• Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • Instagram

Dowóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2021/2022

Zgodnie z art. 32 ust.6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) obowiązkiem gminy jest zapewnienie:

 1. niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.
 2. uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;
 3. dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
  • 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
  • 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno- -wychowawczych.

powyższy obowiązek realizowany jest poprzez organizację dowozu w dwóch formach:

 1. zbiorowego, zorganizowanego lub
 2. indywidualnego realizowanego przez rodziców w formie zwrotu kosztów dowozu.


Dowóz zbiorowy

Usługa dowozu dziecka do przedszkola/szkoły/ośrodka jest wykonywana przez przewoźnika, wybranego w drodze przetargu.

Ze względu na konieczność organizacji dowozu od 1 września 2021 r. oraz zastosowania procedury przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), wniosek o zorganizowany dowóz dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej w roku szkolnym 2021/2022, wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prusicach ul. Rynek 1 albo przesłać pocztą lub drogą elektroniczną w postaci dokumentów pdf na adres mail: lub   w terminie do 7 czerwca 2021 r.

Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. wniosek o zorganizowany dowóz dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej w roku szkolnym 2021/2022 – załącznik nr 1
 2. aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka,
 3. zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka, w którym dziecko będzie realizowało w roku szkolnym 2021/2022 roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki (można dostarczyć do 15.09.2021 r.).

Dowóz dzieci odbywa się od poniedziałku do piątku we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2021/2022 i dotyczy wyłącznie obowiązkowych zajęć edukacyjnych (nie dotyczy zajęć pozalekcyjnych).


Dowóz indywidualny (zwrot kosztów dowozu)

Rodzice, którzy indywidualnie chcą dowozić swoje dziecko do przedszkola/szkoły/ośrodka powinni złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prusicach ul. Rynek 1 albo przesłać pocztą lub drogą elektroniczną w postaci dokumentów pdf na adres mail: lub w terminie do 15 sierpnia 2021 r. Umowa zawierana jest na rok szkolny. Wymogiem korzystania z tej formy dowozu jest, aby rodzice byli dysponentami samochodu.

Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. wniosek o zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego na rok szkolny 2021/2022 – załącznik nr 2
 2. kserokopię aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka,
 3. zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka, w którym dziecko będzie realizowało w roku szkolnym 2021/2022 roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki ( można dostarczyć do 15.09.2021 r.).

Rodzice/opiekunowie dziecka chcący skorzystać z którejkolwiek formy dowozu, powinni złożyć wszystkie dokumenty w wyznaczonym terminie. Brak, któregoś z wymaganych dokumentów nie gwarantuje rozpoczęcia dowozu od dnia 1.09.2021 r.

 

Osobą koordynującą dowóz dzieci niepełnosprawnych w Gminie Prusice jest Barbara Krzyżak tel. 71 312 62 24 wew.43, adres e-mailowy

 

Załączniki:

 1. Dowóz zbiorowy - Wniosek o zorganizowany dowóz dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej w roku szkolnym 2021/2022    DOCzał. nr 1 - wniosek dowożenie przez gminę.doc (35,50KB)
 2. Dowóz indywidualny - Wniosek o zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego na rok szkolny 2021/2022 DOCzał nr 2 - wniosek dowożenie przez rodzica.doc (46,50KB)

 

 

 

 

 

 

 

.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera