• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Gmina ma obowiązek skontrolować wszystkich produkujących ścieki

grafika21 — kopia.jpeg

 

W związku z kolejnymi obowiązkami narzuconymi na gminy na podstawie Ustawy, każda gmina musi skontrolować wszystkie podmioty produkujące ścieki – zarówno domy mieszkalne jak i firmy, działające na ich terenie.
Kontrole będą dotyczyć właścicieli obiektów podłączonych do sieci wodociągowej, posiadających własne studnie – ujęcia, odprowadzających ścieki do bezodpływowych zbiorników (szamb), a także przydomowych oczyszczalni ścieków (usuwanie osadów).

Będzie to nie lada wyzwanie dla Gminy Prusice, ponieważ do skontrolowania będzie każde domostwo i firma.

 

Jaki jest cel kontroli?


Kontrole mają za zadanie zbadanie i zewidencjonowanie wszystkich zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Prusice, a także prześledzenie i porównanie stosunku pobranej wody (z wodociągu, ze studni) do ilości i częstotliwości ścieków oddanych do oczyszczalni ścieków, a w przypadku przydomowej oczyszczalni ścieków ilość i częstotliwość oddawanego osadu na oczyszczalnie ścieków zgodnie z instrukcją obsługi oczyszczalni przydomowej.
Celem kontroli jest uszczelnienie systemu, tak aby nieoczyszczone ścieki nie trafiały bezpośrednio do środowiska, czyli do rowów, na pola, do lasów a następnie do ujęć wody.

 

Na czym będzie polegała kontrola?

 

Każdy właściciel nieruchomości bądź firmy, na pisemne wezwanie będzie musiał, w wyznaczonym terminie i miejscu, przedstawić umowę zawartą z podmiotem posiadającym licencję na pompowanie i transport ścieków na terenie Gminy Prusice oraz dokument potwierdzający wykonanie usługi, tj. fakturę bądź rachunek.
Z przeprowadzanych kontroli będą sporządzane protokoły, z którymi właściciele nieruchomości będą mogli się od razu zapoznać.

 

Ścieki i osady tylko do oczyszczalni

 

Nielegalny zrzut ścieków do rowów, na pola, do lasów, rzek itp. jest zabroniony i bardzo niebezpieczny dla środowiska, ludzi i zwierząt. Chemia gospodarcza, której obecnie używamy jest agresywna i jej bezpośrednie wprowadzanie do ziemi i cieków wodnych bez oczyszczenia sprawia, że chemia wraz z wodą przedostaje się do warzyw, owoców, które spożywamy i tym samym trafia do organizmów co często powoduje groźne choroby.
Odprowadzanie ścieków do ziemi prowadzi do zanieczyszczenia gleby i wód podziemnych. Ścieki z szamba to siedlisko bakterii, wirusów, bardzo niebezpiecznych dla zdrowia i życia, np. bakteria E. coli i Salmonella.

 

Dlaczego kontrole będą przeprowadzane?

 

Od tego roku kontrole będą prowadzone cykliczne, co zostało wymuszone na gminach w całej Polsce, przez Ustawę z 7 lipca 2022 roku o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw wprowadzono zmiany do ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne i  do ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz do ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

 

Pamiętaj:

 

Za każdym razem, kiedy licencjonowany podmiot będzie odbierał ścieki ze zbiornika bezodpływowego (szamba) lub osady z przydomowej oczyszczalni ścieków żądaj faktury lub rachunku za wywóz nieczystości. Na dokumencie musi znajdować się data, adres nieruchomości, a także ilość odebranych nieczystości.

 

Ważne!

 

Zgodnie z ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  właściciele nieruchomości, których budynki mieszkalne nie zostały podłączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej, mają obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.
Mają również obowiązek podpisania umowy z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Prusice i z odpowiednią częstotliwością opróżniać je. Obowiązkiem właściciela jest gromadzenie faktur i dowodów wpłat za wywóz nieczystości płynnych i osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Więcej informacji pod numerem telefonu: 71 312 62 24, wew. 92.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera