• Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • Instagram

ŻŁOBEK POD TRZEMA WIEŻAMI W PRUSICACH


ŻŁOBEK POD TRZEMA WIEŻAMI -loga.jpeg

zlobek pod trzema wiezami-1AA.jpeg

 

plakat_2023.jpeg

 

Ogłoszenie w sprawie rekrutacji do Żłobka pod Trzema Wieżami w Prusicach.

Informujemy, iż rekrutacja do Żłobka pod Trzema Wieżami w Prusicach na rok 2023/2024 rozpocznie się 08.05.2023 r. i potrwa do 19.05.2023 r.

W rekrutacji mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które spełniają łącznie poniższe kryteria:

 1. Osoby zamieszkujące/pracujące/uczące się na terenie Gminy Prusice,
 2. Rodzic/opiekun prawny (kobiety i mężczyźni) sprawujący opiekę nad dzieckiem w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3,
 3. Osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym lub osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3; zamieszkałe lub uczące się w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie Gminy Prusice.
 4. Do Żłobka przyjmowane są dzieci, które poddane zostały obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie mogą zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753, z 2019 r. poz. 2118 oraz z 2020 r. poz. 1964). (należy dołączyć oświadczenie o szczepieniach).
 5. Osoba wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją rekrutacji

Dodatkowe kryteria (nieobowiązkowe, mające wpływ na wyniki rekrutacji):

L.p.

Kryteria

Wartość Punktowa

Wymagane dokumenty

1.

Posiadanie orzeczenia dziecka o niepełnosprawności lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność.

8

Orzeczenie dziecka o niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność.

2.

 

Posiadanie rodziny wielodzietnej tj. 3 i więcej dzieci w jednym gospodarstwie domowym.

8

Oświadczenie rodziców/opiekunów.

3.

Samotne wychowywanie dziecka potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu orzekającego rozwód lub separację, aktem zgonu rodzica oraz dodatkowo oświadczeniem o samotnym wychowywaniu dziecka.

5

Prawomocny wyrok sądu orzekającego rozwód lub separację, akt zgonu rodzica oraz dodatkowo oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

4.

Posiadanie orzeczenia rodzica/opiekuna prawnego o niepełnosprawności

8

Orzeczenie rodzica/opiekuna prawnego o niepełnosprawności.

5.

Przebywanie poza rynkiem pracy do 1 roku.

3

Zaświadczenie z zakładu pracy o przebywaniu na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym, zaświadczenie z PUP o statusie osoby bezrobotnej

6.

Przebywanie poza rynkiem pracy do 1–2 lat.

4

Zaświadczenie z zakładu pracy o przebywaniu na urlopie wychowawczym, zaświadczenie z PUP o statusie osoby bezrobotnej

7.

Przebywanie poza rynkiem pracy powyżej 2 lat

5

Zaświadczenie z zakładu pracy o przebywaniu na urlopie wychowawczym, zaświadczenie z PUP o statusie osoby bezrobotnej

 

 

W trudnej sytuacji losowej, której nie uwzględnia Statut Żłobka pod Trzema Wieżami Dyrektor Gminnego Żłobka może rozpatrzyć ją indywidualnie.

Uprzejmie informujemy, że Żłobek pod Trzema Wieżami w Prusicach będzie przyjmował formularze zgłoszeniowe (tylko w wersji papierowej) wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów przez rodziców/opiekunów prawnych w terminie od 08.05.2023 r. do 19.05.2023 r. w godzinach od 8:00 do 15:00 w siedzibie Żłobka pod Trzema Wieżami w Prusiach ul. Szkolna 8 55-110 Prusice.

W ramach rekrutacji do Projektu, Kandydaci składają następujące dokumenty:

 1. Wypełniony Formularz rekrutacyjny (Załącznik nr 1);
 2. Podpisane i uzupełnione Oświadczenie Kandydata, dotyczące spełniania kryteriów formalnych (Załącznik nr 2);
 3. Zaświadczenie z zakładu pracy o przebywaniu na urlopie wychowawczym z określeniem daty trwania urlopu lub Zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna - o ile dotyczy:
 4. Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu-  o ile dotyczy;
 5. Oświadczenie drugiego rodzica o zatrudnieniu- o ile dotyczy,
 6. Oświadczenie o szczepieniach,
 7. Zaświadczenia od pracodawcy lub ZUS/KRUS o pozostawaniu w stosunku pracy lub przebywania na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim/wychowawczym,
 8. Orzeczenie dziecka o niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność.– o ile dotyczy;
 9. Opinia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o potrzebie objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju, lub zaświadczenie lekarskie o zagrożeniu niepełnosprawnością. – o ile dotyczy;
 10. Podpisane Oświadczenie o wielodzietności – o ile dotyczy;
 11. Prawomocny wyrok sądu orzekającego rozwód lub separację, akt zgonu rodzica oraz dodatkowo oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka – o ile dotyczy;
 12. Orzeczenie rodzica/opiekuna prawnego o niepełnosprawności – o ile dotyczy;

 

Informujemy, że przyjmowane i rozpatrywane będą jedynie kompletne, prawidłowo uzupełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne. W procesie rekrutacji ma znaczenia kolejność zgłoszeń. Komisja rekrutacyjna przydziela dodatkowe punkty zgodnie ze złożonymi dokumentami przez osoby spełniające kryteria formalne.

Wyniki naboru zostaną podane w dniu 02.06.2023 r. na stronie Gminy Prusice www.prusice.pl w zakładce Żłobek pod Trzema Wieżami oraz bezpośrednio w Żłobku pod Trzema Wieżami w Prusicach.

 

PLIKI DO POBRANIA:

PDFProcedury obowiązujące w Żłobku.pdf (2,79MB)
PDFPolityka ochrony dzieci w Żłobku w Prusicach.pdf (3,88MB)

PDFzlobek-pod-trzema-wiezami-oswiadczenie-o-wielodzietnosci- 2023.pdf (146,82KB)
DOCXzlobek-pod-trzema-wiezami-w-prusicach-oswiadczenie-o-samotnym-wychowaniu-dziecka.docx (1,59MB)
PDFzlobek-pod-trzema-wiezami-w-prusicach-oswiadczenie-o-samotnym-wychowaniu-dziecka.pdf (130,42KB)
DOCXzlobek-pod-trzema-wiezami-oswiadczenie-o-szczepieniach-2023.docx (1,60MB)
PDFzlobek-pod-trzema-wiezami-oswiadczenie-o-szczepieniach-2023.pdf (132,67KB)
DOCzlobek-pod-trzema-wiezami-oswiadczenie-o-wielodzietnosci- 2023.doc (2,11MB)
DOCXzlobek-pod-trzema-wiezami-formularz-rekrutacyjny 2023.docx (1,61MB)
PDFzlobek-pod-trzema-wiezami-formularz-rekrutacyjny 2023.pdf (213,24KB)
DOCXzlobek-pod-trzema-wiezami-oswiadczenie-kandydata 2023.docx (1,60MB)
PDFzlobek-pod-trzema-wiezami-oswiadczenie-kandydata 2023.pdf (179,17KB)
PDFStatut Żłobka pod Trzema Wieżami w Prusicach.pdf (2,07MB)
DOCXOgłoszenie w sprawie rekrutacji 2023.docx (1,60MB)
PDFOgłoszenie w sprawie rekrutacji 2023.pdf (171,27KB)
DOCzlobek-pod-trzema-wiezami-oswiadczenie-drugiego-rodzica-o-zatrudnieniu 2023.doc (2,14MB)
PDFzlobek-pod-trzema-wiezami-oswiadczenie-drugiego-rodzica-o-zatrudnieniu 2023.pdf (147,47KB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NABORY NA STANOWISKA PRACY W ŻŁOBKU POD TRZEMA WIEŻAMI W PRUSICACH:

INFORMACJE: http://bip.prusice.pl/m,499,zlobek-pod-trzema-wiezami-w-prusicach.html

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera