• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Farmutil zmieni swoją siedzibę!

Farmutil grafiki do artykułu0a.jpeg

Z inicjatywy 700 Mieszkańców Prusic, po wielu latach starań i rozmów Burmistrza Gminy Prusice z Zarządem „Zakładu Rolniczo – Przemysłowego Farmutil” z siedzibą w Śmiłowie oraz zdobyciu odpowiednich dokumentów decyzją Radnych Miejskich w Prusicach, którzy podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 16/11 położonej we wsi Kosinowo firma „Farmutil” zostanie przeniesiona z Prusic do nowej, bezpiecznej lokalizacji spełniającej standardy ekologii i bezpieczeństwa. Nowy budynek będący bazą logistyczną zostanie wybudowany w nowoczesnej technologii z odpowiednim sprzętem na miarę dzisiejszych czasów.

Zakład Rolniczo – Przemysłowy Farmutil przy ul. Kaszyckiej 3 w Prusicach – Punkt Pozyskiwania i Przeładunku Surowców Utylizacyjnych powstał z działającego od 1948 roku Bacutilu, który przekształcił się w latach 60. XX wieku, gdzie do najbliższych domów mieszkalnych odległość wynosi od 100 do 200 m, zaś do Rynku 700 m.

- Mieszkańcy Prusic mieszkający przy drodze transportu do Zakładu Przemysłowego Farmutil odczuwają nieprzyjemny odór, który utrudnia prawidłowe funkcjonowanie i oddychanie, gdyż zapach unoszący się w powietrzu jest nie do zniesienia. Od 2–3 lat sytuacja uległa zmianie, dzięki zmianie floty samochodów przez firmę – podkreśla Marzena Szustak, obecna sołtys Prusic, dodając: - Obecnie transport przejeżdżający przez naszą miejscowość jeździ w okolicy Szkoły, Piekarni, a także wielu budynków rodzinnych. Nowa lokalizacja z dala od miejscowości, pozwoli na wyprowadzenie ruchu pojazdów z naszej miejscowości, co za kilka lat mieszkańcy znacznie odczują.

Zakłady takiego typu jak Farmutil, znajdujące się w centrum miasta są ograniczeniem dla dalszego rozwijania się Miejscowości i jej mieszkańców, utrudniają rozwój terenów inwestycyjnych i możliwość zagospodarowania podobnych obszarów.  


Mieszkańcy Prusic chcą zmiany lokalizacji i interweniują

Podczas kampanii wyborczej w 2010 roku w związku z sygnałami od mieszkańców Prusic w sprawie uciążliwości dotyczących działalności Zakładu rozmawiano o zmianie lokalizacji, o znalezieniu alternatywnego miejsca. Była to również jedna z obietnic Burmistrza Igora Bandrowicza i kandydatów na Radnych z terenu Prusic.

W 2011 roku wśród Mieszkańców Prusic powstał Społeczny Komitet Protestacyjny, którego jednym z głównych inicjatorów był Sławomir Zarentowicz.

– Po wygranych wyborach w 2010 roku Burmistrza Igora Bandrowicza oraz radnych z Prusice, jako Radny Powiatu Trzebnickiego i jako członek Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy postanowiłem, że trzeba wziąć sprawy w swoje ręce i wspólnie z władzami Gminy Prusice zając się tematem Zakładu Utylizacyjnego – Farmutil w Prusicach przy wsparciu i współpracy z odpowiednimi instytucjami i osobami. Uciążliwość odorowa dla Mieszkańców Prusic mieszkających w sąsiedztwie Zakładu była znaczna – opowiada Sławomir Zarentowicz

700 Mieszkańców Prusic w czerwcu 2011 roku złożyło „Apel Mieszkańców Miasta i Gminy Prusice do Starosty Powiatu Trzebnickiego” , do wiadomości do Burmistrza Miasta i Gminy Prusice, a także do Wojewody Dolnośląskiego, Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we Wrocławiu, Powiatowego Lekarza Weterynarii w Trzebnicy, Wojewódzkiej Stacji Saniatrno – Epidemiologicznej we Wrocławiu oraz Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Mieszkańcy w swoim apelu napisali „Panie Starosto uwolnij nas – mieszkańców miasta Prusice i sąsiednich miejscowości: od fetoru gnijących ciał padłych zwierząt i gnijących odpadów z różnych rzeźni i przemysłu mięsnego oraz garmażeryjnego zwożonych ze znacznych rejonów Polski, od zagrożenia epidemiologicznego dla życia i zdrowia ludzi oraz dla środowiska oraz od zastoju gospodarczego miasta Prusice spowodowanego brakiem inwestorów w wyniku uciążliwości i zagrożeń spowodowanych przez firmę „FARMUTIL”. Zbiórką tych szczególnie niebezpiecznych odpadów zajmuje się firma „FARMUTIL” ze Śmiłowa k/Piły, która przestarzałym transportem, z którego wyciekają płyny ustrojowe, a często nawet wypadają fragmenty odpadów stałych, przejeżdża obok Gimnazjum, Szkoły Gminnej, Piekarni, Przedszkola i Hurtowni Artykułów Spożywczych oraz ulicami m. Prusice, stwarzając w/w zagrożenia. Dziennie przewożone jest kilkaset ton tego groźnego surowca odpadowego. CHCEMY ŻYĆ W CZYSTYM MIEŚCIE I GMINIE – TAK JAK MIESZKAŃCY SĄSIEDNICH GMIN!!!

Dodatkowo poza złożonym apelem dochodziło do sytuacji, że Mieszkańcy zgłaszali wydarzenia związane z transportem firmy na Posterunek Policji w Prusicach. Jednym z takich incydentów była sytuacja z lipca 2011 roku, gdzie z pojazdu „typu” beczka jadącego przez ul Kolejową w Prusicach coś wyciekło, mającego zapach nie do wytrzymania. Jadący nie zważając na sytuację pojechał dalej, gdzie zwartość beczki rozlała się na prawą połowę jezdni na długości 10 m.  Takich sytuacji zanieczyszczających drogi Prusic i okolicznych miejscowości oraz powodujących rozprzestrzenianie się nieprzyjemnego zapachu do powietrza było więcej.

- Po złożonym apelu do wszystkich odpowiednich instytucji oraz niecodziennych sytuacjach utrudniających dalsze życie mieszkańcom Prusic zaproponowałem na spotkaniu Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku w Starostwie Powiatowym Trzebnickim zainicjowanie spotkania i rozmowy z Prezesem Przemysławem Andryszakiem i Zarządem Firmy Farmutil opowiada Radny Powiatowy i Mieszkaniec Prusic -  Podczas jednego ze spotkań komisji, w którym uczestniczyli przedstawiciele dyrekcji Firmy oraz Punktu w Prusicach, służby weterynaryjne i sanitarne powiatu, a także mieszkańcy Prusic oraz radni Gminy Prusice i Powiatu Trzebnickiego po wysłuchaniu wszystkich skarg podjęto następujące wnioski: dalsze podejmowanie przez firmę działań mających na właściwym transportowaniu opadów, wymianie taboru samochodowego na szczelny, ustalenie i ścisłe przestrzeganie tras i godzin przejazdów samochodów, uwzględnienie zastosowania chemicznych i biologicznych środków neutralizujących uciążliwe odory, a także uwzględnienie możliwości przeniesienia siedziby firmy do innej alternatywnej lokalizacji.

Zakład Rolniczo – Przemysłowy Farmutil pod naciskiem władz i odpowiednich organów zastosował się do zaleceń Komisji Bezpieczeństwa, zmienił tabor samochodowy na nowy, szczelny, nowej konstrukcji.Kosinowo nową lokalizacją Zakładu

Farmutil grafiki do artykułu siedziba.jpeg

Rozpoczęto również rozmowy o szukaniu alternatywnej lokalizacji na terenie Gminy Prusice, gdzie mogłaby powstać baza logistyczna Zakładu. Odbyło się wiele rozmów władz Gminy, pracowników Urzędu, Mieszkańców oraz przedstawicieli firmy.  Zorganizowano konsultacje z mieszkańcami Prusic, Wszemirowa, Pawłowa Trzebnickiego, Małuszyna w Gminie Trzebnica, które odbyły się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Prusicach. Delegacja mieszkańców uczestniczyła również w wizycie w Zakładzie w Śmiłowie, aby zobaczyć, jak działa firma i czym się rożni zakład od bazy logistycznej. Pojawiały się również głosy, że najlepiej byłoby, aby zlikwidować taki Zakład z terenu naszej Gminy.

- Burmistrz nie ma takiego instrumentu, aby móc podjąć decyzję o usunięciu zakładu z terenu jego Gminy, dlatego postanowiono znaleźć dogodną lokalizację dla bazy logistycznej Zakładu, oddaloną od Mieszkańców, za lasem, z dogodnym dojazdem dla transportu, bez oddziaływania na Mieszkańców – podkreśla włodarz Gminy Prusice Igor Bandrowicz, dodając: - Po wielu wspólnych rozmowach z Prezesem i Zarządem Zakładu Farmutil na nową lokalizację wybrano działkę w Kosinowie, w pobliżu wysypiska śmieci, która od domów mieszkalnych jest oddalona o ponad 2 km.

Po znalezieniu w 2014 roku nowej lokalizacji na bazę logistyczną firma Farmutil nabywa działkę nr 16/11 w Kosinowie i w dniu 11 września 2015 roku zostaje podpisany akt notarialny w sprawie sprzedaży działki.

Na początku stycznia 2016 roku Rada Miasta i Gminy Prusice podejmuje uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla tej działki. Rozpoczyna się procedura planistyczna. W październiku 2016 roku projekt planu zagospodarowania przestrzennego otrzymał pozytywną opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu. Cała procedura planistyczna była prowadzona również z zachowaniem jawności i przejrzystości, gdyż na początku czerwca zamieszczono obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania i możliwości składania wniosków. Obwieszczenie było opublikowane w mediach, wywieszone na tablicach i zamieszczone na stronach internetowych. Poinformowano również o wyłożeniu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu w grudniu 2016 roku, a także przeprowadzono dyskusję publiczną, w której nikt poza pracownikami urzędu nie wziął udziału. Również w formie pisemnej do Urzędu nie złożono uwag do wyłożonego do publicznego wglądu planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko.

W grudniu 2016 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji. Został przeprowadzony raport oceny oddziaływania na środowisko i wyłożony do publicznych konsultacji, z której nikt z mieszkańców nie skorzystał. W trakcie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami nie wniesiono żadnych uwag do inwestycji, a także na etapie wszystkich procesów w wydaniu decyzji środowiskowych nie było żadnych uwag i protestów. W związku z powyższym i wypowiedzeniu się stosownych instytucji jak: Sanepid, RDOŚ, WIOŚ czy też lekarz weterynarii w sierpniu 2018 roku wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Był to ostatni krok do możliwości podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 16/11 położonej we wsi Kosinowo. I tak też się stało po 9 latach, wielu rozmowach i opracowanych dokumentach 30 października 2019 roku, gdzie radni Rady Miejskiej w Prusicach 11 głosami przegłosowali uchwałę o zmianie planu. Kolejne kroki to projekt oraz złożenie wniosku o pozwolenie na budowę bazy logistycznej.


Nowy zakład w nowej bezpiecznej technologii

Farmutil grafiki do artykułu1 technologia.jpeg
 

Nowa lokalizacja bazy logistycznej Zakładu Rolniczo – Przemysłowego Farmutil będzie znajdowała się w miejscowości Kosinowo w bardzo dogodnej lokalizacji za lasem co pozwoli na wyprowadzenie ruchu pojazdów z Prusic i okolicznych miejscowości i miast tj. Kaszyc Wielkich, Żmigrodu, Brzykowa, Nowego Dworu, Trzebnicy czy Obornik Śląskich, dzięki bezpośredniemu połączeniu z S5 przy węźle Trzebnica i węźle Prusice (w Kosinowie).  Dodatkowo powinniśmy pamiętać, że nowa lokalizacja będzie to co najważniejsze w oddali od budynków mieszkalnych, a co za tym idzie nie będzie utrudniała życia mieszkańcom.

Inwestycja planowana przez spółkę FARMUTIL na terenie gminy Prusice, w miejscowości Kosinowo, przewiduje budowę infrastruktury pozwalającej na przeniesienie działalności dotychczas prowadzonej w bazie logistycznej Prusicach i kontynuowanie tej działalności w nowym zakładzie.

W nowej bazie logistycznej wykonywane będą następujące funkcje: naprawy warsztatowe (zakłada się wykonywanie w zakładzie drobnych napraw i konserwacji samochodów), mycie i dezynfekcja pojazdów, wyładunek i załadunek ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, funkcje administracyjne, socjalne i biurowe. 

Po zrealizowaniu inwestycji Spółka będzie nadal wykonywała zbiórkę i przeładunek ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego jako zakład pośredni zatwierdzony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii i pod Jego nadzorem.

Aktualnie dostępne środki i rozwiązania techniczne, które spółka wykorzysta i zastosuje w ramach zadania inwestycyjnego spowodują zminimalizowanie oddziaływania zakładu na środowisko. Zapewnią to szczelne, hermetycznie zamykane hale, wyposażone w podciśnienie, które będzie zapobiegać wydostawaniu się substancji złowonnych. Dodatkowo powietrze z hal będzie oczyszczane w urządzeniach dezodoryzujących. Wyładunek i załadunek ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego będzie się odbywał wewnątrz hermetycznie zamykanych hal. Po rozładunku pojazdy samochodowe będą myte i dezynfekowane również w zamykanej myjni. 

Wymieniany sukcesywnie, spełniający wymagania weterynaryjne, tabor samochodowy zapewni ograniczenie oddziaływania substancji złowonnych podczas transportu.

Istotne znaczenie będzie miało położenie nowego zakładu pozwalające na korzystanie przez pojazdy spółki z praktycznie bezpośredniego zjazdu z budowanej trasy szybkiego ruchu S5. Pozwoli to na pomijanie miejscowości zlokalizowanych wzdłuż starej trasy, wykorzystywanej na dojazd do punktu w Prusicach. Nowa lokalizacja zakładu została wybrana właśnie z tego względu.      

Farmutil grafiki do artykułu3.jpeg   

– Lokalizacja w Kosinowie na bazę logistyczną to doskonałe rozwiązanie, gdyż drogi komunikacyjne i dojazdowe nie będą przechodzić przez Miasto i miejscowości tylko będą bezpośrednio połączone z drogą S5 - podkreślał podczas Sesji Rady Miejskiej w Prusicach Przemysław Andryszak, Prezes Zarządu Farmutil, dodając: - Nasz plan inwestycyjny, wypracowany wspólnie z Burmistrzem był taki, aby bazę logistyczną z centrum miasta przenieść na ubocze. I tak po wielu latach nam się to tutaj uda. Proszę pamiętać, że w Kosinowie będzie tylko baza logistyczna, a nie zakład, w którym będzie coś przerabiane. Proszę również nie mylić z Zakładem Przeładunku Odpadów, gdyż to co my mamy to są uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego, z których wykonywane są np. karmy dla zwierząt. Dodatkowo cały obiekt będzie objęty nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz Sanepidu., a także każdy transport i każdy kontener do przewożenia musi mieć zgodę Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Wreszcie po wielu latach już nie długo firma Farmutil zmieni swoją lokalizację, zostanie przeniesiona z miasta na ubocze. Decyzja o zmianie lokalizacji inwestycji będzie miała wiele wymiernych korzyści dla każdego. Mieszkańcy Prusic nie odczują odoru w powietrzu i tak samo będzie z mieszkańcami Pawłowa czy Małuszyna, gdyż nowa lokalizacja bazy logistycznej oddalona jest o ponad 2 km od budynków mieszkalnych. Dodatkowo obiekt zostanie wykonany w nowoczesnej technologii, która nie będzie utrudniać nikomu życia, a także przez miejscowości nie będzie jeździł transport z nieciekawymi zapachami.

Jak podsumowuje Burmistrz Igor Bandrowicz – Drodzy Mieszkańcy nie można porównywać zakładu działającego w Prusicach z lat 60 XX wieku, do budowy bazy logistycznej w nowoczesnej technologii na miarę XXI wieku, przyjaznej dla środowiska - podkreśla włodarz dodając: - W nowej lokalizacji powstanie tylko baza logistyczna, nie będzie tam nic robione i przetwarzane.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera