• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Aktywnie razem w Gminie Prusice!

info o kosztach.jpeg

 

Beneficjent: Gmina Prusice
Partnerzy: Jasinowska-Czarny Anna UNIKA Doradztwo Unijne i Public Relations, Powiat Trzebnicki, Stowarzyszenie „Prusiczanin”

Realizator: Centrum Usług Społecznych w Prusicach

 

Celem projektu jest wsparcie 150 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem z terenu gminy Prusice w zakresie zwiększenia zdolności do prawidłowego funkcjonowania w rodzinie, w społeczności oraz zdolności do poszukiwania i podjęcia pracy poprzez realizację usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla 50 osób i społecznym oraz zdrowotnym dla 150 osób.

 

Opis projektu

Projekt jest zgodny z właściwym celem szczegółowym RPO WD 2014-2020. Jego realizacja bezpośrednio wpłynie na osiągnięcie celu szczegółowego, tj. „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia oraz zatrudnienia” poprzez zaplanowane działania w projekcie:

  • wsparcie w postaci aktywizacji zawodowej 50 osób – za pomocą narzędzi aktywnej integracji o charakterze zawodowym, poprzedzonym wsparciem w ramach aktywizacji społecznej
  • wsparcie w postaci aktywizacji społecznej 150 osób zagrożonych wykluczeniem lub ubóstwem
  • zaplanowanie działań z zakresu animacji lokalnej mającej na celu wzmocnienie więzi społecznych i zniwelowanie stereotypowego myślenia o korzystaniu z form wsparcia aktywnej integracji.

Plakat Aktywnie razem w Gminie Prusice_page-0001.jpeg

W wyniku projektu zostaną zrealizowane wskaźniki rezultatu dla Działania 9.1.1:

  • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 23
  • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 6
  • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 9

 

Działania w projekcie wpisują się w założenia Osi Priorytetowej 9: Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia poprzez realizację wyżej wskazanych działań na rzecz 150 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy Prusice (powiat trzebnicki).

 

Wartość projektu: 1 464 689,97 zł, w tym dofinansowanie UE: 1 244 986,47 zł

 

Okres realizacji: od 01.01.2021 r. do 31.10.2023 r.

Plik do pobrania:

PDFUlotka Aktywnie razem w Gminie Prusice.pdf (1,83MB)

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera