• Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • Instagram

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Powstańców Śląskich 17 

55-110 Prusice

telefon 71 372 50 97

mail:
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w swojej działalności  szczególny nacisk kładzie na wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb.

 • Głównymi ustawami na podstawie których funkcjonuje GOPS są:
 • Ustawa o pomocy społecznej- praca socjalna oraz udzielanie zasiłków
 • Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej- wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez asystenturę rodzin
 • Ustawa o świadczeniach rodzinnych- zasiłki rodzinne
 • Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – świadczenie 500+
 • Ustawa o przemocy w rodzinie- Zespół interdyscyplinarny
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
 • Współpraca ze Stowarzyszeniem w zakresie udzielania pomocy żywnościowej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera