• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Uwaga ROLNICY! Rozpoczyna się I termin złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

komunikat.jpeg

 

Od 1 lutego 2023 r. do dnia 28 lutego 2023 r. producent rolny może składać do wójta, burmistrza właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku tj.:

  1. do wniosku złożonym w I terminie dołącza się faktury zakupu za okres od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 stycznia 2023 r.
  2. do wniosku złożonym w II terminie dołącza się faktury zakupu za okres od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 31 lipca 2023 r.

Dodatkowo jeżeli producent rolny prowadzący chów i hodowlę bydła ubiegał się będzie o zwrot podatku akcyzowego dołącza do wniosku:

dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na podstawie informacji zawartych w komputerowej bazie danych prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. poz. 2727).

 

Grupy zwierząt gospodarskich na które przysługuje zwrot części podatku akcyzowego

Grupa technologiczna zwierząt gospodarskich

Buhaje powyżej 6 miesiąca do 1 roku

Buhaje powyżej 1 roku do 18 miesięcy

Buhaje powyżej 18 miesiąca

Cielęta do 6 miesiąca

Jałówki powyżej 6 miesiąca do 1 roku

Jałówki powyżej 1 roku do 18 miesiąca

Krowy

 

 

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:

  1. 3 - 28 kwietnia 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
  2. 2 - 31 października 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,
  3.  

Dodatkowe informacje

Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu

Limit ustala się jako sumę:

1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (1,20 zł/l), liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz

2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (1,20 zł/l), liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Limit zwrotu podatku w 2022 r. wynosi:

132,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

48,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.  

W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).

W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego we wniosku, o którym mowa w pkt 1 podaje numer z tego rejestru.

 

Wzór wniosku do pobrania:

PDFWzór wniosku wraz z załącznikami.pdf (847,14KB)

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera