• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

WERYFIKACJA LICENCJI TAXI do końca marca 2024 r.

komunikat.jpeg

 

Informujemy, że w związku z art.14 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1123) dotychczasowe licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, wydane przed dniem 17 września 2023 r. zachowują ważność do upływu okresu, na który zostały wydane , nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2024 r.

Przedsiębiorcy posiadający licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, wydaną przez Burmistrza Gminy przed dniem 17 września 2023 r. są zobowiązani w terminie do 31 marca 2024 r. przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art.6 ust.1 pkt.2 i art.8 ust.3 pkt.3a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz.U. z 2022 r. poz.2201 z późn.zm.) t.j.:

1.Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku.

2.Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

3.Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

4.Prawo jazdy

Dokumenty należy przedstawić w oryginale lub poświadczone notarialnie. W przypadku niezłożenia przez przedsiębiorcę wymaganych dokumentów lub niespełnienia wymagań ustawowych, licencje wydane przed dniem 17 września 2023 r. stracą ważność z dniem 1 lipca 2024 r.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera