• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Rolniku, pracuj bezpiecznie ze zwierzętami

calf-g7642749a9_1920.jpeg

Zwierzęta hodowlane krowy, świnie, konie, drób, jak i te wspomagające pracę w gospodarstwie tj. psy, koty, mogą być źródłem niebezpiecznych zdarzeń. Podczas karmienia, dojenia, zabiegów higienicznych dochodzi do uderzeń, przygnieceń i pogryzień przez zwierzęta. W 2021 roku KRUS odnotował 1 130 poszkodowanych rolników w grupie „uderzenie, przygniecenie bądź pogryzienie przez zwierzęta”. tj. 11,8 % wszystkich zdarzeń. Zapewnienie odpowiednich warunków bytowania oraz umiejętny sposób obsługi zwierząt zmniejsza ryzyko wypadku oraz możliwość wystąpienia chorób odzwierzęcych.

Najczęstsze przyczyny wypadków z udziałem zwierząt:

1. Niewłaściwy sposób obsługi

2. Reakcja zwierząt na nieznane bodźce i otoczenie

3. Nieodpowiednie warunki bytowania

4. Przewożenie zwierząt w nieprzystosowanych pojazdach

5. Narowistość i agresja zwierząt

6. Wady konstrukcyjne budynków

W gospodarstwach dochodzi również do upadków wskutek poślizgnięcia się na zanieczyszczonych pomiotem ptasim podwórzach, wybiegach, schodach. W celu ograniczenia ryzyka wypadku utrzymujmy porządek na ciągach komunikacyjnych oraz wygradzajmy wybiegi z góry przykryte siatką ochronną o drobnych oczkach.

W 2022 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego kontynuuje kampanię „Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz”, która ma celu zmniejszenie liczby wypadków i chorób zawodowych rolników, związanych z obecnością zwierząt w gospodarstwach rolnych.

Najważniejsze zasady przy pracy ze zwierzętami:

1.W  przypadku ugryzienia lub poturbowania przez zwierzęta lub po  zranieniu

przez przedmioty zanieczyszczone zwierzęcymi odchodami, wydalinami, wydzielinami, płynami ustrojowymi lub ziemią, niezwłocznie należy odkazić ranę i zabezpieczyć odpowiednim opatrunkiem, a także zapewnić pomoc lekarską.

2. Przy kontaktach z osobnikami chorymi należy stosować odzież ochronną, sprzęt

ochrony osobistej oraz w zależności od potrzeby inne środki ostrożności.

3. Konieczne jest ścisłe przestrzeganie zasad higieny osobistej, częste mycie i dezynfekcja rąk.

5. Wydzielić miejsce do składowania środków dezynfekujących oraz miejsce zapewniające właściwe warunki do przechowywania leczniczych produktów weterynaryjnych, zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych.

6. Prowadzić regularnie czynności odkażania, dezynsekcji i deratyzacji.

7. Osoby pracujące ze zwierzętami powinny być poddawane szczepieniom ochronnym.

8. Na  terenie gospodarstwa należy wydzielić pomieszczenie do  izolacji zwierząt

agresywnych lub chorych.

9. W razie zagrożenia epizootycznego zabezpieczyć wszystkie wejścia/wyjścia, wjazdy/wyjazdy gospodarstwa w maty dezynfekcyjne.

Ze zwierzętami powinny pracować wyłącznie osoby dorosłe, zdrowe, sprawne fizycznie oraz przyjaźnie do nich nastawione. Niebezpieczne reakcje zwierząt są skutkiem nieprawidłowej obsługi.  Aby uniknąć groźnych chorób odzwierzęcych należy pamiętać o odkażaniu pomieszczeń, odpowiednim ubiorze, zabezpieczeniu wszelkich zadraśnięć i skaleczeń na skórze, nie dotykaniu ust i oczu nieumytymi rękami. Po skaleczeniu się przedmiotem zabrudzonym nawozem lub ziemią należy zdezynfekować ranę i udać się do lekarza. Rolniku pamiętaj również o udziale dzieci w pracach w gospodarstwie, szczególnie tych, w których okolicy znajdują się zwierzęta. Chwila nieuwagi może doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji oraz zagrożenia utraty zdrowia. Rolniku, pamiętaj „Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz”. Wypadek przy pracy rolniczej należy zgłosić bez zbędnej zwłoki w najbliższej jednostce KRUS. Zgłoszenia można dokonywać telefonicznie, pocztą, osobiście oraz poprzez platformę ePUAP.

Kierownik PT KRUS Trzebnica
Marek Rusak

Źródła:

  1. „Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich” broszura KRUS
  2. „Zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym, 2021
  3. „Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2021 roku”

 

image001.png

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera