• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Weź udział w ankiecie

ANKIETA.png
 
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zainicjował badania ewaluacyjne pod nazwą "Ocena efektów inwestycji transportowych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020". Głównym celem badania jest ocena wpływy realizowanych inwestycji transportowych. Podczas badania uwzględnione zostanie działanie 3.4 (wdrażanie strategii niskoemisyjnych - ścieżki rowerowe na terenie gminy) w ramach osi priorytetowej 3, a także działania 5.1 (drogowa dostępność transportowa - Przebudowa drogi powiatowej nr 1350 D na odcinku Dębnica - Skokowa) oraz 5.2 (system transportu kolejowego) w ramach osi priorytetowej 5. 
 
W związku z powyższym Wykonawca badania - LPW Sp. z o. o. - zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety adresowanej do społeczeństwa (mieszkańców) dostępnej pod poniższym linkiem Beneficjenci ostateczni projektów RPO WD 2014 - 2020 - Działania 3.4, 5.1, 5.2 (wypełnij.online)
 
Badanie pozwoli ocenić skuteczność, trwałość oraz efektywność oddziaływania zrealizowanych projektów na sytuację transportową w regionie w kontekście realizacji wcześniej założonych celów oraz zgłaszanych potrzeb beneficjentów. Pozwoli także zweryfikować, czy inwestycje zostały przeprowadzone w sposób kompleksowy, spójny oraz integrujący różne środki transportu. Ewaluacja umożliwi również wyciągnięcie wniosków ważnych w kontekście przyszłej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera