• Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • Instagram

Zyskaj dofinansowanie z Programem Czyste Powietrze

KPO_PCZP_poziom_zestawienie_podstawowe_ CMYK-1.jpeg

 

Aby poprawić jakość powietrza i skutecznie walczyć ze smogiem, Gmina Prusice uruchomiła punkt konsultacyjny, który mieści się w Urzędzie Miejskim, Rynek 1 w Prusicach, w Biurze Obsługi Mieszkańca na parterze.
Punkt jest czynny codziennie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego: poniedziałki, wtorki, czwartki - 7.30-15.30, we środy w godz. 7.30-17.30, a w piątki w godz. 7.30-13.30.

 

czyste powietrze plakat ogólny.jpeg

 

Dane dotyczące Programu Czyste Powietrze w Gminie Prusice:

 • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie - 274
 • Liczba zawartych umów o dofinansowanie - 244
 • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć - zakończonych - 147
 • Kwota wypłaconej dotacji ( zadania zakończone ) - 2 135 739,42

 

Wszyscy wiemy, jak ważne jest dla nas zdrowie. Bardzo duży wpływ na to jak się czujemy i czy chorujemy ma jakość powietrza, którym oddychamy. Stare "kopciuchy" to jeden z największych trucicieli powietrza. Wielu mieszkańców chciałoby zmienić swój stary piec na ekologiczne źródło ciepła, ale to spory wydatek. Z pomocą przychodzi Program Czyste Powietrze. Jest to kompleksowy program, skierowany do osób fizycznych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Wszelkie informacje można uzyskać pod linkiem https://www.czystepowietrze.gov.pl/

 

Program jest skierowany do właścicieli/współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Wsparcie finansowe można otrzymać na:
- wykonanie dokumentacji,
- wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania Programu (kocioł na pellet drzewny, kocioł olejowy, kocioł gazowy, pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne)
- instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej,
- wentylację mechaniczną,
- mikroinstalację fotowoltaiczną,
- ocieplenie domów oraz wymianę okien i drzwi (koszty materiałów i robocizny).

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE”

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (dalej: „WFOŚiGW”) ogłasza, że od dnia 3 stycznia 2023 r. wchodzi w życie zmiana programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej:„Program”).

Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony zgodnie z obowiązującym po zmianie programem priorytetowym „Czyste Powietrze” oraz z załącznikami 2, 2a i 2b odpowiednio:

 1. dla wniosków o dotację lub dotację z prefinansowaniem:
  • zgodnie z Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz
  • wzorem formularza wniosku o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem wraz z instrukcją wypełniania,
 2. dla wniosków o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu:
  • zgodnie z Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”oraz
  • wzorem formularza wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu wraz z instrukcją wypełniania.

 

Uwaga: Przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu nie dotyczą budynków wielorodzinnych oraz budynków nowo budowanych.

 

Dla kogo dofinansowanie?

W ramach zmian Programu podwyższone zostały progi dochodowe. Dofinansowanie mogą otrzymać osoby fizyczne będące właścicielem/współwłaścicielem budynku  mieszkalnego  jednorodzinnego  lub  wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą gdy:

 • dochód roczny Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 135 000 zł – w ramach Części 1)Programu,
 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym – w ramach Części 2)Programu.
  W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, o której mowa w ust. 1,   z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie,
 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym
  lub
  ma ustalone prawo do otrzymywania: zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju  zasiłku oraz okresu,  na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie – w ramach Części 3) Programu.
  W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem może zostać udzielone Beneficjentom wyłącznie w ramach Części 2 i Części 3 Programu.

Dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu może zostać udzielone Beneficjentom wyłącznie w ramach Części 1 i Części 2 Programu.

Gdzie składać wnioski?

 

 1. Wnioski o dotację lub dotację z prefinansowaniem

Wnioski o dofinasowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem w ramach Programu należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie.

 

Uwaga!

Zmianie ulega sposób składania wniosku o dofinansowanie.

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem można składać wyłącznie poprzez: serwis gov.pl pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze lub system Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl:

 • wyłącznie w wersji elektronicznej, gdy Wnioskodawca dysponuje podpisem elektronicznym (podpis kwalifikowany lub profil zaufany),

 • w przypadku braku podpisu elektronicznego, konieczne jest dostarczenie również wersji papierowej wniosku wraz z załącznikami z wymaganymi podpisami.
 • Wersje papierowe wniosków o dofinasowanie można dostarczać:
 1. za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze” z WFOŚiGW, lub
 2. poprzez nadanie do właściwego WFOŚiGW w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu tej ustawy pełni Poczta Polska S.A.) lub
 3. bezpośrednio do właściwego WFOŚiGW.

 

Szczegółowe informacje o składaniu  i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego„Czyste Powietrze”.

 

 Wnioski o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, w ramach Programu będzie można złożyć wyłącznie w bankach które przystąpiły do jego wdrażania. Lista banków udzielających kredytu objętego dofinansowaniem w ramach Programu opublikowana jest na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl oraz na stronie internetowej WFOŚiGW we Wrocławiu i będzie podlegała bieżącej aktualizacji.

Banki udzielają informacji o Programie oraz na podstawie danych przekazanych przez Wnioskodawców, wypełniają wnioski o dotację na częściową spłatę kapitału udzielonego przez siebie kredytu.

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu przyjmowane w bankach, przekazywane są do WFOŚiGW zgodnie z lokalizacją budynku/lokalu mieszkalnego objętego wnioskiem, w celu ich rozpatrzenia oraz podjęcia decyzji o dofinansowaniu.

Najważniejsze warunki dofinansowania w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego:

 1. kwota kapitału kredytu udzielonego na przedsięwzięcie objęte wnioskiem o dotację musi być wyższa niż kwota wnioskowanej dotacji na to przedsięwzięcie.
 2. warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu jest wypłata Beneficjentowi, przez bank, kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne z Programem oraz wykorzystanie tego kredytu przez Beneficjenta, zgodnie z jego przeznaczeniem.

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w  formie dotacji na częściową spłatę kapitału  kredytu  w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

 

Dodatkowe informacje:

 1. W ramach zmiany Programu podniesiono maksymalne kwoty dotacji dla poszczególnych materiałów i urządzeń finansowanych z Programu oraz maksymalne kwoty dotacji dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć.
  W związku z powyższym maksymalna wysokość dotacji może wynieść:
 • dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania–do66000zł (Część1 Programu);
 • dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – do 99 000 zł (Część 2 Programu);
 • dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – do 135 000 zł (Część 3 Programu);

  Ostateczna wartość dotacji ustalana jest na podstawie rodzaju i zakresu realizowanego przedsięwzięcia oraz wydatków poniesionych przez Beneficjentów.

  2. Zmieniona wersja Programu przewiduje dodatkowe do finansowanie dla Beneficjentów, którzy zdecydują się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku. Przyznanie i wypłacenie wyższej kwoty dotacji do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją budynku/lokalu mieszkalnego, możliwe będzie po spełnieniu łącznie następujących warunków:

  1) Został przeprowadzony audyt  energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego i został łożony wraz z wnioskiem o płatność Dokument podsumowujący audyt energetyczny, sporządzony na obowiązującym w ramach Programu wzorze;
  2) Osiągnięto co najmniej jeden wskaźnik kompleksowej termomodernizacji:
  a)  zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub
  b) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum40%;


  3) Zrealizowany został w całości wariant z audytu energetycznego gwarantujący osiągnięcie co najmniej jednego ze wskaźników określonych w pkt 2), nie później, niż do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

  3. Koszt przeprowadzenia audytu energetycznego stanowić będzie dodatkowe dofinansowanie–nie będzie wliczany do maksymalnego poziomu dotacji przysługującej Beneficjentowi.

  4. Koszty kwalifikowane nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT). Dotacja w ramach Programu będzie udzielana w odniesieniu do kosztów netto.

  5. Wnioski o dofinansowanie złożone przed dniem 3 stycznia 2023 r. rozpatrywane będą na podstawie Programu i pozostałych dokumentów programowych oraz wzorów w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku.

  6. W ramach nowej wersji Programu, obowiązującej od dnia 3 stycznia 2023 r., wprowadzono możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie. W przypadku zrealizowania przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją w ramach pierwszego wniosku o dofinansowanie, złożenie drugiego wniosku nie jest możliwe.

  7. Nie jest możliwa korekta wniosku o dofinansowanie (wrozumieniu§2ust.11Regulaminunaboruwniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”) złożonego przed dniem 3 stycznia 2023 r. zmieniająca warunki dofinansowania na nowe warunki wprowadzone niniejszą zmianą Programu. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 3 stycznia 2023 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie, może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na nowych warunkach Programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w Programie.

  8. Beneficjent, który zawarł umowę o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem na podstawie wnioskuodotacjęzłożonegoprzed3stycznia2023r.ma możliwość zmiany warunków umowy o dofinansowanie na warunki obowiązujące w obecnej wersji Programu, szczegóły dotyczące sposobu zmiany warunków umowy w tym przypadku zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

  9. Dodatkowo uspójnione zostały terminy rozpoczęcia przedsięwzięcia: w przypadku dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu, pierwszy koszt kwalifikowany również może zostać poniesiony do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie w banku, który przystąpił do Programu.

  10. Wprowadzona została możliwość zakupu i montażu kotła na biomasę drzewną (kotła zgazowującego drewno lub kotła na pellet)oemisyjnoścido20mg/m3(włącznie), w budynku podłączonym do sieci dystrybucji gazu, pod warunkiem, że urządzenie to będzie spełniało wymagania aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych.

  11.W konsekwencji wprowadzonych zmian Programu,z mianie ulega również Wzór wniosku opłatność orazinstrukcja jego wypełniania.

  12. Dodatkowo wprowadzono wzór Dokumentu podsumowującego audyt energetyczny budynku, stanowiący obowiązkowy załącznik do wniosku o płatność, w przypadku finansowania audytu w ramach przedsięwzięcia.

Ze szczegółami programu można zapoznać na stronach:

1. https://portal.fos.wroc.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw

2. https://portal.fos.wroc.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-banki

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera