• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W PRUSICACH OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENT RODZINY

nabór na stanowisko Asystenta Rodziny.png

 

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W PRUSICACH OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

ASYSTENT RODZINY

 

1. Wymiar czasu pracy :

1 etat zatrudnienie w CUS

 2 umowy zlecenia – na czas realizacji projektu Aktywnie Razem w Gminie  Prusice

2. Forma zatrudnienia:

 

a) Umowa o pracę –zadaniowy system czasu pracy -  40 godzin tygodniowo

b) Umowa zlecenie  40 godzin tygodniowo

 

3. Przewidywany okres obowiązywania umowy o pracę  od 01.05 - 31.12.2023 r.  z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony (realizacja przedmiotu umowy w zależności od potrzeby: w godzinach przedpołudniowych, popołudniowych i wieczornych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, jak również w weekendy.

Przewidywany okres obowiązywania umowy zlecenia  od 01.05 - 31.10.2023 r., w godzinach przedpołudniowych, popołudniowych i wieczornych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, jak również w weekendy.

4. Miejsce pracy:

Praca z rodziną na terenie gminy Prusice, w miejscu jej zamieszkania, w miejscu wskazanym przez rodzinę lub w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Prusicach.

5. Wymagania:

Asystentem rodziny może być osoba, która :

a) posiada obywatelstwo polskie,

b) posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,

c) posiada wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

- ukończyła studia podyplomowe obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art.12 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz 447 z póź. zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub,

- posiada wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3- letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

d) nie jest i nie był/była pozbawiony/a/ władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona,

e) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego/nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

f) nie był/była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

g) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

h) posiada umiejętność podejmowania decyzji,

i) ma poczucie odpowiedzialności,

j) stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku.

6. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych.

b) odporność na sytuacje stresowe.

c) samodzielność w działaniu oraz wykorzystywanie własnej inicjatywy.

d) zaangażowanie, komunikatywność, asertywność, empatia.

e) łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych.

f) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną.

g) posiadanie prawo jazdy kat. B oraz dysponowanie samochodem osobowym

h) wysoka kultura osobista,

i) umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,

j) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

k) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami

l) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

m) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,

n) kreatywność, odporność na stres,

o) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,

p) samodzielność w docieraniu do miejsca zamieszkania wskazanych rodzin objętych środowiskową pracą socjalną.

7. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Do podstawowych obowiązków należeć będzie szeroko pojęta środowiskowa praca socjalna ze wskazanymi rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zamieszkującymi na terenie gminy Prusice.

8. Obszary pracy z rodziną:

a) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,

b) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego (zarządzanie budżetem domowym, zarządzanie czasem etc.)

c) udzielanie pomocy rodzinom rozwiązywaniu problemów socjalnych,

d) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,

e) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo- wychowawczych z dziećmi,

f) wspieranie aktywności społecznej rodziny,

g) motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wykształcenia,

h) udzielenie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej,

i) udzielanie wsparcia dzieciom,

j) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci,

k) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,

l) prowadzenie dokumentacji pracy z rodziną

ł) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu

m) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,

n) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,

o) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną.

9. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny

b) życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej

c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

d) kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

e) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

f) kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

g) oświadczenie o:

     - wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

     - o korzystaniu z pełni praw publicznych, niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa skarbowe oraz ,że nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowanie karne

     - braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zadań na wskazanym stanowisku

     - na temat władzy rodzicielskiej

 

10. Dodatkowe informacje:

a) wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub korespondencyjnie, w zamkniętej kopercie, w sekretariacie

Centrum Usług Społecznych w Prusicach ul. Żmigrodzka 39  te 

z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko Asystent Rodziny

 

Osoba do kontaktu:     Angelika Oświęcimska  tel. 71 3125197  wew.16     kom.  500726367

w terminie do dnia 24.04.2023 r. do godz. 15:00

(decyduje data wpływu ).

b) aplikacje, które wpłyną do Centrum Usług Społecznych w Prusicach po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

c) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Gminy Prusice oraz na tablicy informacyjnej CUS w Prusicach.

d)Aplikacje które wpłyną do ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

e) Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

f) Zastrzega się wolę zatrudnienia wybranego  kandydata na okres próbny.

g) Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

 

O przetwarzaniu danych dla kandydatów:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1) (dalej: RODO), informuję, że:Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Społecznych z siedzibą w Prusicach, ul. Żmigrodzka 39, kod pocztowy 55-110, e-mail: kontakt@cusprusice.pl , tel. 713125197

 

 

Dyrektor CUS w Prusicach

Joanna Wiraszka

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera