• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Działki budowlane w Goli

 

BURMISTRZ  GMINY  PRUSICE podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym na  zbycie nieruchomości gminnej

 

położonej w miejscowości Gola, Gmina Prusice, Powiat trzebnicki, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka  nr:

8/6 AM-1 o pow. 0,3462 ha za cenę wywoławczą  80 000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych) + podatek VAT 23%,  KW WR1W/00016641/0.

Przetarg na działkę odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2023 r. (czwartek) o godzinie 11:30, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prusicach.

Wadium do przetargu w wysokości 16 000,00 zł (szesnaście tysięcy złotych), należy wpłacić w formie pieniądza do dnia 21 sierpnia 2023 r. na konto Gminy Prusice nr 27 9583 1019 0200 1300 2002 0005 prowadzone przez Bank Spółdzielczy Oborniki Śląskie O/Prusice.

Nieruchomość nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Gmina Prusice posiada opracowane studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjęte uchwałą nr XXI/119/11 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 15.11.2011 r.

Dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy umożliwiająca  budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną .

Nieruchomość niezabudowana, położona na terenie o średnim stopniu zurbanizowania i intensywności zabudowy mieszkaniowej. Dojazd do działki odbywa się z drogi gruntowej. Rejon lokalizacji uzbrojony w sieć wodociągową i energetyczną. Przez nieruchomość przebiega linia wysokiego napięcia.  

Wieś Gola położona jest w odległości około 2 km od centrum Prusic i około 2 km od zjazdu do drogi S-5 Wrocław-Poznań.

 

Ogłoszenie o przetargu w dniu 19.07.2023 r. zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim, w miejscowości Gola, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prusicach i biuletynu informacji publicznej Gminy Prusice.         

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Prusicach, tel. 71 3126224 wew. 55,42 lub 602 761 247.                                                               

                                                                                  

                                                                                             

Burmistrz Gminy Prusice

 Igor Bandrowicz

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera