• Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • Instagram

CIEPŁE MIESZKANIE

CiepleMieszkanie_-_logo_bez_tła__male.png

 

Stan na dzień 26.04.2024 r
 
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie przez Beneficjentów końcowych: 11
 
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez Beneficjentów końcowych: 7
 
Sumaryczna kwota wypłaconego dofinansowania Beneficjentom końcowym: 84 866,52
 

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu a Gminą Prusice, Gmina Prusice ogłasza, iż od dnia 27.02.2023 roku rozpoczęty zostanie nabór wniosków o dofinansowanie dla beneficjentów będących właścicielami lokalu mieszkalnego położonego w budynku wielorodzinnym,  zlokalizowanego na terenie Gminy Prusice. W ramach Programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z Gminą Prusice. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia to 12 miesięcy od dnia podpisania ww. umowy, jednak nie później niż do 31.12.2025 r., przy czym nabór wniosków i podpisywanie umów z Gminą będzie realizowane do dnia 31.10.2025 roku.

CEL PROGRAMU

Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Łączna wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie w Gminie Prusice wynosi 891 652,52 zł.

Wnioski mogą składać Beneficjenci uprawnieni do podstawowego, podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania.

Dla kogo dofinansowanie?

1. Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania:

Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł, posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania:

a) stanowiącym podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych;
b) ustalonym:

 • zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz
 • na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku wskazanym
  w powyższym obwieszczeniu ministra; 

c) z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;

d) niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i mieszczącym się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w art. 3 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazanym w odpowiednim dokumencie.

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł określonych powyżej w lit. a) -d), dochody te sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 120 000 zł.

Intensywność dofinansowania: do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 16 500,00 zł na jeden lokal mieszkalny.

 

2. Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania:

Beneficjentem końcowym uprawnionym do podwyższonego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki: 

a) posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;

b) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

 • 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby fizycznej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w pkt 1) lit. b), nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Intensywność dofinansowania: do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 27 500,00 zł na jeden lokal mieszkalny. 

 

3. Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania:

Beneficjentem końcowym uprawnionym do najwyższego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki: 

a) posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

b) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

 • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym

lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Intensywność dofinansowania: do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 41 000,00 zł na jeden lokal mieszkalny.

 

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Wymagany jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego. 

Program wspiera zastosowanie:

 • kotła gazowego kondensacyjnego,
 • kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
 • ogrzewania elektrycznego,
 • pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze
 • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Dodatkowo możliwe będzie wykonanie:

 • instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym,
 • instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła,
 • wymiany okien i drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego,
 • wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,
 • dokumentacji projektowej dotyczącej powyższego zakresu.

 

Minimalne wymagania techniczne w Programie:

 • Wszystkie urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu oraz w przypadku gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa – posiadać deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”).
 • Jeżeli wynika to z przepisów prawa, usługi muszą być wykonane przez osoby lub podmioty posiadające stosowne uprawienia i pozwolenia oraz przeprowadzone zgodnie
  z obowiązującym prawem i normami.  

 

Gdzie składać wnioski?

 • w formie papierowej: Urząd Miejski w Prusicach, ul. Rynek 1, 55 – 110 Prusice
 • w formie elektronicznej: przez skrzynkę podawczą Gminy Prusice znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ADRES SKRYTKI ePUAP: /UMiGPrusice/SkrytkaESP

 

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

 

Dane kontaktowe w ramach prowadzonego naboru wniosków:

 • Kamila Borowiecka, tel.71 312 62 24 wew. 38e-mail:
 • Wiktoria Kurkowiak, tel.  71 312 62 24  wew. 56e-mail:

 

Informacje niezbędne do sprawnego wypełnienia wniosku:

 1. Imię, nazwisko, PESEL, tel. kontaktowy, adres zamieszkania, adres e-mail wnioskodawcy
 2. Imię, nazwisko, adres zamieszkania współwłaścicieli (jeśli dotyczy).
 3. Imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania współmałżonka (jeśli dotyczy).
 4. Adres zamieszkania/przedsięwzięcia.
 5. Numer księgi wieczystej, numer działki.
 6. Rok wystąpienia o zgodę na budowę dla budynku/lokalu.
 7. Powierzchnia całkowita lokalu mieszkalnego.
 8. Informacje o uzyskanym dochodzie za poprzedni rok podatkowy Wnioskodawcy (np.z PIT, ilość ha przeliczeniowego itp. itd.).
 9. Rodzaj dotychczasowego źródła ciepła i ich ilość.
 10. Zaświadczenie o dochodach w gospodarstwie domowym na 1 członka rodziny – w przypadku beneficjenta uprawnionego do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania nie starsze niż 3 miesiące i wystawione nie później niż data złożenia wniosku.
 11. Zaświadczeniu wydane na wniosek beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

ZAŁĄCZNIKI:

 • Zarządzenie nr 24/2023 Burmistrza Gminy Prusice z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”

PDFZarządzenie nr 24-2023 z dnia 24.02.2023 r.pdf (45,81KB)

 • Zarządzenie nr 21/2024 Burmistrza Gminy Prusice z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Gminy Prusice nr 24/2023 z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”

PDFZarządzenie nr 21-2024 z dnia 29.01.2024 r.pdf (133,75KB)
 

1. Załącznik numer 1 do zarządzenia:

 • Ogłoszenie o naborze wniosków, obowiązujące do dnia 28.01.2024 r.: 

PDFOGŁOSZENIE O NABORZE wersja do 28.01.2024.pdf (228,92KB)

1.1 Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze:
PDFRodzaje kosztów kwalifikowanych oraz wymagania techniczne.pdf (162,12KB)
 

2. Załącznik numer 2 do zarządzenia:
PDFREGULAMIN NABORU WNIOSKÓW.pdf (268,63KB)

            2.1 Załącznik nr 1 do regulaminu:


2.2 Załącznik nr 2 do regulaminu:

 

2.3 Załącznik nr 3 do regulaminu:


3. Załącznik nr 3 do zarządzenia:

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera