• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Nabór propozycji projektów do Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego w ramach RPO WD 2021-2027

baner-01.jpeg

 

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem prac dotyczących przygotowania do nowego okresu Programowania Unii Europejskiej 2021 – 2027 gminy tworzące Inny Instrument Terytorialny Subregionu Wrocławskiego (IITSW) przystąpiły do opracowania dokumentu programowego dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2021-2027, którego ważnym elementem będą projekty.

Z tego powodu  Komitet Sterujący  IITSW określił  propozycje alokacji o jaką będzie się ubiegał w związku z realizacją Instrumentu oraz podział tej alokacji na poszczególne gminy.

W przypadku Gminy Prusice całkowita kwota przeznaczona na realizację projektów wynosić będzie 29 503 833,00 zł.

Dlatego też zapraszamy podmioty realizujące inicjatywy  rozwojowe na terenie naszej gminy do złożenia propozycji projektów, które następnie zostaną ocenione przez pracowników Urzędu Miejskiego w Prusicach w zakresie możliwości ich kwalifikacji do dalszych prac. Złożenie formularza wniosku nie gwarantuje przyznania dofinansowania oraz włączenie projektu do dokumentu programowego IITSW.

Propozycję projektów należy złożyć w formie elektronicznej na formularzu, który znajduje się pod adresem http://efficon.pl/iitsw/Formularz.docx, a także został dołączony do komunikatu na stronie www.prusice.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej bip.prusice.pl w zakładce AKTUALNOŚCI oraz OGŁOSZENIA I OBWIESZCZENIA.

Propozycje projektów należy składać w wersji edytowalnej (doc.) oraz skan podpisanego formularza zgłoszeń przez osoby upoważnione w terminie do poniedziałku 12.10.2020 r. do godz. 12.00 drogą e-mailową na adres:


Propozycje projektów złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Informacji w zakresie przedmiotowej sprawy udziela p. Dorota Leń – , 713126224 wew. 86

 

                                                                                                                            Z poważaniem
                                                                                                                            Burmistrz Gminy Prusice
                                                                                                                           Igor Bandrowicz

 

DOCXGMINA PRUSICE - IIT SUBREGION WROCŁAWSKI - FORMULARZ DO ZGŁASZANIA.docx (50,17KB)

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera