• Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • Instagram

REKRUTACJA DO GMINNEGO ŻŁOBKA POD TRZEMA WIEŻAMI

 

żłobek rekrutacja v2-01.jpeg

Burmistrz Igor Bandrowicz oraz Dyrektor Żłobka Pod Trzema Wieżami w Prusicach informują, iż rekrutacja do projektu obejmującego utworzenie miejsc w Żłobku pod Trzema Wieżami w Prusicach w ramach projektu  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 rozpocznie się w dniu 01.08.2022r.i potrwa do dnia 10.08.2022r.

W ramach projektu planuje się utworzyć 39 miejsc w żłobku dla dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia. Uczestnikami projektu będą rodzice /opiekunowie prawni dzieci korzystających z tych miejsc (6 osób powracających do pracy, 33 osoby pracujące).

W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które spełniają łącznie poniższe kryteria:

 1. Osoby zamieszkujące/pracujące/uczące się na terenie Gminy Prusice,
 2. Rodzic/opiekun prawny (kobiety i mężczyźni) sprawujący opiekę nad dzieckiem wwieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3,
 3. Osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym lub osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3; zamieszkałe lub uczące się w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie Gminy Prusice – sytuacja na dzień podpisywania umowy udziału w projekcie (II połowa sierpień 2022r),
 4. Do Żłobka przyjmowane są dzieci, które poddane zostały obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie mogą zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753, z 2019 r. poz. 2118 oraz z 2020 r. poz. 1964). (należy dołączyć oświadczenie o szczepieniach).
 5. Osoba wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją projektu

Dodatkowe kryteria (nieobowiązkowe, mające wpływ na wyniki rekrutacji):

L.p.

Kryteria

Wartość Punktowa

Wymagane dokumenty

 1.  

Posiadanie orzeczenia dziecka o niepełnosprawności lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność.

8

Orzeczenie dziecka o niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność.

2.

Posiadanie rodziny wielodzietnej tj. 3 i więcej dzieci w jednym gospodarstwie domowym.

8

Oświadczenie rodziców/opiekunów.

3.

Samotne wychowywanie dziecka potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu orzekającego rozwód lub separację, aktem zgonu rodzica oraz dodatkowo oświadczeniem o samotnym wychowywaniu dziecka.

5

Prawomocny wyrok sądu orzekającego rozwód lub separację, akt zgonu rodzica oraz dodatkowo oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

4.

Posiadanie orzeczenia rodzica/opiekuna prawnego o niepełnosprawności.

8

Orzeczenie rodzica/opiekuna prawnego o niepełnosprawności.

5.

Przebywanie poza rynkiem pracy do 1 roku.

3

Zaświadczenie z zakładu pracy o przebywaniu na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym, zaświadczenie z PUP o statusie osoby bezrobotnej

6.

Przebywanie poza rynkiem pracy do 1–2 lat.

4

Zaświadczenie z zakładu pracy o przebywaniu na urlopie wychowawczym, zaświadczenie z PUP o statusie osoby bezrobotnej

7.

Przebywanie poza rynkiem pracy powyżej 2 lat

5

Zaświadczenie z zakładu pracy o przebywaniu na urlopie wychowawczym, zaświadczenie z PUP o statusie osoby bezrobotnej

 

W trudnej sytuacji losowej, której nie uwzględnia regulamin rekrutacji, Dyrektor Gminnego Żłobka może rozpatrzyć ją indywidualnie.

Szczegółowe zasady rekrutacji zamieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Uprzejmie informujemy, że Żłobek pod Trzema Wieżami w Prusicach będzie przyjmował formularze zgłoszeniowe (tylko w wersji papierowej) wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów przez rodziców/opiekunów prawnych w terminie od 01.08.2022r do 10.08.2022r godzinach 8:00 – 15:00 w tymczasowym biurze Dyrektora przy ul. Jana Pawła II 7 ( II piętro budynku  Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach), tel. 71 312 63 10 wew. 25.

W ramach rekrutacji do Projektu, Kandydaci składają następujące dokumenty:

 1. Wypełniony Formularz rekrutacyjny do projektu (Załącznik nr 1);
 2. Podpisane i uzupełnione Oświadczenie Kandydata, dotyczące spełniania kryteriów formalnych  w projekcie (Załącznik nr 2);
 3. Podpisany Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (należy wydrukować Regulamin, zapoznać się z nim i podpisany załączyć do dokumentacji);
 4. Zaświadczenie z zakładu pracy o przebywaniu na urlopie wychowawczym z określeniem daty trwania urlopu lub Zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna - o ile dotyczy:
 5. Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu-  o ile dotyczy;
 6. Oświadczenie drugiego rodzica o zatrudnieniu- o ile dotyczy,
 7. Oświadczenie o szczepieniach,
 8. Zaświadczenia od pracodawcy lub ZUS/KRUS o pozostawaniu w stosunku pracy lub przebywania na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim/wychowawczym,
 9. Orzeczenie dziecka o niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność.– o ile dotyczy;
 10. Opinia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o potrzebie objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju, lub zaświadczenie lekarskie o zagrożeniu niepełnosprawnością. – o ile dotyczy;
 11. Podpisane Oświadczenie o wielodzietności – o ile dotyczy;
 12. Prawomocny wyrok sądu orzekającego rozwód lub separację, akt zgonu rodzica oraz dodatkowo oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka – o ile dotyczy;
 13. Orzeczenie rodzica/opiekuna prawnego o niepełnosprawności – o ile dotyczy;

Informujemy, że przyjmowane i rozpatrywane będą jedynie kompletne, prawidłowo uzupełnione  i podpisane dokumenty rekrutacyjne. W procesie rekrutacji ma znaczenia kolejność zgłoszeń. Komisja rekrutacyjna przydziela dodatkowe punkty zgodnie ze złożonymi dokumentami przez osoby spełniające kryteria formalne projektu. Informujemy, iż na tym etapie nie prowadzimy rekrutacji dla osób spoza projektu. Przyjmujemy w ramach projektu unijnego 6 osób powracających do pracy i 33 osoby pracujące.

Wyniki naboru zostaną podane w dniu  19.08.2022r. na stronie Gminy Prusice www.prusice.pl oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Prusicach lub osobiście u Dyrektora Żłobka pod Trzema Wieżami w Prusicach. 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

- DOCXŻŁOBEK POD TRZEMA WIEŻAMI - OGŁOSZENIE W SPRAWIE REKRUTACJI 18.07.2022- OSTATECZNE1.docx (2,10MB)

- PDFŻŁOBEK POD TRZEMA WIEŻAMI - OGŁOSZENIE W SPRAWIE REKRUTACJI 18.07.2022- OSTATECZNE1.pdf (221,82KB)

- DOCŻŁOBEK POD TRZEMA WIEŻAMI - REGULAMIN REKRUTACJI18.07.2022 - OSTATECZNE1.doc (2,20MB)

- PDFŻŁOBEK POD TRZEMA WIEŻAMI - REGULAMIN REKRUTACJI18.07.2022 - OSTATECZNE1.pdf (311,72KB)

- DOCXŻŁOBEK POD TRZEMA WIEŻAMI - FORMULARZ REKRUTACYJNY 18.07.2022 OSTATECZNY.docx (2,11MB)

- PDFŻŁOBEK POD TRZEMA WIEŻAMI - FORMULARZ REKRUTACYJNY 18.07.2022 OSTATECZNY.pdf (340,41KB)

- DOCXŻŁOBEK POD TRZEMA WIEŻAMI - OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO UDZIALU W PROJEKCIE 18.07.2022 OSTATECZNE.docx (2,10MB)

- PDFŻŁOBEK POD TRZEMA WIEŻAMI - OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO UDZIALU W PROJEKCIE 18.07.2022 OSTATECZNE.pdf (275,25KB)

- DOCŻŁOBEK POD TRZEMA WIEŻAMI - OŚWIADCZENIE DRUGIEGO RODZICA O ZATRUDNIENIU 18.07.2022 - OSTATECZNE.doc (2,14MB)

- PDFŻŁOBEK POD TRZEMA WIEŻAMI - OŚWIADCZENIE DRUGIEGO RODZICA O ZATRUDNIENIU 18.07.2022 - OSTATECZNE.pdf (200,93KB)

- DOCŻŁOBEK POD TRZEMA WIEŻAMI - OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI 18.07.2022 OSTATECZNE.doc (2,13MB)

- PDFŻŁOBEK POD TRZEMA WIEŻAMI - OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI 18.07.2022 OSTATECZNE.pdf (184,72KB)

- DOCXŻŁOBEK POD TRZEMA WIEŻAMI - OŚWIADCZENIE O SZCZEPIENIACH 18.07.2022 OSTATECZNE.docx (2,10MB)

- PDFŻŁOBEK POD TRZEMA WIEŻAMI - OŚWIADCZENIE O SZCZEPIENIACH 18.07.2022 OSTATECZNE.pdf (174,86KB)

- DOCXŻLOBEK POD TRZEMA WIEŻAMI W PRUSICACH OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWANIU DZIECKA.docx (2,10MB)

- PDFŻLOBEK POD TRZEMA WIEŻAMI W PRUSICACH OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWANIU DZIECKA.pdf (131,82KB)

 

ŻŁOBEK POD TRZEMA WIEŻAMI -loga.jpeg

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera