• Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • Instagram

Uwaga ROLNICY! Rozpoczyna się II termin złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

ogłoszenie_ogolne.jpeg

 

Od 1 sierpnia 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r.  producent rolny może składać do wójta, burmistrza właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. faktury VAT albo ich kopie (po okazaniu oryginałów pracownikowi Urzędu Gminy) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres:
 • od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. w ramach niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r.
 • od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. w ramach limitu przysługującego w 2023 r. w ilości 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń.
 1. w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła,  świń, owiec i kóz do wniosku o zwrot podatku dołącza się dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie świń lub liczbie dużych jednostek przeliczeniowych owiec lub kóz będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca 2022 roku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła/świń/owiec/kóz na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na podstawie informacji zawartych w komputerowej bazie danych prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. poz. 2727).
 2. do wniosku o zwrot podatku w sierpniu 2023 r. w odniesieniu do koni, zamiast dokumentu wydanego przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dołącza się oświadczenie producenta rolnego o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu tego producenta w 2022 r. w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

Dodatkowe informacje

W II terminie 2023 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalona została w wysokości :

 • 2 zł / 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – do wysokości niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;
 • 2 zł / 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – na utrzymywane świnie owce, kozy i konie
 • 1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. – na utrzymywane świnie owce, kozy i konie.
 • 2 zł / 1 litr ON dla MŚP na podstawie faktur zakupu ON w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.
 • 1,46 zł / 1 litr ON dla dużych przedsiębiorstw rolnych na podstawie faktur zakupu ON w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.
 • 1,20 zł / litr ON dla MŚP i dużych przedsiębiorstw rolnych posiadających w 2022 r. świnie, owce, kozy i konie na podstawie faktur zakupu ON w okresie1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.

 

W związku ze zmianą w 2023 roku, ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 846 ze zm.) limit zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako sumę:

1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku

2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku

3) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 4 oraz średniej rocznej liczby świń będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku,

4) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych owiec będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku,

5) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych kóz będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku,

6) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Zwrot podatku akcyzowego wypłacany będzie w terminie 2-31.10.2023 r.

Pliki do pobrania:

PDFKlauzula o przetwarzaniu danych osobowych wraz z załącznikiem do wniosku.pdf (135,58KB)
DOCXOświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu rolnika.docx (26,14KB)
PDFWzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.pdf (871,24KB)
PDFWzór wniosku akcyza 2023 świnie owce kozy konie.pdf (648,54KB)
 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera