• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Uwaga! Masz azbest? Przeczytaj!

Kopia Kopia 7 28385 zł.png

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31) na wykorzystującym wyroby zawierające azbest (właścicielu, zarządcy bądź użytkowniku nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest) ciąży obowiązek sporządzenia „Informacji o wyrobach zawierających azbest” i przedkładania jej właściwemu organowi w terminie do 31 stycznia każdego roku.

Informację sporządza się w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz informacji osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą składa w Urzędzie Miejskim w Prusicach, drugi egzemplarz przechowuje przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji. Podmioty prawne, przedsiębiorcy przedkładają informację bezpośrednio marszałkowi województwa.

Przed wypełnieniem informacji należy sporządzić ,,Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” w celu kwalifikacji wyrobów azbestowych do dalszego użytkowania lub usunięcia oraz określenia stopnia pilności podjęcia działań naprawczych. Wzór oceny określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004r. Nr 71, poz. 649 ze zm.). 

Załączniki do pobrania:

PDFOcena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierajacych azbest.pdf (95,44KB)
DOCXInformacja o wyrobach zawierających azbest.docx (20,17KB)
 

UWAGA! Osoby fizyczne, które nie złożą w/w Informacji o wyrobach zawierających azbest nie będą mogły ubiegać się o dofinansowanie do kosztów unieszkodliwienia azbestu.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera