• Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • Instagram

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590)

Plik do pobrania: PDFZK_ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590).pdf (663,96KB)

System zarządzania kryzysowego

System zarządzania kryzysowego w Polsce jest wieloszczeblowy i składa się z następujących komponentów:

 1. organów zarządzania kryzysowego,
 2. organów opiniodawczo-doradczych właściwych w sprawach inicjowania i koordynowania działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego,
 3. centrów zarządzania kryzysowego, utrzymujących 24-godzinną gotowość do podjęcia działań.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Zarządzanie kryzysowe – stanowi zespół przedsięwzięć organizacyjnych, logistycznych i finansowych, których celem jest zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych, zapewnienie sprawności struktur decyzyjnych na wszystkich szczeblach zarządzania, ciągłej gotowości sił i środków do podjęcia działań, sprawnego reagowania oraz likwidacji skutków zaistniałej sytuacji.

Zasady zarządzania kryzysowego

 • Zasada prymatu układu terytorialnego – uznaje za podstawową konstrukcje tego modelu układ terytorialny państwa i sprowadza do funkcji pomocniczej układ branżowy.
 • Jednoosobowe kierownictwo – decyzje podejmuje się jednoosobowo i się odpowiada za nie.
 • Zasada odpowiedzialności organów władzy publicznej – przyjmują kompetencje i odpowiedzialność w zakresie podejmowania decyzji w sytuacji kryzysowych
 • zasada zespolenia – przyznanie organom władz administracyjnych ogólnej kompetencji gwarantujących wywiązanie się z nałożonych na nie odpowiedzialności.
 • Zasada kategoryzacji zagrożeń – polega na podziale zagrożeń na grupy wg rodzaju i rozmiaru oraz przyporządkowaniu im określonych rozwiązań prawnych, organizacyjnych i finansowych
 • Zasada powszechności – zarządzanie kryzysowe organizują organy władzy publicznej we współdziałaniu z istniejącymi specjalistycznymi instytucjami i organizacjami oraz ogółem społeczeństwa

Na terenie gminy działa Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego (GZZK).

Do zadań Gminnego Zespołu Zarządzania  należą:

 • monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji
 • realizowanie procedur i programów reagowania w czasie stanu klęski żywiołowej
 • opracowanie i aktualizowanie dokumentacji planistycznej
 • przygotowanie warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej
 • planowanie wsparcia organów kierujących działaniami
 • realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej

Plan Reagowania Kryzysowego określa struktury i zasady organizacyjne, jednostek organizacyjnych administracji samorządowej, powiatowej zespolonej i nie zespolonej, w sytuacjach kryzysowych oraz realizację zadań mających na celu złagodzenie skutków zdarzeń o dużym zasięgu lub sytuacji kryzysowej, przywrócenie i odtworzenie warunków życia ludności sprzed zdarzenia.

Celem planu jest:

 • Zapewnienie możliwości systemowej, efektywnego i skoordynowanego reagowania Burmistrza na zdarzenia kryzysowe o dużej lub bardzo dużej skali, w przypadku których niezbędne jest uruchomienie sił i środków będących w dyspozycji jednostek organizacyjnych administracji samorządowej, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych działających na terenie gminy.
 • Określenie potencjalnych rodzajów zagrożeń mogących wystąpić na terenie gminy.
 • Określenie zasad kierowania, współdziałania i koordynowania działań służb w czasie likwidacji skutków powstałych zagrożeń.
 • Ustalenie potrzeb w zakresie zabezpieczenia logistycznego niezbędnego do skutecznego prowadzenia działań ratunkowych.
 • Ustalenie zasad i procedur zwracania się do władz wyższego szczebla o udzielenie pomocy w sytuacji, gdy siły i środki szczebla gminnego okażą się niewystarczające

 

Zadania ZK – wynikające z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590)

 • pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnie­nia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;
 • współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowe­go organów administracji publicznej;
 • nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykry­wania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
 • współpraca z podmiotami realizującymi monito­ring środowiska;
 • współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
 • dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum;
 • realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby pod­wyższania gotowości obronnej państwa.

Przygotowanie na wypadek nagłego zdarzenia

Plik do pobrania: PDFZK_Przygotowanie-na-wypadek-naglego-zdarzenia.pdf (74,32KB)

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera