• Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • Instagram

Nabór wstępnych deklaracji uczestnictwa w programie „Ciepłe mieszkanie” – II nabór dla gmin

slajd_2_20_09-3-1024x576.png

 

Burmistrz Gminy Prusice ogłasza nabór wstępnych deklaracji uczestnictwa w Programie "Ciepłe Mieszkanie" na lata 2024-2025. Dzięki programowi będzie można uzyskać dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i wspólnotach mieszkaniowych.

W tym celu konieczne jest zbadanie potrzeb i zainteresowania mieszkańców, spełniających wskazane w Programie kryteria, realizacją inwestycji w powyższym zakresie. W związku z tym, przygotowaliśmy dla Państwa wstępną deklarację uczestnictwa w programie.

Zbadanie potrzeb mieszkańców będzie stanowiło bazę dla Gminy do właściwego oszacowania poziomu wsparcia i wypełnienia formularza wnioskującego o środki na realizację programu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 

Wypełnioną deklarację należy złożyć do 5 stycznia 2024 r. w formie papierowej w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Prusicach lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Prusicach, ul. Rynek 1 , 55 – 110 Prusice lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-puap, na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego w Prusicach: ePUAP: /UMiGPrusice/SkrytkaESP .

Za datę złożenia deklaracji uważa się datę wpływu do Urzędu Miejskiego w Prusicach.

 

Wypełnienie deklaracji nie jest zobowiązaniem do udziału w programie, a jej złożenie nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie dofinansowania czy też z przyznaniem dofinansowania. Realizacja inwestycji będzie mogła nastąpić dopiero po podpisaniu umowy z gminą Prusice.

 

Program „Ciepłe Mieszkanie – II nabór” – kto może skorzystać?

 

Beneficjentem końcowym jest:

 1. osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się
  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z:
  • prawa własności,
  • ograniczonego prawa rzeczowego,
  • najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy Prusice (lokal komunalny), znajdującego się w budynku w którym wszystkie lokale nie są komunalne,

2.   wspólnota mieszkaniowa obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

z126_nowy-szablon_NFOSiGW_Cieple_Mieszkanie_Program_1920x1080px_v1-03-5-1-1024x576.png

Wysokość dofinansowania - intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym.

 

 1. Część 1) podstawowy poziom dofinansowania – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 500 zł.

Dotyczy właścicieli lokali mieszkalnych, których roczne dochody nie przekraczają 135 000 zł. (na podstawie PIT wnioskodawcy).

b)   Część 2) podwyższony poziom dofinansowania - do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27 500 zł.

Dotyczy właścicieli lokali mieszkalnych, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydanym przez Centrum Usług Społecznych w Prusicach nie przekracza kwoty: 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

 

c)   Część 3) najwyższy poziom dofinansowania – do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 41 000 zł.

Dotyczy właścicieli lokali mieszkalnych, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydanym przez Centrum Usług Społecznych w Prusicach nie przekracza kwoty: 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

 

d)   Część 4) Dla Wspólnot mieszkaniowych w budynkach mieszkalnych od 3 do 7 lokali mieszkalnych

Dotyczy wspólnot mieszkaniowych które składają się od 3 do 7 lokali mieszkalnych. Cześć ta obejmuje następujące rodzaje przedsięwzięć dotyczących wymianie wspólnego nieefektywnego źródła ciepła na wspólne efektywne źródło ciepła obejmujące 100% powierzchni ogrzewanej budynku mieszkalnego lub indywidualnych nieefektywnych źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych na wspólne efektywne źródło ciepła:

 

 1.   Przedsięwzięcie obejmujące demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe służących na potrzeby 100% powierzchni ogrzewanej w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu – do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 350 000 zł. Gdy wniosek beneficjenta końcowego obejmuje dofinansowanie przedsięwzięcia określonego w zdaniu pierwszym dopuszcza się wykonanie (więcej niż jednego elementu z zakresu):

1.1. demontażu oraz zakupu i montażu nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu (w tym kolektorów słonecznych i pompy ciepła do samej cwu ),

1.2.  zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

1.3. zakupu i montażu ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego, (zawiera również demontaż),

1.4. dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

 

 1.    Przedsięwzięcie określone w pkt. 1 oraz zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach programu może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego – do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 360 000 zł (375 000 zł – wyłącznie w przypadku zakupu pompy ciepła)

 

 1.     Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe na nowe źródła ciepła - do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 150 000 zł, a obejmujące:

 3.1 zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

3.2. zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi drzwi/bram

garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub

środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż),

3.3. dokumentację dotyczącą powyższego zakresu: audyt energetyczny,

dokumentacja projektowa, ekspertyzy,

3.4. zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy

czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach programu może służyć

wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego.

 

Dane kontaktowe w ramach prowadzonego naboru wniosków:

 • Kamila Borowiecka, tel.71 312 62 24 wew. 38, e-mail:
 • Wiktoria Kurkowiak, tel. 71 312 62 24 wew. 56, e-mail:

 

Plik do pobrania:

PDFDeklaracja chęci uczestnictwa w Programie Priorytetowym Ciepłe Mieszkanie - II nabór.pdf (225,29KB)

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera