• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Wydłużenie terminu na składanie wniosków o oszacowanie suszy w aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”

wnioski o szacowanie szkód szuszy.png

Termin na składanie wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku tegorocznej suszy za pośrednictwem aplikacji publicznej został wydłużony do 30 października br.

 

Rada Ministrów przyjęła 11 października br. zmianę przepisów w tej sprawie.

Wydłużenie terminu dotyczy również komisji powołanych do oszacowania szkód, które mogą do tego czasu wprowadzać do aplikacji raporty oszacowania szkód u producentów rolnych.

 

Dodatkowe planowane formy wsparcia

 

Rada Ministrów przyjęła 11 października 2023 r. projekt rozporządzenia, który przewiduje dodatkowe formy wsparcia skierowane do sektora rolno-spożywczego.

 

Wsparcie związane ze szkodami w uprawach drzew i krzewów owocowych lub truskawek – wnioski do 30.10.2023 r.

Uruchomimy pomoc dla gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody w uprawach owocujących drzew owocowych, owocujących krzewów owocowych lub truskawek, spowodowane wystąpieniem w 2023 r. przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy.

Pomoc będzie przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, na wniosek tego producenta rolnego złożony do 30 października 2023 r., na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

 

Wsparcie dla producentów kalafiorów lub brokułów – wnioski do 30.10.2023 r.

Uruchomimy pomoc dla producentów rolnych,  którzy zawarli umowę dostawy na wyprodukowanie i dostarczenie w 2023 r. kalafiorów lub brokułów, a podmiot, z którym zawarli umowę dostawy, odmówił odbioru wskazanej w tej umowie dostawy całkowitej ilości kalafiorów lub brokułów i nie zapłacił za nie.

Pomoc będzie przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, na wniosek tego producenta rolnego złożony w terminie do dnia 30 października 2023 r., na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej. Stawka tej pomocy  wynosi 1250 zł na 1 ha powierzchni uprawy kalafiorów lub brokułów. Pomoc będzie udzielana po uzyskaniu pozytywnej decyzji Komisji UE.

 

Rozszerzanie kredytów skupowych – wnioski do końca roku

Objęcie kredytem skupowym również gorzelni. Pomoc będzie udzielana po uzyskaniu pozytywnej decyzji Komisji UE.

Jednocześnie wydłużony został do końca roku termin udzielania tych kredytów.

Pomoc dla producentów malin

Przedłożony został do rozpatrzenia przez Radę Ministrów projekt przepisów umożliwiających udzielania pomocy dla producentów malin, gdzie stawka pomocy będzie zróżnicowana i będzie wynosiła:

  1. 1250 zł na 1 ha powierzchni upraw malin, w których w 2023 r. wystąpiły szkody spowodowane przymrozkami wiosennymi, huraganem lub gradem i w odniesieniu do których producent malin złożył wniosek o przyznanie pomocy, o której mowa w § 13zzh zmienianego rozporządzenia;
  2. 2500 zł na 1 ha powierzchni upraw malin, innych niż te o których mowa w pkt 1.

Zakładamy, że pomocą będzie objęte pierwsze 10 ha. Pomoc będzie udzielana po uzyskaniu pozytywnej decyzji Komisji UE.

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera