• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza

Radni Gminy Prusice podczas sesji absolutoryjnej jednogłośnie udzielili Burmistrzowi Gminy Prusice Igorowi Bandrowiczowi wotum zaufania, a także wynikiem 10 głosów „za” absolutorium za 2019 rok. W obradach uczestniczyło 12 radnych.

W Sali prusickiej Multiteki w środę 5 sierpnia 2020 roku odbyła się Sesja Rady Miejskiej w Prusicach, której przewodnimi tematami była debata nad raportem o stanie Gminy Prusice, głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Prusice wotum zaufania oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Prusice za 2019 rok.

Raport o stanie Gminy Prusice za 2019 rok zaprezentował i omówił Sekretarz Gminy Wiktor Lubieniecki, który podsumował najważniejsze działania, inwestycje i projekty realizowane przez samorząd prusicki. Po dyskusji radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi Igorowi Bandrowiczowi wotum zaufania.

Następnie odczytano sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Prusice za 2019 r. oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie sprawozdania z wykonania  budżetu gminy za 2019 r., wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Prusice za 2019 r. oraz opinię RIO o tym wniosku, a także zatwierdzono sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Prusice za 2019 rok

W obradach sesyjnych wzięło udział 12 radnych: Artur Bagiński, Wacław Bienias, Józef Gruchała, Wiesław Gryz, Julitta Jędryka, Stanisław Leśniak, Janusz Łesak, Henryk Migdał, Zbigniew Miszczuk, Czesław Suchacki, Kamil Szydełko i Zbigniew Ziomek. Natomiast nieobecni byli: Robert Musielak, Dorota Olszańska i Adam Nowak.

Absolutorium Burmistrzowi Gminy Prusice Igorowi Bandrowiczowi za 2019 rok udzieliło 10 radnych, zaś przeciw głosowało dwóch radnych Zbigniew Miszczuk i Stanisław Leśniak.

 

ABSOLUTORIUM.jpeg

 

Podczas sesji radni podjęli również kilka uchwał, w tym m.in. dokonali zmian w budżecie na 2020 rok i wieloletniej programie finansowej, nadali nazwę ulicy w Skokowej, ustalili średnią cenę jednostki paliwa w gminie Prusice na rok szkolny 2020/2021, wyrazili zgodę na zawarcie przez Gminę Prusice porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad współpracy przy opracowaniu Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia oraz przyjęli regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prusice, a także szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


IMG_1433.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera