• Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • Instagram

Uwaga ROLNICY! Rozpoczyna się I termin złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

WAŻNA INFORMACJA.jpeg

 

Uwaga ROLNICY! Rozpoczyna się I termin złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Uwaga!

 • obowiązuje nowy wzór wniosku;
 • obowiązuje jedna stawka zwrotu podatku akcyzowego i wynosi 1,46 zł na 1 litr oleju napędowego dla wszystkich producentów rolnych;
 • prosimy o zabieranie ze sobą nakazu płatniczego na 2024 rok (jeśli Państwo posiadają), celem weryfikacji powierzchni użytków rolnych;
 • prosimy o składanie kompletnych wniosków ze wszystkimi załącznikami;

 

Od 1 lutego 2024 r. do dnia 29 lutego 2024 r. producent rolny może składać do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Do wniosku należy dołączyć:

1. Faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku tj.:

 • do wniosku złożonym w I terminie dołącza się faktury zakupu za okres od dnia 1 sierpnia 2023 r. do dnia 31 stycznia 2024r.

 

2. W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, świń, owiec, kóz lub koni:

 • dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku;
 • dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie świń będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku;
 • dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych owiec będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku;
 • dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych kóz będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku;
 • dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku

3. Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych

4. Załącznik do wniosku dotyczący pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie innej niż de minimis

 

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminie:

 • od 1 kwietnia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

 

Limit ustala się jako sumę:

1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz

2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, oraz

3) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 4 oraz średniej rocznej liczby świń będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, oraz

4) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych owiec będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, oraz

5) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych kóz będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, oraz

6) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

 

Limit zwrotu podatku w 2024 roku wynosi:

160, 60 zł * ilość ha użytkowych

oraz

5,84 zł * średnia roczna liczba świń

oraz

58,40 zł * średnia roczna dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz i koni

 

Załączniki:

 1.  PDFWzór wniosku.pdf (878,45KB)
 2.  PDFKlauzula o przetwarzaniu danych osobowych wraz z załącznikiem do wniosku 2.pdf (135,58KB)

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera