• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Informacja dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci niepełnosprawnych

Informacja

Dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Prusice, którzy są zainteresowani dowozem ich dzieci do przedszkole, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej i ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Gmina Prusice zapewnia dzieciom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie gminy Prusice bezpłatny transport oraz bezpłatną opiekę w czasie przewozu do najbliższego przedszkola innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej i ośrodka w którym realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki lub zwrot kosztów dojazdu do wyżej wymienionych placówek w przypadku zawarcia umów na dowóz indywidualny z rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci niepełnosprawnych. Podstawą zorganizowania bezpłatnego transportu i opieki lub zwrotu kosztów dowozu jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2020 r. poz. 910).

W roku szkolnym 2020/2021 z bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztów dowozu mogą korzystać:

  1. niepełnosprawne dzieci pięcioletnie i sześcioletnie realizujące wychowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego lub ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym (art. 32 ust. 6 ustawy);
  2. niepełnosprawne dzieci w wieku powyżej siedmiu lat posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego objęte wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat (art. 32 ust. 6 ustawy w związku z art. 31 ust. Ustawy Prawo oświatowe);
  3. niepełnosprawne dzieci realizujące obowiązek szkolny w szkole podstawowej (art. 39 ust.4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy);
  4. niepełnosprawne dzieci realizujące obowiązek nauki w szkole podstawowej (dotyczy uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym) – nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia (art.39 ust.4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy);
  5. dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu głębokim oraz dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną jest niepełnosprawność intelektualna, uczęszczające do ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego – nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
  1. 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedna z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
  2. 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych (art.39 ust.4 pkt 2 w związku z art.36 ust. 17 ustawy).

Rodzice lub opiekunowie prawni zaineresowani zorganizowaniem dowozu przez Gminę Prusice są proszeni o złożenie wniosku (załącznik nr 1) wraz z załącznikami w terminie do dnia 20 lipca 2020 r. Po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego rodzice lub opiekunowie prawni zostaną poinformowani o wyborze oferenta przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Natomiast rodzice lub opiekunowie prawni zainteresowani zwrotem kosztów dojazdu własnym samochodem mogą złożyć wniosek (załącznik nr 2) wraz z załącznikami do dnia 15 sierpnia 2020 r.

Wnioski wraz z załącznikami można składać osobiście w siedzibie urzędu, przekazać listownie na adres Urząd Miejski w Prusicach ul. Rynek 1, 55-110 Prusice lub przesłać podpisane zeskanowane dokumenty na adres poczty elektronicznej: lub

 

DOCZałącznik nr 1 – wniosek o organizację przez gminę bezpłatnego dowozu ucznia niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka.doc (35,50KB)

DOCZałącznik nr 2 – wniosek o zawarcie umowy określającej zasady zwrotu kosztów za dowóz ucznia niepełnosprawnego do przedszkola/ szkoły/ ośrodka.doc (45,50KB)

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera