• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Informacja dla Przedsiębiorców

W związku z podjęciem w dniu 30 maja 2018 r. przez Radę Miasta i Gminy Prusice Uchwały NR LXX/455/18 w sprawie uchylenia uchwały NR XLVIII/298/13 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. poz. 3053), Urząd Miasta i Gminy Prusice zawiadamia, iż z dniem 1 lipca 2018 r. nieruchomości niezamieszkałe* zostają wyłączone z gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Wyłączenie powyższych nieruchomości z systemu powoduje, że każdy właściciel nieruchomości niezamieszkałej (w tym zarządca), na której powstają odpady komunalne obowiązany jest do zawarcia indywidualnej umowy na wywóz odpadów komunalnych z podmiotem posiadającym wpis do Rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Prusice

Jednocześnie informuję się, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wymagane jest posiadanie stosownej umowy oraz dowodów opłaty za usługi odbioru odpadów komunalnych i podlega kontroli. 

W związku z powyższym od dnia 1 lipca 2018 r. Gmina Prusice nie będzie realizowała odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych.

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Prusice- stan na dzień 29.06.2018 r.

komunikat przedsiębiorcy.jpeg

* nieruchomości niezamieszkałe, na niektórych powstają odpady komunalne to m. in.: sklepy, placówki usługowe, warsztaty rzemieślnicze, lokale gastronomiczne, biura, magazyny, zakłady przemysłowe, szkoły, cmentarze

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera