Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Bogu na chwałę, ludziom na ratunek!" – 70-lecie OSP w Pawłowie Trzebnickim

W sobotę 25 maja 2019 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Pawłowie Trzebnickim - jednostka, która nie tylko z racji swego wieku, ale również z powodu sprawności jest chlubą naszej gminy, obchodziła jubileusz 70-lecia istnienia jednostki. Z tej okazji odbyła się uroczystość, podczas której poświęcono nowy sztandar, przyznano awanse, wręczono medale za zasługi oraz podziękowano druhom za lata służby mieszkańcom.

W uroczystościach uczestniczyli m.in. Burmistrz Gminy Prusice Igor Bandrowicz, Sekretarz Gminy Prusice Wiktor Lubieniecki, Starosta Powiatu Trzebnickiego Małgorzata Matusiak, Wicestarosta Powiatu Trzebnickiego Grzegorz Trerbun, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy Bogusław Brud, prezesi oraz przedstawiciele gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Pawłowa Trzebnickiego, Kaszyc Wielkich, Skokowej oraz Prusic, przedstawiciele Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Radni Rady Miejskiej w Prusicach, Radni Rady Powiatu Trzebnickiego, Prezesi i Dyrektorzy jednostek Gminy Prusice, księża z miejscowych parafii, Sołtysi i sponsorzy, lokalni przedsiębiorcy oraz mieszkańcy miejscowości.

Uroczyste świętowanie rozpoczęła msza św. w kościele parafialnym w Pawłowie, która w intencji strażaków odprawili ks. Proboszcz Piotr Wojciechowski oraz ks. kapelan Kazimierz Czuczoła. Po mszy św. delegacje, goście i mieszkańcy prowadzeni przez Strażacką Orkiestrę Dętą przemaszerowali na teren remizy, gdzie rozpoczęły się oficjalne uroczystości.

Drugą część obchodów rozpoczęto złożenia meldunku Dh Romanowi Kasprowiczowi członkowi Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej we Wrocławiu poprzez podniesienie flagi Związku OSP RP, odegranie hymnu Związku OSP RP, odczytanie aktu nadania, poświęcenie i wręczenie sztandaru strażakom oraz poświęcenie remizy.

Kolejnym punktem było wręczenie przyznanych przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP medali i odznaczeń:

Złotego medalu „Za zasługi dla Pożarnictwa” dla Dh Andrzeja Jodłowskiego,

Brązowych medali „Za zasługi dla Pożarnictwa” dla dh Sebastiana Fajera, dh Jarosława Majewskiego, dh Mateusza Matyja, dh Tomasza Szczurka, które wręczyli druh Roman Kasprowicz - Członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz druh Zenon Łodygowski Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku

Odznaki „Strażak Wzorowy” dla dh Tomasza Papiernika i dh Grzegorza Pietrasa, wręczonych przez dh Zenona Łodygowskiego Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz dh Sabinę Jankowską sekretarza zarządu Oddziału Powiatowego.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Prusicach przyznało również odznaki za wysługę lat, wręczone przez druha Jarosława Majewskiego Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP w Prusicach i Burmistrza Gminy Prusice Igora Bandrowicza:

XX lat
- druh Łukasz Żabiński

X lat
- druh Tomasz Bielecki
- druh Piotr Chmielewski
- druh Mateusz Nowak
- druh Artur Pietruszka
- druh Paweł Rękas 

Obchody były doskonałą okazją, aby przypomnieć historię jednostki. Według archiwalnych do­kumentów Drużyna Straży Po­żarnej w Pawłowie powstała w 1946 roku. Zaś Statut OSP został zgłoszony do rejestracji w 1948 roku, a po­twierdzony przez władze woje­wódzkie w styczniu 1949 roku. W tym cza­sie jednostka liczyła około 20 osób. Pierwszym naczelnikiem OSP w Pawłowie Trzebnickim był Bronisław Kulej. Długo funkcję prezesa pełnił Włady­sław Nolbert – bardzo aktyw­ny działacz, potem Bronisław Andrzejwski, Marek Jodłow­ski, Ryszard Wojdyga. Długo­letni naczelnik to również Łukasz Żabiń­ski i obecny Zbigniew Ziomek.

Obecnie Pan Zbigniew Ziomek od kil­ku kadencji pełni funkcję pre­zesa, a współpracują z nim w zarządzie: Andrzej Jodłow­ski jako zastępca, Jarosław Majewski naczelnik, Łukasz Żabiński zastępca naczelni­ka, Mateusz Matyja skarbnik, Adam Baranowski sekretarz, Tomasz Szczurek gospodarz i Piotr Jajko członek, którzy wspólnie tworzą bardzo zgrany zespół.

Dziś jednostka OSP w Pawłowie Trzebnickim liczy 30 człon­ków, z czego 25 osób zosta­ło przeszkolonych do udzia­łu w działaniach ratowniczo-gaśniczych, dzięki czemu strażacy są gotowi wykonać każdą akcję na czas. W 2017 roku wyjeżdżali 31 razy do wypadków i pożarów. Najtrudniejsze z nich to pożar w Pierwoszowie, Krościnie oraz w Pawłowie.

Podczas apelu padło wiele podziękowań i słów uznania za społeczną służbę oraz działalność ratowniczą. Życzenia i gratulacje na ręce strażaków złożyli m.in. Starosta Powiatu Trzebnickiego, dh Roman Kasprowicz Członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP we Wrocławiu, Bogusław Brud Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy oraz Burmistrz Igor Bandrowicz.

- To wielka duma, że wśród mieszkańców Gminy Prusice są strażacy. To osoby, na których zawsze możemy polegać, gotowe działać w chwilach najcięższej próby, nie tylko podczas pożarów, ale także podczas walki z innymi żywiołami. Strażacy są społecznikami, którzy nie wahają narazić swego życia i zdrowia dla dobra innych, aby nieść skuteczną pomoc bliźnim, ratować ludzkie życie i mienie. Dziękuję za niezmienną wierność ideałom humanitarnej służby, dawanie poczucia bezpieczeństwa, pasję przekazywaną z pokolenia na pokolenie – podczas pięknego jubileuszy gratulował Burmistrz Igor Bandrowicz, dodając - Życzę wszystkim strażakom satysfakcji z pełnionej misji, zawsze udanych akcji i bezpiecznych powrotów do domów. A osobiście dla każdego Druha i każdej Druhny – dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności i rodzinnego szczęścia opartego na wyrozumiałości Waszych najbliższych.

Wszyscy zebrani po zakończeniu części oficjalnej udali się na poczęstunek – strażacką grochówkę, a honorowi goście i strażacy odbyli jubileuszowe spotkanie podsumowujące w remizie.