• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Wymiana pieców - rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie

slajder piece-01.jpegOgłoszenie o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego

GMINA ŻMIGRÓD 

Lider projektu pn. „Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród)”


ogłasza nabór w trybie konkursu wniosków o udzielenie grantów 
dla obszaru obejmującego teren Gminy Prusice

 
dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 
(RPO WD 2014-2020), 
Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, 
Działania 3.3
„Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze
mieszkaniowym”


Termin naboru (składania wniosków o udzielenie grantów):
od godz. 8:00 dnia 01.07.2020 r. do godz. 15:00 dnia 30.09.2020 r.

 


I. Cel i przedmiot projektu  

Celem projektu pn. „Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród)” jest zwalczanie emisji kominowej na terenie wybranych gmin OSI Doliny Baryczy. 
Jest to projekt grantowy i polega na udzielaniu przez Grantodawcę grantów na przedsięwzięcia realizowane w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych dotyczące wymiany dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła. W jego ramach planuje się zmodernizować łącznie co najmniej 324 szt. źródeł ciepła, co powinno przełożyć się na roczny spadek emisji PM 10 w wysokości 7,82 ton oraz roczny spadek emisji PM 2,5 w wysokości 6,08 ton. Ponadto będzie on przeciwdziałać zmianom klimatu dzięki planowanej redukcji emisji CO2 w wysokości 1 551 ton równoważnika CO2.
Powyższe jest zgodne z ogólnym celem Działania 3.3., tj. zwiększona efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych, poprzez modernizację źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych. 

II. Przeznaczenie grantów

Otrzymane wsparcie (granty) można przeznaczyć na wymianę wysokoemisyjnych  źródeł ciepła na: 
a) podłączenie do sieci ciepłowniczej / chłodniczej lub 
b) instalację źródeł ciepła opartych o OZE (np. pomp ciepła) lub 
c) instalację kotłów spalających biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe. Wymianie nie podlegają użytkowane kotły gazowe, olejowe oraz na biomasę. Nie dopuszcza się też wymiany użytkowanych kotłów innych niż gazowe, olejowe i na biomasę na kotły węglowe, w tym na ekogroszek i kotły olejowe (niezależnie od ich klasy).  
Wspierane urządzenia do ogrzewania muszą charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Wszystkie kotły wymienione w ramach projektu muszą być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie mogą posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie.
d) ogrzewanie elektryczne (kable / maty grzejne, kotły elektryczne, piece akumulacyjne itp.), pod warunkiem, że będzie ono zasilane z OZE. Mikroinstalacja  o odpowiedniej mocy może zostać zrealizowana w ramach projektu (można również wykorzystać już istniejącą instalację).

Inwestycje wymienione w pkt b), c) i d) mogą zostać wsparte jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie lub jest technicznie niemożliwe. 

Uwaga: w przypadku Gminy Prusice nie ma możliwości podłączenia nieruchomości zlokalizowanych na jej terenie do sieci ciepłowniczej.

Możliwe jest stosowanie rozwiązań hybrydowych, łączących rozwiązania z punktów b), c) i d) pod warunkiem łącznego spełnienia wszystkich warunków dotyczących poszczególnych źródeł ciepła opisanych w punktach b), c) i d), np. pompy ciepła zintegrowane z kotłami gazowymi – jeśli łącznie spełniają wymogi dla OZE i kotłów.

Wymianie źródła ciepła mogą towarzyszyć uzasadnione modernizacje systemu grzewczego pozostające w związku przyczynowo - skutkowym ze zmianą źródła ciepła, np. wymiana wysokotemperaturowej instalacji ogrzewania na niskotemperaturową. Wsparcie może dotyczyć również systemów monitoringu i zarządzania energią (termostaty, czujniki temperatury, pogodowe, obecności, sterowniki, automatyczne układy regulacji, aplikacje komputerowe, gotowe systemy, urządzenia pomiarowe, itp.) mające na celu zmniejszenie zużycia energii poprzez dostosowanie mocy urządzeń do chwilowego zapotrzebowania. 
Wymiana źródła ciepła jest elementem obowiązkowym. Jeżeli w budynku/ mieszkaniu, w którym modernizowane będzie źródło ciepła, brak jest systemu zarządzania energią, jego instalacja jest również elementem obowiązkowym.

Inwestycje mogą być ponadto uzupełnione poprzez instalacje OZE (np. na potrzeby pozyskiwania ciepłej wody użytkowej lub produkcji energii elektrycznej, np. fotowoltaiki). W przypadku instalacji do produkcji energii elektrycznej, np. fotowoltaicznej czy wykorzystującej siłę wiatru, dopuszcza się mikroinstalacje , których moc powinna być obliczona na zaspokojenie zapotrzebowania na energię elektryczną w budynku/ mieszkaniu, w którym modernizowane jest źródło ciepła na podstawie średniorocznego zużycia za lata ubiegłe i uwzględniającego oszczędności uzyskane w wyniku realizacji projektu. Dopuszcza się oddawanie („akumulację”) do sieci energetycznej okresowych nadwyżek. W przypadku montażu ogrzewania elektrycznego należy uwzględnić dodatkowe zapotrzebowanie podczas wyliczania mocy instalacji. 


Uwaga:

Warunkiem wstępnym realizacji inwestycji jest przeprowadzenie właściwej oceny potrzeb i metod osiągnięcia oszczędności energii i redukcji emisji w sposób opłacalny, w oparciu o aktualny audyt energetyczny lub audyt uproszczony. Tym samym wsparcie może być przyznane wyłącznie na instalacje, dla których sporządzono uprzednio audyt energetyczny lub uproszczony audyt energetyczny .

W ramach konkursu wsparcie przyznawane będzie wyłącznie na inwestycje, które zostaną rozpoczęte po ogłoszeniu konkursu (tj. od dnia publikacji niniejszego Ogłoszenia o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego). Za rozpoczęcie inwestycji nie uważa się uzyskania dokumentacji technicznej, audytu energetycznego czy też niezbędnych pozwoleń/ zezwoleń dla inwestycji.

Wsparcie można otrzymać na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła wyłącznie w budynkach jednorodzinnych lub mieszkaniach w budynkach jednorodzinnych / wielorodzinnych, które spełniają przed realizacją projektu maksymalną wartość wskaźnika EP [kWh/(m2 · rok)], który określa roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Wartość współczynnika przed realizacją projektu nie może być wyższa niż 450 kWh/(m2 · rok).
W przypadku budynków historycznych (ujętych w rejestrze / wykazie zabytków lub gminnej ewidencji zabytków), współczynnik EP może zostać przekroczony, o ile zostały przeprowadzone minimalne inwestycje w efektywność energetyczną, takie jak wymiana okien o lepszej charakterystyce energetycznej, izolacja dachu / stropu i wentylacja z odzyskiem (rekuperacją) ciepła (co najmniej jeden element). Szczegółowy opis przedmiotowego warunku zawarto w Kryteriach wyboru Grantobiorców, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego.
Aktualny link do rejestru zabytków /wykazu zabytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zbytków we Wrocławiu:  https://wosoz.ibip.wroc.pl/public/?id=2589

W Instrukcji wypełniania wniosku o udzielenie grantu znajduje się informacja dot. gminnej ewidencji zabytków.

Wymiana każdego wspieranego wysokoemisyjnego źródła ciepła musi prowadzić do redukcji emisji CO2 (co najmniej o 30% w przypadku zamiany paliwa), co potwierdza, -ją dołączony, -e do wniosku 
o udzielenie grantu uproszczony, -e audyt, -y energetyczny, -e. Powyższy warunek nie dotyczy podłączenia do sieci ciepłowniczej.

Wymiana każdego wspieranego wysokoemisyjnego źródła ciepła musi prowadzić do redukcji emisji pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5, co potwierdza, -ją dołączony, -e do wniosku o udzielenie grantu uproszczony, -e audyt, -y energetyczny, -e. Powyższy warunek nie dotyczy podłączenia do sieci ciepłowniczej.

Wsparcie można otrzymać na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła służących wyłącznie na potrzeby ogrzania pomieszczenia, -eń pełniącego, -ych funkcje mieszkalne  w domach jednorodzinnych i/lub wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Lokale użytkowe muszą być wyłączone z projektu lub z kwalifikowalności.

W każdym budynku/ mieszkaniu objętym wsparciem wymianie podlegać musi dotychczasowe główne wysokoemisyjne źródło ciepła. Na Gratobiorcy leży obowiązek jego likwidacji, co musi zostać udokumentowane w oparciu o dokumenty takie jak np. protokół zezłomowania lub wizję lokalną przeprowadzoną przez Grantodawcę, potwierdzającą na piśmie wykonanie ww. obowiązku.

W każdym budynku/ mieszkaniu objętym wsparciem musi istnieć lub należy przewidzieć instalację systemu zarządzania energią.

Każda inwestycja musi być zgodna z unijnymi standardami i przepisami w zakresie ochrony środowiska.


III. Wykaz dopuszczonych Grantobiorców oraz wykluczenia 

Katalog Grantobiorców:

Grantobiorcami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach ogłoszonego naboru są:

a) osoby fizyczne będące:
- właścicielami domu, -ów jednorodzinnego, -ych  lub mieszkania, -ań w domu, -ach jednorodzinnym, -ych,
- właścicielami mieszkania, -ań w domu, -ach wielorodzinnym, -ych,
b) wspólnoty mieszkaniowe (jedynie w zakresie mieszkań, których właścicielami są osoby fizyczne).

Z naboru wyłączony jest mieszkaniowy zasób komunalny Gminy Prusice, jak również zasób mieszkaniowy należący do innych podmiotów niż wyżej wymienione, np. do TBS-ów czy Spółdzielni. Nie dopuszcza się również najemców domów jednorodzinnych oraz najemców mieszkań w domach jednorodzinnych/ wielorodzinnych.

Wszyscy ww. Grantobiorcy muszą posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu w odniesieniu do nieruchomości na której/ których realizowany będzie grant (w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.), 
z uwzględnieniem zasady zachowania trwałości projektu grantowego wynikającej z art. 71 Rozporządzenia nr 1303/2013.

Niedopuszczalne powiązania między Grantodawcą i Grantobiorcą:

Grantodawca (oraz jego jednostki organizacyjne i podległe) nie może być Grantobiorcą. Grantobiorcą nie może być ponadto podmiot powiązany z Grantodawcą osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Grantodawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Grantodawcy lub osobami wykonującymi w imieniu Grantodawcy czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Grantobiorcy a Grantobiorcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Podmioty wykluczone z możliwości otrzymania wsparcia (grantu):

Grantobiorcą nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania, na podstawie:
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

IV. Kryteria wyboru Grantobiorców

Wszystkie złożone w terminie wnioski o udzielenie grantu poddane zostaną ocenie zgodnie 
z kryteriami wyboru Grantobiorców, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia 
o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego. 
Wśród kryteriów wyboru Grantobiorców wyróżnia się:
- kryteria formalne
- kryteria merytoryczne.
Kryteria formalne dzielą się na:
- kluczowe (kryteria obligatoryjne z brakiem możliwości poprawy),
- uzupełniające (kryteria obligatoryjne z jednokrotną możliwością poprawy),
Kryteria merytoryczne dzielą się na:
- kluczowe (kryteria obligatoryjne z brakiem możliwości poprawy),
- punktowe (kryteria pozycjonujące wnioski o udzielenie grantu na liście rankingowej, z brakiem możliwości poprawy).
Wsparcie otrzymają wnioski o udzielenie grantu, które spełnią wszystkie kryteria obligatoryjne oraz które uzyskają największą liczbę punktów (uwzględniając dostępną w naborze alokację środków przeznaczonych na wsparcie).

V.  Zakaz podwójnego finansowania

Niedopuszczalne jest podwójne finansowanie inwestycji. Z podwójnym finansowaniem inwestycji mamy do czynienia w przypadku, w którym w wyniku otrzymania przez Grantobiorcę wsparcia, na określone we wniosku o udzielnie grantu wydatki kwalifikowalne, dojdzie do podwójnego ich dofinansowania (np. na wydatek w wysokości 10 000,00 PLN Grantobiorca otrzymuje wsparcie z dwóch źródeł w wysokości odpowiednio 6 000,00 PLN oraz 7 000,00 PLN - suma wsparcia z obu źródeł przekracza wartość wydatku). W związku z powyższym Grantobiorca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia o braku podwójnego dofinansowania tego samego zakresu inwestycji, zarówno na etapie składania wniosku o udzielenie grantu, jak również na etapie  przed podpisaniem umowy o przyznanie grantu (w przypadku otrzymania wsparcia).

VI.  Potencjalny wzrost kosztów ogrzewania

Grantobiorcy muszą mieć na uwadze fakt, że wymiana dotychczas używanego głównego  wysokoemisyjnego źródła ciepła może wiązać się ze wzrostem kosztów ogrzewania. W związku 
z powyższym każdy Grantobiorca, który otrzyma grant, zobowiązany będzie do podpisania oświadczenia, w którym oświadczy, że ewentualny wzrost kosztów ogrzewania, nie będzie stanowił dla niego nadmiernego obciążenia skutkującego zagrożeniem dla trwałości projektu. 

VII. Katalog kwalifikowalnych wydatków Grantobiorców

Do wydatków kwalifikowalnych można zaliczyć w ramach wniosku o udzielenie grantu:
1) wydatki związane z wymianą wysokoemisyjnego źródła ciepła czyli demontażem dotychczasowego pieca / kotła, montażem nowego kotła / pieca / źródła ciepła opartego o OZE / ogrzewania elektrycznego / podłączenia do sieci ciepłowniczej / chłodniczej, budową lub modernizacją instalacji centralnego ogrzewania, budową, modernizacją systemu pozyskiwania Ciepłej Wody Użytkowej, modernizacją kotłowni (w zakresie niezbędnym dla wymiany wysokoemisyjnego źródła ciepła, np. miejscowa naprawa muru lub stropu związana z koniecznością zamocowania urządzenia grzewczego itp.), instalacją systemu zarządzania energią (urządzenia, oprogramowanie), przyłączem; 
2) wydatki dot. instalacji OZE na cele nie związane z ogrzewaniem, np. na cele pozyskiwania CWU albo mikroinstalacji do produkcji prądu, np. fotowoltaicznej albo wiatrowej (ale tylko o mocy zainstalowanej odpowiadającej zapotrzebowaniu budynku/ mieszkania w latach ubiegłych, chyba że mikroinstalacja posłuży zaspokojeniu zwiększonych potrzeb wynikających z zastosowania ogrzewania elektrycznego);
3) wydatki związane z ułatwieniem dostępu do obsługi urządzeń przez osoby niepełnosprawne poniesione w domach jednorodzinnych lub mieszkaniach w domach jedno i wielorodzinnych, w których dokonywana jest modernizacja źródła ciepła – w kwocie nie przekraczającej połowy wartości grantu;
4) wydatki dot. dokumentacji technicznej niezbędnej dla realizacji zadań określonych w pkt. 1)- 3), 
w tym audytów energetycznych (ich aktualizacji), nie starszych niż 01.01.2016 r., z wyłączeniem uproszczonych audytów energetycznych.

Uwaga: 

Za niekwalifikowalne należy uznać wydatki związane ze sporządzeniem uproszczonego, -ych audytu, -ów energetycznego, -ych.

Okres kwalifikowalności wydatków Grantobiorcy rozpoczyna się z dniem ogłoszenia konkursu (tj. publikacji niniejszego Ogłoszenia o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego) oraz jednocześnie dla poszczególnych modernizacji źródeł ciepła nie wcześniej niż po sporządzeniu dedykowanym im odpowiednio audytów energetycznych/ uproszczonych audytów energetycznych (tzn., że rozpoczęcie wymiany źródła ciepła każdorazowo musi być poprzedzone sporządzeniem stosownego audytu energetycznego lub uproszczonego audytu energetycznego). Za rozpoczęcie realizacji projektów nie uważa się uzyskania dokumentacji technicznej, audytu energetycznego czy też niezbędnych pozwoleń/ zezwoleń dla inwestycji, które mogą być kwalifikowalne od 01.01.2016 r.
 
Zakończenie okresu kwalifikowalności wydatków to 31.10.2021 r. 

Grantobiorcy zobowiązani są do odpowiedniego udokumentowania poniesionych kwalifikowalnych wydatków (m. in.: umowy z wykonawcami/ zlecenia (jeśli dotyczy), faktury lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej, protokoły odbioru, dowody zapłaty). 

Ponadto Grantobiorcy zobowiązani są do wykazania, iż dokonane wydatki kwalifikowane zostały przez nich poniesione w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. W tym celu powinni dokonać bezpośredniego skierowania zapytania ofertowego dotyczącego realizowanego wydatku do potencjalnych wykonawców, przeprowadzić badanie rynku poprzez analizę stron www lub drogą telefoniczną w celu pozyskania porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty rynkowej oraz udokumentować przeprowadzoną ww. procedurę poprzez zgromadzenie i archiwizację stosownej dokumentacji (np. zapytań ofertowych, pisemnych ofert, zrzutów ekranowych, sporządzonego pisemnego oświadczenia dotyczącego przeprowadzonego rozeznania rynku). 

VIII. Informacje o źródłach finansowania grantów 

Granty finansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  (RPO WD 2014-2020),  Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”.

IX. Środki przeznaczone na granty

Kwota przeznaczona na granty w ogłoszonym naborze (alokacja) wynosi: 
- dla indywidualnych źródeł ciepła: 659 260,52 zł 
- dla zbiorczych źródeł ciepła: 213 814,22 zł.

Grantodawca po zakończeniu oceny wniosków o udzielenie grantów/ rozstrzygnięciu naboru może zwiększyć kwotę środków przeznaczonych na granty w ramach naboru. Przy zwiększeniu kwoty musi zostać zachowana zasada równego traktowania, co oznacza objęcie wsparciem kolejno wszystkich wniosków o udzielenie grantów, które uzyskały taką samą ocenę oraz uzyskały taką samą liczbę punktów w ramach zwiększonej alokacji.


X. Maksymalny limit (kwota wsparcia) i maksymalny procentowy poziom wsparcia 

Maksymalna kwota wsparcia:
przypadająca na jeden dom jednorodzinny to 20 tys. PLN, a na lokal mieszkalny (w domu jednorodzinnym lub budynku wielorodzinnym) 10 tys. PLN, niezależnie od liczby źródeł ciepła podlegających modernizacji . 

Uwaga

Ww. maksymalna kwota wsparcia dotyczy wyłącznie budynków jednorodzinnych / mieszkań ogrzewanych indywidualnymi źródłami ciepła (jako stan początkowy lub końcowy). W przypadku budynków jednorodzinnych / mieszkań ogrzewanych zbiorczymi źródłami ciepła zastosowanie ma wyłącznie kryterium „Zasadność i adekwatność wydatków” (patrz Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o przystąpieniu do realizacji  projektu grantowego).

Wsparcie wypłacane jest jako refundacja wydatków poniesionych przed Grantobiorcę. Powyższe oznacza, że Grantobiorca musi posiadać środki w wysokości 100 % wartości inwestycji.


Maksymalny poziom wsparcia: 
do 70% wydatków kwalifikowalnych
(Przykład: dla wydatków kwalifikowalnych w wysokości 10 000,00 PLN wsparcie może wynieść maksymalnie 7 000,00 PLN). 

Uwaga: 
W ramach konkursu nie przewiduje się udzielania pomocy publicznej/ pomocy de minimis. W związku z powyższym  zakres inwestycji objęty pomocą publiczną musi zostać wyłączony z projektu lub 
z kwalifikowalności.

Pomoc publiczna wystąpi w przypadku wymiany źródeł ciepła w pomieszczeniach wykorzystywanych na działalność gospodarczą, wynajmowanych w celu prowadzenia działalności gospodarczej (w tym rolniczej), u podmiotów będących przedsiębiorcami oraz w przypadku montażu instalacji do wytwarzania energii elektrycznej z OZE wykorzystywanej na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Montaż mikroinstalacji OZE w domu jednorodzinnym lub w lokalu mieszkalnym w domu jednorodzinnym/ budynku wielorodzinnym, w którym nie jest prowadzona działalność gospodarcza, nie stanowi pomocy publicznej, jeśli spełnione zostaną wszystkie poniższe warunki:
- Grantobiorca nie prowadzi działalności gospodarczej i nie udostępnia powierzchni innym podmiotom w celu prowadzenia działalności gospodarczej,
- wytworzona energia jest zużywana na potrzeby własne,
- rozmiar (zdolność wytwórcza instalacji) nie przekracza realnego zapotrzebowania na energię danego prosumenta i wynika to z przeprowadzonej oceny zapotrzebowania na energię na podstawie zużycia 
z lat ubiegłych – z uwzględnieniem sytuacji, gdy potrzeby te ulegną zwiększeniu ze względu na planowe wykorzystanie energii elektrycznej z OZE na potrzeby grzewcze.

W przypadku działalności zarejestrowanej w domu jednorodzinnym lub mieszkaniu, ale wykonywanej poza (w innym lokalu albo u klienta), należy wziąć pod uwagę, czy w ww. domu, mieszkaniu prowadzone są np. czynności administracyjne związane z prowadzoną działalnością, gromadzona jest dokumentacja podatkowa, umowy z kontrahentami i inne dokumenty. W takiej sytuacji można posiłkować się metodologią związaną z kwestiami podatkowymi, np. podatkiem od nieruchomości. Gdy od części nieruchomości podatnik płaci wyższą stawkę podatku dla działalności gospodarczej, należy tę część nieruchomości wyłączyć z kwalifikowalności lub z projektu. 

XI. Wkład własny Grantobiorcy

Grantobiorcy zobowiązani są do wniesienia wkładu własnego na poniesienie określonych we wniosku o udzielenie grantu wydatków kwalifikowalnych w części, która nie została sfinansowana grantem (minimum 30 % ich wartości) oraz wydatków niekwalifikowalnych (100 % ich wartości). Ww. wkład własny musi nastąpić w formie pieniężnej. 
(Przykład: dla wydatków kwalifikowalnych w wysokości 10 000,00 PLN wkład własny musi wynieść minimum 3 000,00 PLN, a dla wydatków niekwalifikowalnych w wysokości 10 000,00 PLN wkład własny wynosi 10 000,00 PLN).

XII. Forma, termin oraz miejsce składania wniosków o udzielenie grantu przez potencjalnych Grantobiorców

Grantobiorca wypełnia wniosek o udzielnie grantu za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej www.piecedolinabaryczy.pl Wniosek o udzielnie grantu należy sporządzić według Instrukcji wypełniania wniosku o udzielnie grantu dostępnej również na stronie internetowej.
Wniosek o udzielnie grantu wraz z załącznikami należy dostarczyć w wersji papierowej (jeden egzemplarz), opatrzony czytelnym podpisem, -ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby, -ób uprawnionej, -ych do reprezentowania w terminie od godz. 8:00 dnia 01.07.2020 r. do godz. 15:00 w dniu 30.09.2020 r., adres:
Urząd Miejski w Prusicach
ul. Rynek 1
55-110 Prusice


Wniosek o udzielnie grantu należy złożyć w zamkniętej kopercie, której opis zawiera następujące informacje:

Nazwa Grantobiorcy
Adres Grantobiorcy

WNIOSEK O UDZIELENIE GRANTU
w ramach projektu
„Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród)”
Gmina Prusice

Urząd Miejski w Prusicach
ul. Rynek 1
55-110 Prusice

Zgodnie z art. 57 § 5 pkt 2 KPA, termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. W takim wypadku decyduje data stempla pocztowego. Decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r., wydaną na podstawie art. 71 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, dokonany został wybór operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025, którym została Poczta Polska SA.

Nie przewiduje się możliwości skrócenia terminu składania wniosków o udzielnie grantów. Przewiduje się natomiast możliwość wydłużenia terminu składania wniosków o udzielenie grantów, 
w szczególności w przypadku gdy do ww. terminu zakończenia naboru nie zostaną sporządzone 
i wydane Grantobiocom wszystkie uproszczone audyty energetyczne, o wydanie których wystąpili 
w terminie i formie określonej w niniejszym Ogłoszeniu o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego.  

Uwaga: 

Wnioski o udzielnie grantu, które złożone zostaną po wyznaczonym terminie, nie będą podlegać ocenie i będą zwracane osobom/ podmiotom, które je złożyły. 

Do wniosku o udzielenie grantu należy obligatoryjnie dostarczyć uproszczony audyt energetyczny sporządzony dla każdego domu jednorodzinnego (jeśli nie wyodrębniono w nim lokali mieszkalnych) oraz dla każdego mieszkania w domu jednorodzinnym/ wielorodzinnym budynku mieszkalnym, objętego wsparciem we wniosku o udzielenie grantu. 

Uproszczone audyty energetyczne mogą zostać sporządzone jedynie przez niżej wymieniony, -e  podmiot, -y wyłoniony, -e przez Grantodawcę:
ASIG Igor Kwiatkowski, tel. 665-297-275, 697-960-663, kontakt@asig.com.pl
ERBUD Audytor Energetyczny Robert Gregorczyk, tel.604-131-129, e-mail: rynek01@o2.pl
PHU Czysta Energia Stanisław Kondratiuk, email: analizyeko@gmail.com lub stachu13@gmail.com, tel. 793 147 761

Wobec powyższego Grantobiorcy, którzy zamierzają złożyć wniosek o udzielenie grantu, zobowiązani są do zgłoszenia potrzeby sporządzenia uproszczonego audytu energetycznego dla swoich nieruchomości, w terminie do dnia 14 września 2020 r. w formie elektronicznej na adres e-mail w/w audytorów. 
Grantobiorcy którzy w w/w terminie oraz formie nie zgłoszą potrzeby ich sporządzenia, muszą być świadomi faktu, iż audytorzy mogą nie zdążyć wydać im audytu uproszczonego w terminie umożliwiającym jego złożenie przez wnioskodawcę w ramach konkursu, tj. przed 30.09.2020r.
Kosztem sporządzenia uproszczonego audytu energetycznego obarczany jest Grantobiorca. Ww. koszt stanowi wydatek niekwalifikowalny.

W przypadku braku kontaktu ze strony audytora proszę zgłaszać sytuację na adres e-mail piece@zmigrod.com.pl, wówczas Lider projektu wskaże audytorów zastępczych spośród wskazanych poniżej:
Arkadiusz Kuryś tel. 504 146 913, Mateusz Wojtecki tel. 506 514 706, email: biurokurys@gmail.com
N & P Jacek Nowicki tel. 790 713 120, e-mail: pl.jaceknowicki@gmail.com
EFEKTYWNIEJ Śliwiński Tomasz tel. 884 362 178 e-mail: audyty@efektywniej.pl
ENVIROTERM Tomasz Wójcik tel 697 778 877, e-mail: t.wojcik@instalacje.legnica.pl
Pomorska Grupa Konsultingowa S.A, tel. 884 315 935, e-mail: lazarowski@pgksa.pl
Biuro Wyceny Nieruchomości i Obsługi Budownictwa Cenrom-Robert Michalski, tel. +48 602 573 837, e-mail: biuro@cenrom.pl
ENVITERM S.C., Dawid Zielonka: +48 531 877 335, Dominika Ziaja: + 48 694 522 645, e-mail: biuro@enviterm.pl
EPD Technika Solarna sp. z o.o., tel. 607 697 456, e-mail: biuro@epdwroclaw.pl
ATsys.pl Sp. z o.o. Sp.K., tel. 721 74 74 47, e-mail: audyty@niskaemisja.pl
BETAHEAT Wojciech Ćwirko, tel. 519 702 991, e-mail: betaheat@o2.pl
JACERT Jacek Filończyk, tel. 601 45 86 08, e-mail: jacekfi@poczta.onet.pl
EgoTerm Dariusz Curyło, tel. +48 517 839 191, audyt@egoterm.pl
Usługi w Zakresie Certyfikacji Energetycznej Małgorzata Samorajska. Audytor energetyczny mgr inż. Piotr Samorajski, tel. +48 795 587 948, e-mail: swiadectwo@op.pl
Pracownia analiz technicznych i finansowych Krzysztof Ruszkiewicz, tel. 509 959 971, e-mail: kruszk@wp.pl
RŚ Robert Śpiewakowski tel. 609 917 146, e-mail: biuro@pozytywna-energia.com
UNIPROJEKT Paweł Stawarz, tel. 690 422 543, e-mail: pawel.stawarz@uniprojekt.org.pl

Nie dołączenie uproszczonego, -ych audytu, -ów energetycznego, -ych dla chociażby jednego domu jednorodzinnego/ mieszkania w domu jednorodzinnym/ wielorodzinnym domu mieszkalnym, objętego wsparciem we wniosku o udzielenie grantu lub dołączenie sporządzonego przez podmiot inny niż wyżej wskazany, -e, oznacza nie spełnienie kryterium kluczowego formalnego „Złożenie uproszczonego audytu energetycznego” i skutkuje odrzuceniem wniosku bez możliwości jego poprawy.

Złożenie wniosku o udzielenie grantu do niewłaściwego naboru (obejmującego teren innej Gminy), oznacza nie spełnienie kryterium kluczowego formalnego „Złożenie wniosku o grant w ramach właściwego naboru” i również skutkuje odrzuceniem wniosku bez możliwości jego poprawy.

Na etapie składania wniosku o udzielenie grantu nie jest wymagane posiadanie prawomocnych pozwoleń/ zezwoleń na realizację całego zakresu inwestycji. Prawomocne pozwolenia/ zezwolenia na realizację całego zakresu inwestycji będą natomiast wymagane na etapie podpisywania umowy o powierzenie grantu. 

XIII. Okres realizacji umowy o powierzenie realizacji grantu przez Grantobiorcę

Grantobiorcy zobowiązani są zakończyć inwestycje przewidziane we wnioskach o udzielenie grantu do 31.10.2021 r. Powyższe oznacza, że do 31.10.2021 r. inwestycje muszą zostać zakończone rzeczowo (musi nastąpić odbiór całego zakresu rzeczowego inwestycji, bez wad itd.) oraz finansowo (poniesione muszą zostać wszystkie wydatki, zarówno kwalifikowalne jak i niekwalifikowalne) . 

XIV. Rozstrzygniecie naboru

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to styczeń 2021 r.
Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie www.piecedolinabaryczy.pl
XV Anulowanie/ wstrzymanie konkursu
Grantodawca zastrzega sobie prawo do anulowania/ wstrzymania konkursu w następujących przypadkach do momentu zatwierdzenia listy rankingowej: 
1) naruszenia przez Grantodawcę w toku procedury konkursowej przepisów prawa i/lub zasad niniejszego ogłoszenia i procedury realizacji projektu grantowego, które są istotne i niemożliwe do naprawienia, 
2) zaistnienie sytuacji nadzwyczajnej, której Grantodawca nie mógł przewidzieć w chwili ogłoszenia naboru, a której wystąpienie czyni niemożliwym lub rażąco utrudnia kontynuowanie procedury konkursowej lub stanowi zagrożenie dla interesu publicznego, 
3) zaistnienie okoliczności, których Grantodawca nie mógł przewidzieć w terminie ogłoszenia naboru, a których wystąpienie uniemożliwia lub znacząco utrudnia dalszą kontynuację konkursu, 
4) ogłoszenie aktów prawnych lub wytycznych horyzontalnych w istotny sposób sprzecznych 
z postanowieniami niniejszego ogłoszenia i procedury realizacji projektu grantowego.

XVI. Grantobiorcom, którzy złożyli w terminie wniosek o udzielenie grantu i którym nie przyznano wsparcia (grantu), nie przysługuje prawo do wniesienia odwołania.

XVII. Pozostałe informacje
Informujemy, że w dniu 13.07.2020 r., o godz. 18:00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach, ul. Jana Pawła II 7, 55-110 Prusice odbędzie się spotkanie informacyjne dla potencjalnych Grantobiorców z terenu gminy Prusice (jego elementem będzie otwarta prelekcja  podnosząca świadomość ekologiczną bezpośrednich odbiorców efektów projektu).

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o wsparcie zapraszamy także do punktu kontaktowego działającego w Urzędzie Miejskim w Prusicach, ul. Rynek 1. 55-110 Prusice w okresie od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. (w dni tygodnia od poniedziałku do piątku), w godzinach pracy Urzędu, tel. 71 312 62 24 w. 38/ 71 312 62 24 w. 43. Uzyskają w nim Państwo informacje dot. naboru  i pomoc w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do aplikowania o wsparcie. Ponadto w określone dni będą w nim pełnić również dyżury eksperci merytoryczni, którzy doradzą Państwu np. w zakresie wyboru nowego źródła ciepła czy też wyliczenia optymalnej mocy paneli fotowoltaicznych.

Pytania dotyczące naboru można również składać drogą e-mailową na adres k.borowiecka@prusice.pl lub a.szot@prusice.pl. Odpowiedzi w powyższym zakresie udzielane będą również e-mailowo. Ponadto najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami będą publikowane na stronie internetowej www.piecedolinabaryczy.pl

Wszelkie zmiany niniejszego ogłoszenia oraz inne istotne informacje dot. naboru publikowane będą na stronie internetowej www.piecedolinabaryczy.pl, stąd zaleca się potencjalnym Grantobiorcom, aby na bieżąco zapoznawali się z zamieszczanymi na niej informacjami.

logo-01.jpeg


Załączniki
PDFKryteria wyboru Grantobiorców.pdf (302,20KB)
PDFWskaźniki realizacji.pdf (97,21KB)
DOCXSchemat wyboru formularza.docx (301,16KB)

DOCXFORMULARZ NR 1 INSTRUKACJA.docx (271,57KB)
DOCFORMULARZ NR 1 WNIOSEK O UDZIELENIE GRANTU WORD.doc (658,00KB)
XLSXFORMULARZ NR 1 WNIOSEK O UDZIELENIE GRANTU.xlsx (88,51KB) 
DOCXFORMULARZ NR 1 Załącznik nr 1.docx (233,77KB)
DOCXFORMULARZ NR 1 Załącznik nr 2.docx (232,26KB)
DOCXFORMULARZ NR 1 Załącznik nr 3.docx (240,73KB)

DOCXFORMULARZ NR 2 INSTRUKCJA.docx (269,64KB)
DOCFORMULARZ NR 2 WNIOSEK O UDZIELENIE GRANTU WORD.doc (643,50KB)
XLSXFORMULARZ NR 2 WNIOSEK O UDZIELENIE GRANTU.xlsx (106,76KB)
DOCFORMULARZ NR 2 Załącznik nr 1.doc (331,00KB)
DOCXFORMULARZ NR 2 Załącznik nr 2.docx (231,01KB)
DOCXFORMULARZ NR 2 Załącznik nr 3.docx (234,00KB)
DOCXFORMULARZ NR 2 Załącznik nr 4.docx (230,74KB)
DOCXFORMULARZ NR 2 Załącznik nr 5.docx (244,30KB)

DOCXFORMULARZ NR 3 INSTRUKACJA.docx (276,91KB)
DOCFORMULARZ NR 3 WNIOSEK O UDZIELENIE GRANTU WORD.doc (674,50KB)
XLSXFOMRULARZ NR 3 WNIOSEK O UDZIELENIE GRANTU.xlsx (132,73KB)
DOCXFORMULARZ NR 3 Załącznik nr 1.docx (294,69KB)
DOCXFORMULARZ NR 3 Załącznik nr 2.docx (294,79KB)
DOCXFORMULARZ NR 3 Załącznik nr 3.docx (232,83KB)
DOCXFORMULARZ NR 3 Załącznik nr 4.docx (232,64KB)
DOCXFORMULARZ NR 3 Załącznik nr 5.docx (234,26KB)
DOCXFORMULARZ NR 3 Załącznik nr 6.docx (244,25KB)

DOCXWNIOSEK O WYPŁATĘ GRANTU Żmigród.docx (123,54KB)
DOCXUmowa z grantobiorcą.docx (114,83KB)
DOCXOświadczenie rozeznanie rynku.docx (51,18KB)
DOCXWzór - załacznik nr 3 umowa.docx (156,86KB)

 

WAŻNE! Punkt kontaktowy służy do wyjaśniania niezrozumiałych zapisów formularza lub rozstrzygania trudnych przypadków. Ze względu na konieczność zachowania bezstronności i uniknięcia wystąpienia powiązań między osobami, które będą zasiadały w Komisji Oceny Projektów a Grantobiorcami, nie wolno nam wypełniać całych wniosków.

Celem utworzenia punktów jest umożliwienie konsultacji mieszkańcom a nie świadczenie usługi wypełniania wniosku/prowadzenia inwestycji.

W terminie 4-21.08.2020 r, punkt kontaktowy będzie czynny 2 dni w tygodniu. Więcej informacji wkrótce.

 

Prusice.png

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera