• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Gospodarka odpadami


1. Zasady funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi

Gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi określają akty prawa miejscowego podjęte na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prusice:

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych:

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • Uchwała nr LII/277/22 Rady Miejskiej w Prusicach z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Prusice, ustalenia stawki takiej opłaty oraz częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości jednorodzinnych kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 2 marca 2022 r. poz. 1073)
    PDFUchwała z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadmi komunalnymi.pdf (1,49MB)

Termin, częstotliwość i tryb uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 

2.  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała określająca wzór deklaracji:

  • Uchwała nr XIX/122/20 Rady Miejskiej w Prusicach z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Prusice (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 28 września 2016 r. poz. 4361)
    PDFUchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji.pdf (851,96KB)

Wzór deklaracji:

3. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

4. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Prusice

5. Rejestr działalności regulowanej

Zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy z dnia  13 września 1996 r. o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach - Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Na terenie Gminy Prusice wpis do rejestru posiadają następujące podmioty:

PDFWykaz podmiotów wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej.pdf (157,24KB)

 

6. Zezwolenia na świadczenia usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 

Zgodnie z art. 7 ust. 3 i 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Miasta i Gminy Prusice uchwałą NR LI/338/13 z dnia 27 marca 2013 r. określiła wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

 

7. Dodatkowe informacje.


 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera