Prusice (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 28 września 2016 r. poz. 4361)

PDFUchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji.pdf (851,96KB)
 

  • Uchwała NR XXV/152/2020 Rady Miejskiej w Prusicach z dnia 05 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 19 sierpnia 2020 r. poz. 4744)

PDFUchwała Rady Miejskiej w Prusicach z dnia 05 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów.pdf (192,96KB)

 

2.  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wzór deklaracji określony: Uchwałą NR XIX/122/20 Rady Miejskiej w Prusicach z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Prusice (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 28 września 2016 r. poz. 4361)

DOCXWZÓR DEKLARACJI.docx (35,13KB)
PDFWZÓR DEKLARACJI.pdf (276,94KB)

 

3. Rejestr działalności regulowanej.

Zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy z dnia  13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Na terenie Gminy Prusice wpis do rejestru posiadają następujące podmioty:

 

4. Zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 i 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Miasta i Gminy Prusice uchwałą NR LI/338/13 z dnia 27 marca 2013 r. określiła wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

 

5. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych.

6. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Prusice.

7. Dodatkowe informacje.


 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prusice.