• Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • Instagram

Nabór na stanowisko Asystenta osoby niepełnosprawnej

nabór na stanowisko Asystenta Rodziny2.png

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Prusicach

Ogłasza nabór na stanowisko Asystenta osoby niepełnosprawnej w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

 

 1. Nazwa i adres jednostki (miejsce pracy): Centrum Usług Społecznych w Prusicach – teren Gminy Prusice,
 2. Stanowisko: asystent osobisty osoby niepełnosprawnej,
 3. Warunki zatrudnienia: umowa cywilno – prawna – 7 dni w tygodniu w trakcie realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024,

 

 Usługi asystenta mogą świadczyć osoby:

 

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta;

lub

 1. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu;

lub

 1. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.

 

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna, (a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością. Ocena posiadania przez osobę doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami należy do realizatora Programu.

 

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:

 1. zaświadczenie o niekaralności;
 2. informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;
 3. pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

 

Wymagania formalne:

•          posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

•          brak skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

•          posiadanie obywatelstwa polskiego,

•          posiadanie nieposzlakowanej opinii. Mile widziane posiadanie umiejętności i wiedzy w zakresie:

– prowadzenia pracy z klientem,

– prawidłowego rozeznania trudnej sytuacji osób i rodzin dla określenia celów pomocy,

•          odporność na stres,

•          samodzielność w działaniu oraz kreatywność,

•          kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

 

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem.

 

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego przez uczestnika Programu,
 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsce,
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika programu przy ich realizacji,
 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne,
 • załatwieniu przez uczestnika programu spraw urzędowych,
 • korzystaniu przez uczestnika programu z dóbr kultury ( tj. muzeum, teatr, kino itp.).

 

Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert oraz termin i miejsce składania ofert:

• CV- Curriculum Vitae

• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

• oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych,

• oświadczenie kandydata o następującej treści: „Oświadczam, że nie byłam/byłem skazana/y za umyślne przestępstwo, umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,

• kopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie,

• kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),

• kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, ukończone kursy, studia podyplomowe, itp.

 

Oświadczenia składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem.

 

Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w terminie do dnia  18  marca 2024r. do godziny 15.00 pod adres:

Centrum Usług Społecznych w Prusicach

Ul. Żmigrodzka 39

55-110 Prusice

Tel. 71 312-51-97.

 

Z osobami, które zakwalifikują się do Programu, skontaktujemy się telefonicznie.

 

 

https://www.gov.pl/web/uw-opolski/asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia---edycja-2024nabór na stanowisko Asystenta Rodziny1.png

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

DOCnabór na stanowisko asystent osobisty2.doc (2,13MB)
DOCProgram - opis.doc (14,50KB)

WYNIKI NABORU:

PDFCCF_000439.pdf (286,33KB)

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera