• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Deklaracja dostępności prusice.pl

Urząd Miejski w Prusicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.prusice.pl.

Data publikacji strony internetowej: styczeń 2018.
Data ostatniej aktualizacji: styczeń 2018.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. (Nie wszystkie multimedia posiadają napisy, strona nie posiada tekstowego formularza kontaktowego). Dążymy do osiągnięcia całkowitej zgodności, dlatego też prowadzimy prace nad zwiększeniem dostępności.  

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 312 62 24. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Prusicach, Rynek 1, 55-110 Prusice
Do budynku prowadzą dwa wejścia. Do wejścia głównego prowadzą schody, wejście boczne (od strony Sali USC) dostosowane jest do osób niepełnosprawnych.

Sekretariat znajduje się po prawej stronie wchodząc poprzez wejście główne.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na poziomie -1. Do części korytarza i holu prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy przyschodowej. W budynku nie ma windy

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie -1 przy Sali Ślubów.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego. O potrzebie należy poinformować stosunkowo wcześniej: , 71 312 24.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera