• Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • Instagram

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Prusicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Serwis Internetowy Gminy Prusice.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2017-10-12.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

Nie wszystkie multimedia posiadają napisy, strona nie posiada również tekstowego formularza kontaktowego. Dążymy do osiągnięcia całkowitej zgodności, dlatego też prowadzimy prace nad zwiększeniem dostępności.  

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-18.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym http://prusice.pl/?wcag=black-yellow , spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

 • TAB - przejście do kolejnego elementu
 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
 • ESC - anulowanie podpowiedzi

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: prusice@prusice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 312 62 24. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: prusice@prusice.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 312 62 24. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

55-110 Prusice, Rynek 1
Tel.: +48 71 312-62-24; 312-62-31
Faks: +48 71 312-62-29
E-mail:
Strona internetowa: prusice.pl

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Prusicach znajduje się w budynku przy ul. Rynek 1, 55-110 Prusice.
Do budynku prowadzą dwa wejścia.

 • Do wejścia głównego prowadzą schody, wejście boczne (od strony Sali USC) dostosowane jest do osób niepełnosprawnych.
 • Sekretariat znajduje się po prawej stronie wchodząc poprzez wejście główne.
 • Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na poziomie -1. Do części korytarza i holu prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy przyschodowej. W budynku nie ma windy
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie -1 przy Sali Ślubów.
 • Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Na miejscu w Urzędzie nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.
O potrzebie należy poinformować stosunkowo wcześniej na dwa sposoby:

 • wysyłając w.iadomość na adres mailowy ,
 • lub dzwoniąc na numer telefonu 71 312 62 24

Aplikacje mobilne

Gmina Prusice udostępnia darmową aplikację mobilną.

Odnośnik do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej
Odnośnik do strony aplikacji mobilnej
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera