• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Dodatek z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa

Szanowni Państwo Sołtysi Gminy Prusice,

W związku  z uprawnieniami wynikającymi z ustawy z dnia 7 czerwca 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz.U. z 2023r. poz. 1073), zachęcamy osoby uprawnione do otrzymania dodatku z tytułu pełnienia funkcji sołtysa do składnia  Wniosku o wydanie  zaświadczenia potwierdzającego okres pełnienia funkcji Sołtysa.

Wzór wniosku określa załącznik nr. 1

1. DOCXWzór wniosku o wydanie zaświadczenia.docx (12,09KB)

2. DOCXSzanowni Państwo Sołtysi Gminy Prusice.docx (13,08KB)

I. Wniosek o wydanie  zaświadczenie potwierdzające okres pełnienia funkcji sołtysa  – powinien zawierać:

1)  imię, nazwisko, datę urodzenia oraz adres zamieszkania wnioskodawcy,

2)  nazwę sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa

3) okres pełnienia funkcji sołtysa.

II. Wniosek należy składać do:

Urzędu Miejskiego w Prusicach – BOK

ul. Rynek 1;  55-110 Prusice.

Zgłoszenia przyjmowane są w BOK, oraz za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Miejski w Prusicach , ul. Rynek 1, 55-110 Prusice.

III. Do wniosku należy dostarczył potwierdzenie wpłacenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Podstawa prawna pobrania opłaty: art.1 ust.1 pkt 1 lit.b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.

o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022r. poz. 2142

IV. Termin i sposób załatwienia sprawy.

Sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca , a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Wnioskodawca otrzyma zaświadczenie lub  postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji.

V. Tryb odwoławczy.

Od postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Burmistrza Gminy Prusice w terminie 7 dni od daty otrzymania lub doręczenia postanowienia.

 

VI. Podstawa prawna.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz.U. z 2023r. poz. 1073).

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera