• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Wyniki naboru Partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja- konkursy horyzontalny

projekt partner wyniki-01.jpeg

 

Gmina Prusice ogłasza wyniki naboru Partnera w celu wspólnej realizacji projektu
w ramach Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja- konkursy horyzontalny

 

Gmina Prusice, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1475), ogłosiła otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne.

Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs zamknięty,  nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-387/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, ogłoszonego przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

Nabór Partnera odbywał się w terminie od 20.04.2020 roku do 12.05.2020 roku (21 dni) z wydłużeniem do 19.05.2020 roku (28 dni). W terminie naboru wpłynęły 2 oferty, w tym 1 oferta od Partnera społecznego oraz 1 oferta od Partnera prywatnego.

Po szczegółowej analizie ofert przez Komisję Konkursową w wyniku oceny formalnej i merytorycznej na Partnera Projektu Gminy Prusice wybrano:

 

PARTNER SPOŁECZNY:
Stowarzyszenie PRUSICZANIN
Ul. Jana Pawła II 7
55-110 Prusice

 

PARTNER PRYWATNY:
Anna Jasinowska-Czarny
UNIKA Doradztwo Unijne i Public Relations
ul. Leśna 21
56-100 Wołów

 

 

BURMISTRZ
(-) Igor Bandrowicz

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera