• Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • Instagram

Zyskaj dofinansowanie z Programem Czyste Powietrze

czyste powietrze plakat ogólny .jpeg

 

Aby poprawić jakość powietrza i skutecznie walczyć ze smogiem, Gmina Prusice uruchomiła punkt konsultacyjny, który mieści się w Urzędzie Miejskim, Rynek 1 w Prusicach, w Biurze Obsługi Mieszkańca na parterze.
Punkt jest czynny codziennie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego: poniedziałki, wtorki, czwartki - 7.30-15.30, we środy w godz. 7.30-17.30, a w piątki w godz. 7.30-13.30.

 

KV-logo.png

 

Dane dotyczące Programu Czyste Powietrze w Gminie Prusice:

 • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie - 218
 • Liczba zawartych umów o dofinansowanie - 189
 • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć - zakończonych - 85
 • Kwota wypłaconej dotacji ( zadania zakończone ) - 1035877,15 zł

 

Wszyscy wiemy, jak ważne jest dla nas zdrowie. Bardzo duży wpływ na to jak się czujemy i czy chorujemy ma jakość powietrza, którym oddychamy. Stare "kopciuchy" to jeden z największych trucicieli powietrza. Wielu mieszkańców chciałoby zmienić swój stary piec na ekologiczne źródło ciepła, ale to spory wydatek. Z pomocą przychodzi Program Czyste Powietrze. Jest to kompleksowy program, skierowany do osób fizycznych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Wszelkie informacje można uzyskać pod linkiem https://www.czystepowietrze.gov.pl/

 

Program jest skierowany do właścicieli/współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Wsparcie finansowe można otrzymać na:
- wykonanie dokumentacji,
- wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania Programu (kocioł na pellet drzewny, kocioł olejowy, kocioł gazowy, pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne)
- instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej,
- wentylację mechaniczną,
- mikroinstalację fotowoltaiczną,
- ocieplenie domów oraz wymianę okien i drzwi (koszty materiałów i robocizny).

Dofinansowanie także do budynków wielorodzinnych

Od niedawna działa pilotażowy (na terenie Dolnego Śląska) Program Czyste Powietrze dla budynków wielorodzinnych.
Jego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych od 3 do 20 lokali mieszkalnych.

Program skierowany jest do:
• Osób fizycznych – właścicieli/współwłaścicieli lokali mieszkalnych. W tym przypadku intensywność dofinansowania kosztów kwalifikowanych wynosi od 30% do nawet 45% kosztów kwalifikowanych w zależności od zakresu realizowanego przedsięwzięcia.
Z programu mogą skorzystać Beneficjenci, których roczny dochód nie przekracza kwoty 100 000 zł.
• Wspólnot mieszkaniowych w budynkach wielorodzinnych mieszczących od 3 do 20 lokali mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego.
Mogą one ubiegać się o dotacje w wysokości do 60% kosztów kwalifikowanych, w kwotach dofinansowania wynoszących od 40 tys. zł do 340 tys. zł. W ramach pilotażu w WFOŚiGW we Wrocławiu wspólnota może ubiegać się również o pożyczki wspierające realizację projektów termomodernizacyjnych do 40% kosztów kwalifikowanych na uzupełnienie wkładu własnego.

Wsparciem objęte są przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego.


Wsparcie finansowe można uzyskać na:
• wykonanie dokumentacji,
• wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania Programu (kocioł na pellet drzewny, kocioł gazowy, pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne),
• instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej,
• wentylację mechaniczną,
• mikroinstalację fotowoltaiczną,
• ocieplenie domów – jeśli wnioskuje wspólnota - oraz wymianę okien
i drzwi (koszty materiałów i robocizny), pod warunkiem, że spełniają normy


WAŻNA INFORMACJA
Począwszy od 1 lipca 2021 r. możliwe jest też ubieganie się o większe niż dotychczas wsparcie na zakup i montaż kotła na pellet o podwyższonym standardzie.
Dotacja może wynieść do 9 tys. zł (nie więcej niż 45% faktycznie poniesionych kosztów) przy podstawowym poziomie dofinansowania oraz do 12 tys. zł w przypadku podwyższonego poziomu dotacji (nie więcej niż 60% kosztów).
Kto może skorzystać?
1. Osoby których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł (osoby uprawnione do podstawowego poziomu dofinansowania).
2. Osoby których średni miesięczny dochód na osobę nie przekracza:
• 1564 zł netto – w gospodarstwie wieloosobowym (osoby uprawnione do podwyższonego poziomu dofinansowania).
• 2189 zł netto – w gospodarstwie jednoosobowym (osoby uprawnione do podwyższonego poziomu dofinansowania).

3. Osoby których średni miesięczny dochód na osobę nie przekracza:

a) 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym (osoby uprawnione do najwyższego poziomu dofinansowania).

b) 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym wieloosobowym (osoby uprawnione do najwyższego poziomu dofinansowania).

 

Jeżeli ubiegasz się o podwyższony poziom dofinansowanie – zaświadczenie, które upoważnia do podwyższonego dofinansowania, zaświadczenie o dochodach wydawane przez Centrum Usług Społecznych (dawniej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach) – wydane na wniosek osoby będącej właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości.

Od 15.07.2022 ruszył nowy program zakładający prefinansowanie inwestycji termomodernizacyjnych do 50 proc. "Czyste Powietrze Plus"

Wsparcie finansowe można otrzymać na:

 • wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania Programu,
 • instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną
 • ocieplenie domów oraz wymianę okien i drzwi (koszty materiałów i robocizny).

Wsparcie finansowe możesz otrzymać na projekty zakończone, w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęte. Pamiętaj jednak, że rozliczeniu podlegać będą koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Realizacja inwestycji musi zakończyć się:

 • do 30 miesięcy - Część 1) i Część 2) programu priorytetowego „Czyste Powietrze” dla dotacji (bez prefinansowania)
 • do 36 miesięcy - Część 3) programu priorytetowego „Czyste Powietrze” dla dotacji (bez prefinansowania)
 • do 18 miesięcy - Część 2) i Część 3) programu priorytetowego „Czyste Powietrze” dla dotacji z prefinansowaniem

od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Ze ścieżki prefinansowania w "Czystym Powietrzu Plus" będą mogli skorzystać beneficjenci kwalifikujący się w programie do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania. Chodzi o właścicieli domów, gdzie przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosi do 1564 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Drugą grupą beneficjentów są właściciele domów, których dochód w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 900 zł na osobę oraz 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Wnioski o dopłaty z prefinansowaniem w "Czystym Powietrzu Plus" będzie można złożyć elektronicznie za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie NFOŚiGW, podpisując go podpisem zaufanym lub kwalifikowanym. Jeśli takiego podpisu nie mamy, wniosek trzeba będzie i tak wysłać elektronicznie, choć konieczne będzie również wydrukowanie formularza, podpisanie go ręcznie i wysłanie pocztą do właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub złożenie go osobiście w wfośigw lub w Gminny Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym znajdującym się w Urzędzie Miejskim w Prusicach.

 Zasady nowego programu są tożsame z tymi dla beneficjentów 2 i 3 części programu Czyste Powietrze. Program dostępny jest natomiast wyłącznie dla nowych osób starających się o dofinansowanie. Czyli tych, które wcześniej z Czystego Powietrza nie korzystały.

Aby otrzymać prefinansowanie należy przesłać wniosek o dotację wraz z umową zawartą z wykonawcą, który ma przeprowadzić konkretne prace. Każdy beneficjent programu Czyste Powietrze Plus będzie mógł zawrzeć maksymalnie 3 umowy z wykonawcami. Umowy te należy dodać do składanego wniosku o dofinansowanie ( wzór umowy dostępny na portalu beneficjenta).

 Modyfikacja programu wprowadzona z myślą o nowych beneficjentach zakłada, w przypadku prefinansowania inwestycji, zwiększenie o 10 tys. zł maksymalnych kwot dotacji na prace remontowe realizowane w ramach części 2) i 3) programu „Czyste Powietrze”, a więc odnoszących się do osób o najniższych dochodach, uprawnionych do podwyższonego i najwyższego poziomu wsparcia. Po obecnych zmianach, maksymalna bezzwrotna dotacja w części 2) zwiększy się z 37 do 47 tys. zł, a górny pułap dofinansowania w części 3) wzrośnie z 69 do 79 tys. zł. Co bardzo istotne, jednoczesne zastosowanie nowego rozwiązania finansowego, jakim jest prefinansowanie sprawi, że „z wyprzedzeniem” będzie można otrzymać aż do 50 proc. przewidzianej kwoty dotacji. Teraz pieniądze, z terytorialnie właściwego dla lokalizacji danego budynku, wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wpłyną bezpośrednio na rachunek wykonawcy robót w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie.

Ze szczegółami programu można zapoznać na stronie  https://portal.fos.wroc.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prusice.