• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Komunikat - zwrot podatku akcyzowego

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

Zwrot podatku akcyzowego 2018 r.  – terminy, stawki i wniosek.

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu. Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego składa się w dwóch terminach:

  1. od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego,
  2. od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku.

Zwrot podatku przyznaje się za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku. Wnioskodawca do wniosku o zwrot podatku dołącza faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za następujący okres:

  1. do wniosku złożonego w miesiącu lutym - faktury VAT za okres od 1 sierpnia do 31 stycznia;
  2. do wniosku złożonego w miesiącu sierpniu - faktury VAT za okres od 1 lutego do 31 lipca.

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:

1.  od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego;

2.  od dnia 1 października do dnia 31 października - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.

Rada Ministrów w rozporządzeniu określiła stawki zwrotu podatku na 2018 rok na poziomie 1 złotego na 1 litr oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej z zastrzeżeniem, że maksymalne zużycie oleju napędowego wynosi 86 l na 1 ha użytków rolnych.

Roczny limit ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku.


Dokumenty do pobrania: PDFWniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napedowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.pdf (244,55KB)

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera