• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Gospodarka odpadami


1. Zasady funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi

Gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi określają akty prawa miejscowego podjęte na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prusice:

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych:

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • Uchwała nr LII/277/22 Rady Miejskiej w Prusicach z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Prusice, ustalenia stawki takiej opłaty oraz częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości jednorodzinnych kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 2 marca 2022 r. poz. 1073)
    PDFUchwała z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadmi komunalnymi.pdf (1,49MB)

Termin, częstotliwość i tryb uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 

2.  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała określająca wzór deklaracji:

  • Uchwała nr XIX/122/20 Rady Miejskiej w Prusicach z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Prusice (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 28 września 2016 r. poz. 4361)
    PDFUchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji.pdf (851,96KB)

Wzór deklaracji:

3. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

PDFPRUSICE ZABUDOWA WIELORODZINNA 1.pdf (474,24KB)
PDFSKOKOWA JEDNORODZINNE.pdf (205,65KB)
PDFSKOKOWA ZAKRZEWO WIELORODZINNE.pdf (207,30KB)
PDFBorów Borówek Brzeźno Budzicz Chodlewko Gola Jagoszyce-łegów Kopaszyn Kosinowo Krościna M. Świerzów Wilkowa.pdf (198,24KB)
PDFDębnica Gąski Kaszyce W. Krościna W.Ligotka Pietrowice M. Pawłów Trzebnicki Wszemirów.pdf (201,04KB)
PDFGórowo Ligota Str. Pększyn Piotrkowice Raki Raszowice Strupina Sucha Zakrzewo.pdf (206,93KB)
PDFKrościna Mała Brzeźno ZABUDOWA WIELORODZINNA.pdf (174,61KB)
PDFPRUSICE ZABUDOWA JEDNORODZINNA 2.pdf (205,77KB)
 

4. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Prusice

5. Rejestr działalności regulowanej

Zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy z dnia  13 września 1996 r. o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach - Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Na terenie Gminy Prusice wpis do rejestru posiadają następujące podmioty:

PDFWykaz podmiotów wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej.pdf (157,24KB)

 

6. Zezwolenia na świadczenia usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 

Zgodnie z art. 7 ust. 3 i 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Miasta i Gminy Prusice uchwałą NR LI/338/13 z dnia 27 marca 2013 r. określiła wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

 

7. Dodatkowe informacje.


 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera