• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

WYMIANA PIECÓW - wyłoniono wykonawców audytów uproszczonych

 

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami złożonych ofert: PDFWyłonienie wykonawców.pdf (896,35KB)

 

 

 

logo-01.jpeg
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT DLA WYKONAWCÓW AUDYTÓW UPROSZCZONYCH
 

W związku z realizacją projektu „Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród)” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, poszukujemy audytorów, zainteresowanych wykonywaniem dla mieszkańców 7 gmin uczestniczących w projekcie, uproszczonych audytów energetycznych, według metodologii określonej przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą.

 

Maksymalna cena jednostkowa:

wykonania uproszczonego audytu energetycznego brutto – 430,50 zł brutto w tym

dokonania weryfikacji – 246 zł brutto 

(w sytuacji nie spełnienia warunków udziału w konkursie, od mieszkańca pobierana będzie jedynie opłata za weryfikację. W przypadku pozytywnej oceny przedmiotowa opłata zawierać będzie się w cenie audytu uproszczonego).

 

Gminy biorące udział w projekcie: Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród.

W każdej gminie uczestniczącej w projekcie zostanie ogłoszony nabór wniosków (szacowany termin naborów od maja 2020 r. do lipca 2020 r.- możliwe przesunięcia ze względu na aktualną sytuację epidemiczną w kraju)

Mieszkańcy, którzy zdecydują się na wymianę wysokoemisyjnego źródła ciepła w ramach ww. projektu zobowiązani będą wykonać na swój koszt audyty uproszczone według ściśle określonego wzoru.

W ogłoszeniu o naborach wskazane zostaną podmioty wyłonione w przedmiotowym zapytaniu, które będą mogły wykonywać audyty w ramach ogłoszonych konkursów.

•   Audyty będą sporządzone dla każdego domu jednorodzinnego (jeśli nie wyodrębniono w nim dwóch lokali mieszkalnych) oraz dla każdego mieszkania w domu jednorodzinnym/wielorodzinnym budynku mieszkalnym.

•   Audyty uproszczone dla mieszkańców powinny być wykonane na terenie nieruchomości i w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia/zlecenia wykonania audytu.

•   Audyty mają być sporządzane przez osoby z wykształceniem wyższym technicznym w zakresie energetyki, inżynierii środowiska, budownictwa lub pokrewnych 

•   Wymaga się doświadczenia dot. wykonanych co najmniej 3 audytów energetycznych bądź audytów efektywności energetycznej lub audytów uproszczonych. W/w audyty potwierdzające doświadczenie powinny być wykonane w okresie ostatnich trzech lat.

 

Poniżej link do strony  na której znajduje się wzór uproszonego audytu energetycznego wraz z instrukcją jego wypełnienia – załącznik nr 8 dokumentacji konkursowej.

www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/1108-3-3-1e-efektywnosc-energetyczna-w-budynkach-uzytecznosci-publicznej-i-sektorze-mieszkaniowym-konkurs-horyzontalny-osi-324-18.html

 

W załączniku nr 2 ramowy wzór umowy, który będzie obowiązywał podczas realizacji usług na rzecz mieszkańców (umowy będą przygotowywane i zawierane przez osobę/firmę wykonującą audyt).

Zakres prac wykonawcy:

1. Wizja lokalna dostarczająca dane wejściowe wprowadzane do arkusza stanowiącego narzędzie obliczeniowe uproszczonego audytu energetycznego. Weryfikacja istniejącego źródła/źródeł ciepła oraz ilości  spalanego  paliwa,  której  dokonuje  się  na  podstawie  przedstawionych faktur dokumentujących średnie wartości z 3 lat lub na podstawie deklaracji użytkownika źródeł. Wypełnienie innych obowiązków wynikających z załączonej metodologii.

2. Wykonanie audytu uproszczonego – zgodnie z wzorem i metodologią określoną przez Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą. Koszt obejmuje również wydruk 2 egz. podpisanego dokumentu oraz dostarczenie go do Nabywcy

3. Poprawę audytu uproszczonego zawierającego błędy/omyłki podlegające poprawie w konkursie w terminie umożliwiającym jego złożenie w wyznaczonym przez instytucję oceniającą terminie.

 

Usługa powinna zostać wykonana zgodnie z:

- wymaganiami, dokumentacji naboru nr RPDS.03.03.01-IP.01-02-324/18. Konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3, Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.3.1 OSI „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI” Typ 3.3e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy w tym m.in. regulamin konkursu, zalecenia Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, metodologią audytu uproszczonego.

Dokumenty dostępne na stronie www.dip.dolnyslask.pl

- dokumentacją aplikacyjną Zamawiającego: kryteria wyboru Grantobiorcy oraz ogłoszenie o  przystąpieniu do realizacji projektu grantowego, które zostaną udostępnione Wykonawcom, którzy będą realizować zadanie.

- obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego oraz aktualnymi wytycznymi w zakresie realizacji projektu.

 

Osoby/firmy zainteresowane realizacją audytów zobowiązane będą do wykonania wstępnej weryfikacji  na podstawie danych przekazanych przez potencjalnego Grantobiorcę w wyniku której audytor stwierdzi czy wnioskodawca spełnia wymagania konkursu dot. maksymalnych progów wskaźnika EP, redukcji emisji CO2, PM2,5, i PM  10, rodzaju wysokoemisyjnego źródła ciepła podlegającego wymianie. W sytuacji niespełnienia w/w warunków udziału w konkursie, od mieszkańca pobierana będzie jedynie opłata za weryfikację. W przypadku pozytywnej oceny przedmiotowa opłata zawierać będzie się w cenie audytu uproszczonego.

 

ZAPRASZAMY OSOBY ZAINTERESOWANE REALIZACJĄ PRZEDMIOTOWEGO ZADANIA DO SKŁADANIA 

w terminie do 14.04.2020 r. na adres n/w dokumentów:

- oświadczeń zawartych w załączniku nr 1 do zaproszenia wraz z niezbędnymi dokumentami tj. referencjami  zawierającymi co najmniej: nazwę  wykonawcy zadania, termin wykonania, rodzaj wykonanego dokumentu tj. audyt energetyczny lub audyt efektywności energetycznej bądź audyt uproszczony oraz potwierdzenie prawidłowości wykonania w/w dokumentów,

- dyplomu ukończenia studiów potwierdzającego posiadanie kwalifikacji wymaganych w zaproszeniu przez audytora, który realizować będzie usługę,

- parafowany ramowy wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do zaproszenia.


Opis sposobu przygotowania oferty:

a) Oferta musi być złożona w języku polskim;

b) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę;

c) Wykonawca może złożyć w prowadzonym zapytaniu wyłącznie jedną ofertę;

d) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa;

e) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne;

f) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w niniejszym zaproszeniu.

 

DOCZałącznik nr 1 – Formularze.doc (96,00KB)

DOCZałącznik nr 2 - Wzór Umowy.doc (94,50KB)


 

  • komunikat uwaga smog slider.jpeg

    Wymiana pieców - przygotowania do naboru

    Lider projektu opracowuje dokumentację niezbędną do przeprowadzenia naboru wniosków o dofinansowanie wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła. Planowany termin ogłoszenia naboru to maj 2020 r. Dopiero w tym terminie znane będą kompletne kryteria wyboru wniosków.

    Nabór potrwa minimum 3 miesiące, w tym czasie funkcjonować będą punkty kontaktowe w Gminach, zorganizowane zostaną spotkania informacyjne dla mieszkańców oraz dyżury ekspertów, którzy będą udzielać porad merytorycznych np. w zakresie wyboru źródła ciepła, oszacowania zapotrzebowania na energię z OZE (odnawialnych źródeł energii) itp.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera