• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Gmina Prusice w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska przystępuje do dofinansowania ze środków budżetu Gminy do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wnioski będą realizowane do momentu wyczerpania się środków przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej. W przypadku większej ilości wniosków realizacja ich nastąpi w roku następnym.

 

  1. Wniosek powinien zawierać:

1)      Geodezyjne oznaczenie nieruchomości, na której będzie zlokalizowana oczyszczalnia ścieków,

2)      Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (własność, użytkowanie wieczyste nieruchomości),

3)      W przypadku współwłasności nieruchomości, na której ma być zlokalizowana oczyszczalnia, posiadanie pisemnej zgody wszystkich właścicieli nieruchomości na posadowienie, zainstalowanie, użytkowanie oczyszczalni na określonej działce.

4)      Oświadczenie o zamiarze przyłączenia przydomowej oczyszczalni do budynku mieszkalnego,

5)      Rodzaj montowanej oczyszczalni ścieków oraz wstępny koszt przedsięwzięcia,

6)      Odległość od granicy działki, najbliższych okien budynków mieszkalnych, studni z wodą pitną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690).

7)      W przypadku dotychczasowego korzystania nieruchomości ze zbiornika bezodpływowego, sposób likwidacji zbiornika.

8)      Datę rozpoczęcia i zakończenia inwestycji.

Do wniosku o przyznanie dofinansowania na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków należy załączyć:

1)      Kserokopię zgłoszenia przystąpienia do budowy złożonego w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy,

2)      Dokumentację techniczną oczyszczalni w tym schemat  oczyszczalni i certyfikat lub aprobatę techniczną, potwierdzającą zgodność z obowiązującymi normami.

3)      Mapę sytuacyjno – wysokościową z zaznaczonymi elementami oczyszczalni ścieków. Skala mapy pozwalająca na ocenę odległości od granicy działki oraz od innych obiektów. 

Poniżej można pobrać zasady dofinansowania oraz wnioski zgodnie z Uchwałą Nr XIV/90/19 z dnia Rady Miejskiej w Prusicach z dnia 25 września 2019 r. w sprawie dotacji ze środków budżetu Gminy Prusice na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Materiały do pobrania dostępne: TUTAJ

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera