• Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • Instagram

Młodociani

 

 

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA

PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

 

1. PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe, art. 122 ust.1 (Dz. U. z 2017, poz. 59, z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014, poz. 232);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017,  poz.1644);
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018, poz. 362);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010, Nr 53 poz. 311, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

 

2. ZASADY DOFINANSOWANIA

1.  Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) pracodawcom, zarówno osobom fizycznym jak i prawnym, którzy po 1 stycznia 2004 r. zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów  kształcenia, jeżeli:

 • Pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 • Młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

2.  Dofinansowanie przyznaje burmistrz, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełniania warunków określonych w pkt. 1.

3.  Dofinansowanie stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis(Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).

4.  Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

 

 3. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Prusice jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu z tytułu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

 

4. WYMAGANE DOKUMNETY

1.  Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę. Kwalifikacje, o których mowa, określone są w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

2.  Dokumenty potwierdzające zatrudnienie osoby prowadzącej w imieniu pracodawcy szkolenie pracownika młodocianego;

3.  Umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;

4.  Dokument potwierdzający datę zdania egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym (kopia dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu kończącego naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy albo oryginał zaświadczenia potwierdzającego zdanie tego egzaminu);

5.  Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,

6.  Pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika;

7.  Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jaką pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie;

8.  Formularz informacji, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9)

9.  Oświadczenie młodocianego pracownika w sprawie przetwarzania danych osobowych

10.  Oświadczenie pracodawcy w sprawie przetwarzania danych osobowych

 

Załączone kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

UWAGA:

Wnioskodawca, który wyrejestrował działalność gospodarczą, będący osobą fizyczną nie podlega przepisom o pomocy publicznej, dlatego taki wnioskodawca nie musi dołączać do wniosku:

 • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

 

5. WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

1.  Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

 • w przypadku nauki zawodu - do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
 • w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia;

2.  Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy - przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

3.  Kwoty dofinansowania określone powyżej podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.  

 

6.OBOWIĄZEK ZAWIADAMIANIA O ZAWARCIU UMOWY Z MŁODOCIANYM PRACOWNIKIEM

1.  Zgodnie z art. 36 ust.15 ustawy – Prawo oświatowe oraz § 3 a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014, poz. 232) pracodawcy są zobowiązani powiadomić burmistrza na terenie której młodociany pracownik mieszka, o zawarciu z nim umowy  w celu przygotowania zawodowego,  w terminie 14 dni, oraz informować burmistrza o zamianach w spełnianiu obowiązku nauki przez młodocianego pracownika, w terminie 14 dni od powstania tych zmian.

2.  W odniesieniu do młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Prusice zawiadomienie, w formie kopii umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego lub pisemnej informacji zawierającej: dane pracodawcy, dane młodocianego pracownika, formę i miejsce realizacji dokształcania teoretycznego przez młodocianego pracownika oraz okres, na jaki umowa została zawarta, należy przedłożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach ul. Rynek 1.

 

W przypadku wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia kilku młodocianych pracowników na każdego młodocianego pracownika należy złożyć odrębny wniosek z kompletem załączników.

Informacji i wyjaśnień w sprawie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników udziela się w Urzędzie Miasta i Gminy Prusice pok. nr 8, tel. 71 312 62 24 wew. 43

Dokumenty:

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (word, PDF)
  DOCzał. nr 1 wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego.doc (58,50KB)
  PDFzał. nr 1 wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego.pdf (238,11KB)
 2. Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis (word, PDF)
  DOCzał. nr 2 oświadczenie o pobieraniu pomocy de minimis.doc (43,50KB)
  PDFzał. nr 2 oświadczenie o pobieraniu pomocy de minimis.pdf (272,40KB)
 3. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (word, PDF)
  DOCzał. nr 3 oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.doc (28,00KB)
  PDFzał. nr 3 oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.pdf (190,92KB)
 4. Oświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania młodocianego pracownika (word, PDF)
  DOCzał. nr 4 oświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania pracownika młodocianego.doc (26,00KB)
  PDFzał. nr 4 oświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania pracownika młodocianego.pdf (126,82KB)
 5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (excel, PDF)
  PDFzał. nr 5 formularz informacji 2016.pdf (416,62KB)
  XLSzał. nr 5 formularz informacji 2016.xls (133,00KB)
 6. Zawiadomienie o zatrudnieniu młodocianego (word, PDF)
  DOCzał. nr 6 zawiadomienie o zatrudnieniu młodocianego pracownika.doc (26,00KB)
  PDFzał. nr 6 zawiadomienie o zatrudnieniu młodocianego pracownika.pdf (177,33KB)
 7. Oświadczenie pracownika młodocianego (word, PDF)
  DOCzał. nr 7 oświadczenie pracownika młodocianego.doc (32,50KB)
  PDFzał. nr 7 oświadczenie pracownika młodocianego.pdf (127,33KB)
 8. Oświadczenie pracodawcy (word, PDF)
  DOCzał. nr 8 oświadczenie pracodawcy.doc (31,50KB)
  PDFzał. nr 8 oświadczenie pracodawcy.pdf (125,62KB)
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera